Detail modulu Předběžná příprava potravin - teoretický

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Předběžná příprava potravin - teoretický

Kód modulu

65-m-3/AC43

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

odborný teoretický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

L0 (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

65 - Gastronomie, hotelnictví a turismus

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

65-51-H/01 Kuchař – číšník

65-41-L/01 Gastronomie

Délka modulu (počet hodin)

16

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Modul Předběžná příprava potravin navazuje na základní znalosti orientace v potravinách na trhu, významu technologie, zásad správné výživy a skladování potravin.

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Modul rozšiřuje vědomosti předmětu Technologie, jehož cílem je poskytnout žákům teoreticky základní znalosti o předběžné přípravě potravin. Teoretická výuka bude vhodně doplněna aktivizující metodou formou videoukázek, jež tematicky vymezí žákům odbornou diskusi.

Po absolvování modulu budou žáci srozuměni s přehledem přípravy potravin rostlinného a živočišného původu. Modul by žákům měl pomoci při výkonu jejich profese, při správné orientaci jak postupovat při odstraňování nejedlých a nevzhledných částí potravin. Žáci se naučí teoretickému základu mechanické úpravy potravin a jejich kořenění. 

Očekávané výsledky učení

Očekávané výsledky učení s vazbou na RVP 65-51-H/01 Kuchař – číšník, 65-41-L/01 Gastronomie. 

Žák po absolvování Modulu Předběžná příprava potravin:

 • Vysvětlí, co znamená výraz předběžná úprava potravin
 • Popíše zásady, které se musí dodržovat při předběžné úpravě potravin rostlinného a živočišného původu
 • Vyjmenuje způsoby krájení ovoce, zeleniny a okopanin
 • Popíše vykosťování, odblaňování, porcování a protýkání masa
 • Vyjmenuje příklady vhodných marinád, pro nakládání masa
 • Vyjmenuje masa, která jsou vhodná pro mletí
 • Popíše předběžnou přípravu drůbeže
 • Popíše předběžnou přípravu zvěřiny
 • Popíše předběžnou přípravu ryb a mořských živočichů
 • Vysvětlí, proč kořeníme pokrmy, čím a kdy kořeníme
 • Vysvětlí význam vakuování potravin a uvede další způsoby ošetření připravených porcí 
 • Vysvětlí význam minimalizace odpadu u potravin

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

1. Předběžná příprava potravin rostlinného původu

 • čištění suchým způsobem
 • čištění mokrým způsobem
 • mechanické zpracování zeleniny
 • mechanické zpracování brambor a okopanin
 • mechanické zpracování ovoce
 • předběžná úprava suchých potravin

2. Předběžná příprava potravin živočišného původu (jatečného masa, drůbeže, zvěřiny, ryb, měkkýšů, korýšů a mořských plodů)

 • dělení masa
 • odležení, zrání masa
 • vykosťování masa
 • omývání masa
 • dělení masa na porce
 • odblaňování, naklepávání, škrábání, marinování, plnění masa
 • dočistění, porcování, formování a vykosťování drůbeže
 • příprava zvěřiny
 • příprava ryb, jejich zabíjení, čistění, kuchání, porcování
 • příprava měkkýšů, korýšů a mořských plodů

3. Mechanické úpravy potravin

 • mletí a mixování
 • cezení a filtrování
 • šlehání a tření

4. Kořenění pokrmů

 • použití celého koření
 • použití mletého a drceného koření
 • použití zeleného koření, natí

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Metody výuky jsou koncipovány formou výkladu s návazností na předešlé znalosti žáků s využitím názorných a praktických ukázek. Výklad učitele je doplněný prezentacemi na jednotlivá témata (obsahové okruhy). Pro dosažení výsledků je vhodná práce s odbornou literaturou a názorné videoukázky. Učitel  při presentaci učiva podněcuje  individuální  projevy u žáků a shrne  nejzávažnější chyby bránící k porozumění učiva.

Výuka probíhá s využitím informačních a komunikačních technologií (dataprojektor, PC) a dalšími pomůckami. K úspěšnému dosažení výsledků je doporučen řízený rozhovor, kladení vhodných otázek, modelové situace k procvičování postupů s návazností na odborný výcvik, pravidelné opakování učiva a diskuze.

Žák v rámci teoretické výuky:

 • Zhodnotí situaci a aplikuje pozitivní vztah k učení a vzdělávání
 • Předvede efektivní vyhledávání a zpracování informací
 • S porozuměním poslouchá mluvené projevy a pořizuje si poznámky
 • Uplatňuje různé způsoby práce s textem, uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, využívá poznatků k tvořivé práci
 • Ovládá různé techniky učení, jako je učení ve skupině,  videofeedback, dokáže si naplánovat učení a sestavit harmonogram, spolupracuje s ostatními spolužáky
 • Pracuje s doporučenou literaturou a zdroji
 • Účastní se aktivně diskusí
 • Formuluje a obhajuje své názory

Žák:

 1. Vysvětlí, co znamená výraz předběžná úprava potravin
 2. Vyjmenuje zásady, které je nutno dodržovat při předběžné úpravě potravin rostlinného a živočišného původu
 3. Popíše, jak čistíme potraviny suchým způsoben
 4. Popíše, jak čistíme potraviny mokrým způsobem
 5. Uvede způsoby krájení zeleniny, okopanin a ovoce
 6. Charakterizuje předběžnou úpravu obilovin a luštěnin
 7. Vyjmenuje, které jatečné maso se dodává do provozoven
 8. Vysvětlí, co znamená vykosťovat maso
 9. Uvede způsoby dělení, porcování masa, odblaňování a protýkání masa 
 10. Vyjmenuje, která masa jsou vhodná k mletí
 11. Popíše, jak dočisťujeme drůbež
 12. Vysvětlí, proč drůbež drezírujeme
 13. Vysvětlí postup zabíjení ryb, jejich kuchání, čištění a porcování
 14. Vysvětlí přípravu měkkýšů, korýšů a mořských plodů
 15. Uvede příklady, čím a kdy kořeníme pokrmy
 16. Popíše způsob ošetření a vakuování potravin
 17. Vysvětlí problematiku a význam minimalizace odpadu surovin 

Zařazení do učebního plánu, ročník

65-51-H/01 Kuchař – číšník

65-41-L/01 Gastronomie

1. ročník

 

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Ověřování probíhá v rámci teoretické výuky ve vyučovacím předmětu těmito způsoby:

 • Písemné zkoušení probraného učiva
 • Ústní zkoušení probraného učiva
 • Hodnocení zpracování samostatné práce žáků

Žák:

 • Charakterizuje čistění potravin rostlinného původu
 • Vysvětlí rozdíl mezi škrábáním a okrajováním zeleniny
 • Posoudí důvody přebírání luštěnin
 • Charakterizuje čistění potravin živočišného původu
 • Posoudí, které poživatelné části zvířat jsou zahrnuty pod pojmem maso a které části se odstraňují
 • Vysvětlí problematiku a význam minimalizace odpadu surovin
 • Specifikuje, jak pozná odleželé maso a jeho změny během zrání
 • Formuluje a vysvětlí nejvhodnější dělení, porcování u jednotlivých druhů potravin živočišného původu, pro jejich další technologické úpravy
 • Posoudí, proč marinujeme a kořeníme pokrmy
 • Specifikuje, jak ošetřujeme připravené porce určené pro další zpracování v kuchyni

Kritéria hodnocení

Za splněný se považuje modul při dodržení následujících kritérií:

 • 2x ústní zkoušení znalostí za dobu realizace modulu
 • 3x písemné zkoušení za dobu realizace modulu
 • žák je povinen splnit 70% docházky za dobu realizace modulu

Podklady pro hodnocení získává učitel zejména těmito metodami, formami, prostředky, způsoby:

 • soustavným sledováním výsledků vzdělávání žáka a jeho připravenosti na vyučování
 • ústním a písemným zkoušením, kontrolními písemnými pracemi
 • analýzou výsledků činností žáka

Při určování stupně prospěchu se hodnotí teoretické zvládnutí učiva žákem. Vyučující zároveň zohledňuje doporučení psychologických a jiných vyšetření, která mají přímý vztah ke způsobu hodnocení a získávání podkladů ke klasifikaci.

Přepočet mezi procenty správných odpovědí a známkou u písemného hodnocení:

 • správně je méně než 35 % známka 5
 • správně je alespoň 35 % a méně než 50 % známka 4
 • správně je alespoň 50 % a méně než 70 % známka 3
 • správně je alespoň 70 % a méně než 85 % známka 2
 • správně je alespoň 85 % známka 1

Doporučená literatura

ALENA ŠINDELKOVÁ.  Kuchařské práce. Technologie 1. díl. Praha: Parta, 2001. ISBN:80-7320-052-X.

HANA SEDLÁČKOVÁ, PAVEL OUTOPAL. Technologie přípravy pokrmů I. Praha: Fortuna, 1998. ISBN:80-7168-571-2.

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Františka Vyškovská. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné