Detail modulu 19. století

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

19. století

Kód modulu

82-m-3/AA26

Typ vzdělání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

odborný teoretický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

L0 (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

82 - Umění a užité umění

Komplexní úloha

19. století

Obor / obory vzdělání - poznámky

 • 82-51-H02 Umělecký truhlář a řezbář
 • 82-51-L02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva

Délka modulu (počet hodin)

24

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Nejsou stanoveny

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je osvojení znalostí v oblasti jednotlivých slohů a stylů v 19. století. Žák se seznámí s uměním jednotlivých slohů a stylů v 19. století (architektury, sochařství, malířství) a charakterizuje uměleckořemeslné výrobky (nábytek a s technikami jejich zhotovení).

Po absolvování modulu žák charakteristizuje a identifikuje umělecké objekty slohů a stylů 19. století verbálně i vizuálně.

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • charakterizuje jednotlivé slohé a styly 19. století v oblastech architektury, sochařství a malířství
  • klasicismus
  • období historizujících slohů
  • secese
 • charakterizuje uměleckořemeslné výrobky
  •  nábytek
  •  techniky výroby nábytku
 • charakteristizuje a identifikuje umělecké objekty slohů a stylů 19. století verbálně i vizuálně
 • charakterizuje a vyhodnotí teoretický a praktický význam díla

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Obsahové okruhy učiva:

 1. Slohové a styly 19. století v oblastech 
 • architektury
 • sochařství
 • malířství
 1. Uměleckořemeslné výrobky 19. století
 • nábytek
 • uměleckořemeslné zpracování dřeva ( ornament)
 • materiály pro výrobu nábytku
 • techniky výroby nábytku (dýhování. technologieohýbání)
 • počátky strojní výroby
 1. Klasicismus v architektuře, sochařství, malířství
 • významné památky v Evropě
 • významné památky v českých zemích
 • nábytek v etapách klasicismu ( Ludvík 16., empír, anglický klasicismus, biedermeier)
 1. Období historizujících slohů
 • architektura
 • sochařství
 • malířství
 1. Secese
 • významné secesní památky v Evropě
 • významná díla a umělci v jednotlivých zemích Evropy
  • Belgie: Victor Horta, Henry van de Velde
  • Francie: Art Nouveau – Emile Gallé, Louis Majorelle
  • Anglie: Modern Style – Charles Rennie Mackintosh
  • Španělsko: Antonio Gaudí 
  • České země: Josef Hoffmann – Vídeňská secese ( Wiener Secession) a Vídeňské umělecké díly ( Wiener Werkstätte), Josip Plečnik – práce na Pražském hradě a Jižní zahrady, nábytek pro T. G. M.

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Strategie učení: ve výuce se doporučuje kombinovat níže uvedené metody výuky.

Metody slovní:

 • odborný výklad s prezentací

Přímé vyučování:

 • přednes s použitím odborné literatury – obrazové publikace dějin umění a historického nábytku a technik)
 • hodnocené domácí úkoly (hledání materiálů a informací, vytvoření prezentace k danému tématu)
 • orientace žáků v učivu (diskuze, písemná práce, ústní zkoušení)
 • hodnocená samostatná práce (prezentace)
 • přednes prezentace před spolužáky ve třídě

Specifikace vlastní prezentace:

 • teoretická část (teoretický popis tématu)
 • praktická část (porovnání jednotlivých uměleckořemeslných výrobků nebo technik napříč historizujícími obdobími, výsledky pozorování)
 • závěr (výsledky práce)
 • 6 až 10 stran včetně příloh (schémata, fotografie, aj.)

Učební činnosti žáků:

 • seznámí se a následně popíše jednotlivé slohové a styly 19. století 
 • popíše a charakterizuje významné památky v Evropě a v českých zemích v období klasicismu, období historizujících slohů a secese)
 • popíše a charakterizuje uměleckořemeslné výrobky 19. století ( počátky strojní výroby, nábytek, techniky výroby nábytku)
 • aktivně se zapojuje do výuky a zodpovídá kontrolní otázky vyučujícího

Zařazení do učebního plánu, ročník

2. nebo 3. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Písemná nebo ústní forma zkoušení

 • základní pojmy a terminologie

Samostatná práce žáků:

 • zpracování vlastní prezentace

V rámci výuky jsou ověřovány především teoretické dovednosti formou samostatné práce.

Ověřované okruhy:

 • slohové a styly 19. století ( klasicismus, období historizujících slohů a secese)
 • uměleckořemeslné výrobky a techniky 19. století
 • charakteristika a identifikace uměleckých objektů slohů a stylů 19. století 

Kritéria hodnocení

prospěl – neprospěl

Prospěl: samostatné předvedení orientace v učivu a správné řešení úkolů

 • ústní forma zkoušení: úplné a správné řešení úkolů
 • písemná forma zkoušení: úplné a správné řešení samostatné práce včetně grafické úpravy

Neprospěl: nedokáže se orientovat v učivu, neúplné provedení samostatné práce, úkoly řeší jen s pomocí učitele

 • ústní forma zkoušení: zkoušení má po obsahové stránce větší závady
 • písemná forma zkoušení: neúplné řešení písemné práce s většími závadami

Doporučená literatura

BLÁHA, J., ŠAMŠULA, P., Průvodce výtvarným uměním 3, Praha: Vydavatelství a nakladatelství Práce, 1996

MRÁZ, B., Dějiny výtvarné kultury 3, IDEA SERVIS, ISBN 80- 85970-31-7

BRUNSCHWILER,J., Stilkunde fur Schreiner: Th.Schafer, Hannover 1986

BECKER,E.,Gold Leaf, Surrey England: Bushwood Books, 1998

MEDKOVÁ, E., BOHMANOVÁ, A., Starožitný nábytek – údržba a opravy, Praha: SNTL, Práce 1985

DLABAL, Stanislav. Nábytkové umění: vybrané kapitoly z historie. Praha: Grada, 2000. Stavitel. ISBN 80-7169-655-2.

SASSONE, A. B., COZZI, E., DISERTORI, A. Furniture Atlas: From Rococo to Art Deco. Benedikt Taschen Verlag GmBh, 2000.

Poznámky

Klíčová aktivita

RVP - Odborné vzdělávání (návaznost na RVP)

Pracovní skupina

PS4 - Pracovní skupina 4

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Irena Svobodová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné