Detail modulu 19. století

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

19. století

Kód modulu

82-m-3/AA26

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

odborný teoretický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

L0 (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

82 - Umění a užité umění

Komplexní úloha

19. století

Obory vzdělání - poznámky

 • 82-51-H02 Umělecký truhlář a řezbář
 • 82-51-L02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva

Délka modulu (počet hodin)

24

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Nejsou stanoveny

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je osvojení znalostí v oblasti jednotlivých slohů a stylů v 19. století. Žák se seznámí s uměním jednotlivých slohů a stylů v 19. století (architektury, sochařství, malířství) a charakterizuje uměleckořemeslné výrobky (nábytek a s technikami jejich zhotovení).

Po absolvování modulu žák charakteristizuje a identifikuje umělecké objekty slohů a stylů 19. století verbálně i vizuálně.

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • charakterizuje jednotlivé slohé a styly 19. století v oblastech architektury, sochařství a malířství
  • klasicismus
  • období historizujících slohů
  • secese
 • charakterizuje uměleckořemeslné výrobky
  •  nábytek
  •  techniky výroby nábytku
 • charakteristizuje a identifikuje umělecké objekty slohů a stylů 19. století verbálně i vizuálně
 • charakterizuje a vyhodnotí teoretický a praktický význam díla

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Obsahové okruhy učiva:

 1. Slohové a styly 19. století v oblastech 
 • architektury
 • sochařství
 • malířství
 1. Uměleckořemeslné výrobky 19. století
 • nábytek
 • uměleckořemeslné zpracování dřeva ( ornament)
 • materiály pro výrobu nábytku
 • techniky výroby nábytku (dýhování. technologieohýbání)
 • počátky strojní výroby
 1. Klasicismus v architektuře, sochařství, malířství
 • významné památky v Evropě
 • významné památky v českých zemích
 • nábytek v etapách klasicismu ( Ludvík 16., empír, anglický klasicismus, biedermeier)
 1. Období historizujících slohů
 • architektura
 • sochařství
 • malířství
 1. Secese
 • významné secesní památky v Evropě
 • významná díla a umělci v jednotlivých zemích Evropy
  • Belgie: Victor Horta, Henry van de Velde
  • Francie: Art Nouveau – Emile Gallé, Louis Majorelle
  • Anglie: Modern Style – Charles Rennie Mackintosh
  • Španělsko: Antonio Gaudí 
  • České země: Josef Hoffmann – Vídeňská secese ( Wiener Secession) a Vídeňské umělecké díly ( Wiener Werkstätte), Josip Plečnik – práce na Pražském hradě a Jižní zahrady, nábytek pro T. G. M.

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Strategie učení: ve výuce se doporučuje kombinovat níže uvedené metody výuky.

Metody slovní:

 • odborný výklad s prezentací

Přímé vyučování:

 • přednes s použitím odborné literatury – obrazové publikace dějin umění a historického nábytku a technik)
 • hodnocené domácí úkoly (hledání materiálů a informací, vytvoření prezentace k danému tématu)
 • orientace žáků v učivu (diskuze, písemná práce, ústní zkoušení)
 • hodnocená samostatná práce (prezentace)
 • přednes prezentace před spolužáky ve třídě

Specifikace vlastní prezentace:

 • teoretická část (teoretický popis tématu)
 • praktická část (porovnání jednotlivých uměleckořemeslných výrobků nebo technik napříč historizujícími obdobími, výsledky pozorování)
 • závěr (výsledky práce)
 • 6 až 10 stran včetně příloh (schémata, fotografie, aj.)

Učební činnosti žáků:

 • seznámí se a následně popíše jednotlivé slohové a styly 19. století 
 • popíše a charakterizuje významné památky v Evropě a v českých zemích v období klasicismu, období historizujících slohů a secese)
 • popíše a charakterizuje uměleckořemeslné výrobky 19. století ( počátky strojní výroby, nábytek, techniky výroby nábytku)
 • aktivně se zapojuje do výuky a zodpovídá kontrolní otázky vyučujícího

Zařazení do učebního plánu, ročník

2. nebo 3. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Písemná nebo ústní forma zkoušení

 • základní pojmy a terminologie

Samostatná práce žáků:

 • zpracování vlastní prezentace

V rámci výuky jsou ověřovány především teoretické dovednosti formou samostatné práce.

Ověřované okruhy:

 • slohové a styly 19. století ( klasicismus, období historizujících slohů a secese)
 • uměleckořemeslné výrobky a techniky 19. století
 • charakteristika a identifikace uměleckých objektů slohů a stylů 19. století 

Kritéria hodnocení

prospěl – neprospěl

Prospěl: samostatné předvedení orientace v učivu a správné řešení úkolů

 • ústní forma zkoušení: úplné a správné řešení úkolů
 • písemná forma zkoušení: úplné a správné řešení samostatné práce včetně grafické úpravy

Neprospěl: nedokáže se orientovat v učivu, neúplné provedení samostatné práce, úkoly řeší jen s pomocí učitele

 • ústní forma zkoušení: zkoušení má po obsahové stránce větší závady
 • písemná forma zkoušení: neúplné řešení písemné práce s většími závadami

Doporučená literatura

BLÁHA, J., ŠAMŠULA, P., Průvodce výtvarným uměním 3, Praha: Vydavatelství a nakladatelství Práce, 1996

MRÁZ, B., Dějiny výtvarné kultury 3, IDEA SERVIS, ISBN 80- 85970-31-7

BRUNSCHWILER,J., Stilkunde fur Schreiner: Th.Schafer, Hannover 1986

BECKER,E.,Gold Leaf, Surrey England: Bushwood Books, 1998

MEDKOVÁ, E., BOHMANOVÁ, A., Starožitný nábytek – údržba a opravy, Praha: SNTL, Práce 1985

DLABAL, Stanislav. Nábytkové umění: vybrané kapitoly z historie. Praha: Grada, 2000. Stavitel. ISBN 80-7169-655-2.

SASSONE, A. B., COZZI, E., DISERTORI, A. Furniture Atlas: From Rococo to Art Deco. Benedikt Taschen Verlag GmBh, 2000.

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Irena Svobodová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné