Detail modulu Modelování reliéfu a figury

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Modelování reliéfu a figury

Kód modulu

82-m-4/AC44

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

odborný praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

L0 (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

82 - Umění a užité umění

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

82-51-H02 Umělecký truhlář a řezbář

82-51-L02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva

Délka modulu (počet hodin)

16

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Nejsou stanoveny

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je osvojení dovedností v oblasti modelování reliéfu a figury dle předlohy; předloha může být skutečná či v podobě modelu (sádra aj.) nebo obrazová (nákres, fotografie). Modul je zaměřen :

 • na základní dovednost modelování reliéfu a figury, části a detailu (hlavně z oblasti praktického modelování sochařství, užitého sochařství – spojené s architekturou a užitého umění – především ze studovaného oboru; popřípadě v návaznosti na další oblasti např.),
 • na širší dovednost modelování reliéfu a figury, části a detailu – praktické modelování, sochařství, užitého sochařství a oblastí uměleckého řemesla v historickém kontextu (oblasti jiného uměleckého řemesla, příbuzného i volně navazujícího)
 • na užití různých modelačních materiálů, postupů a nástrojů k modelování reliéfu a figury (různé druhy modelovacích hlín i syntetických plastických hmot; klasické a moderní, volné a detailní, v různých měřítkách; z volné ruky, špachtlemi, za pomoci šablon, pauzováním aj.)

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • ovládá modelování reliéfu a figury, části nebo detailu (z oblasti praktického modelování, sochařství, užitého sochařství a užitého umění)
 • ovládá modelování reliéfu a figury, části nebo detailu v historickém kontextu (z oblasti praktického modelování, sochařství, užitého sochařství a užitého umění)
 • ovládá modelování reliéfu a figury výrobku, části nebo detailu v různých modelovacích materiálech a technikách, ve skutečné velikosti, v různých měřítkách, reliéfní i objemové zobrazení, stylizace (zjednodušení)

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Obsahové okruhy učiva:

 • modelování reliéfu a figury, části nebo detailu v různých modelovacích materiálech
 • modelování reliéfu a figury, části nebo detailu různými modelovacími technikami
 • modelování reliéfu a figury, části nebo detailu ve skutečné velikosti (poměr 1 : 1)
 • modelování reliéfu a figury, části nebo detailu v různých měřítkách
 • modelování reliéfu a figury, části nebo detailu, prvku a jeho částí v různé míře stylizace (zjednodušení)
 • modelování reliéfu a figury, části nebo detailu v historickém kontextu v různých modelovacích materiálech
 • modelování reliéfu a figury, části nebo detailu v historickém kontextu různými modelovacími technikami
 • modelování reliéfu a figury, části nebo detailu v historickém kontextu ve skutečné velikosti (poměr 1 : 1)
 • modelování reliéfu a figury, části nebo detailu v historickém kontextu v různých měřítkách
 • modelování reliéfu a figury, části nebo detailu v historickém kontextu v různé míře stylizace (zjednodušení)

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Strategie učení: ve výuce se doporučuje kombinovat níže uvedené metody výuky.

Metody slovní:

 • odborný výklad s prezentací a ukázkami

Přímé vyučování:

 • vlastní tvorba s konzultací
 • hodnocené domácí úkoly (konzultace a diskuse)
 • orientace žáků v učivu (diskuze, ústní prezentace)

Demontrační metody výuky:

 • přednes s použitím odborné literatury – obrazové publikace technik modelování, prezentace názorných prací
 • prezentace vlastní tvorby před spolužáky ve třídě

Učební činnosti žáků:

 • žák provede modelování reliéfu a figury, části nebo detailu
  • v různých modelovacích materiálech
  • různými modelovacími technikami
  • ve skutečné velikosti (poměr 1 : 1)
  • v různých měřítkách
  • v různé míře stylizace (zjednodušení)
  • v historickém kontextu v různých modelovacích materiálech
  • v historickém kontextu různými modelovacími technikami
  • v historickém kontextu ve skutečné velikosti (poměr 1 : 1)
  • v historickém kontextu v různých měřítkách
  • v historickém kontextu v různé míře stylizace (zjednodušení)

Zařazení do učebního plánu, ročník

1. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Průběžné práce:

 • jednoduché jednotlivé modelové studie částí a detailu reliéfu (2 –3 práce)
 • modelování reliéfu (1 práce)
 • jednoduché jednotlivé modelové studie částí a detailu figury (2 – 3 práce)
 • modelování figury (1 práce);

Samostatná práce žáků (domácí práce):

 • domácí modelové skici a studie – zmenšené měřítko (2 – 4 práce)

Zpracování souborné práce:

 • teoretická část – záměr
 • praktická část – reliéfu a figury v různých materiálech a technikách napříč historickými obdobími, v různých měřítkách (2 – 3 práce)
 • závěr – výsledné práce
 • 2 – 3 práce (různé modelové materiály, techniky, měřítka)

Kritéria hodnocení

Prospěl – neprospěl

 • Prospěl: splnění zadání (zadaný počet prací, užití různých materiálů a technik, měřítek; výběr vhodných předloh aj., zvládnutí modelování – věrnost, zachycení celku i detailu, materiálu; velikost, poměry měřítek, míra stylizace a zvládnutí)
 • Neprospěl: nesplnění zadání, modelování zvládne jen s pomocí učitele, vlastní práce vykazují závažné nedostatky

Doporučená literatura

NUTSCH, W., Odborné kreslení a základy konstrukce pro truhláře,

SMITH, R., Encyklopedie výtvarných technik a materiálů, Sloart, 2000

BASL, Josef: Modelování v hlíně (Příruční kniha pro učitele modelování), Praha 1925, Nakladatel I. L. Kober knihkupectví v Praze

ZELL, Mo: Škola kreslení a modelování pro architekty, 2009, Slovart, ISBN 80-7391-154-6

FLÁDR, Ladislav: Modelování, 1967, SPN

SOUKUP, O.: Modelovací a pomocné techniky v sochařství, ÚDLT, Praha 1965

ŠEDIVÝ, Václav: Sochařské řemeslo (Základ sochařského umění) SNKLHU, 1953

MATĚJČEK, Stáňa: Plastika,

PISCH, Ondřej: Modelování v hlíně a látkách příbuzných

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Alena Ratajová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné