Detail modulu Předběžná příprava potravin – praktický

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Předběžná příprava potravin – praktický

Kód modulu

65-m-3/AC42

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

odborný praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

L0 (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

65 - Gastronomie, hotelnictví a turismus

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

65-51-H/01 Kuchař – číšník

65-41-L/01 Gastronomie

Délka modulu (počet hodin)

28

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Modul Předběžná příprava potravin navazuje na teoretické znalosti základní orientace v potravinách na trhu, významu technologie, zásad správné výživy a skladování potravin.

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je poskytnout žákům praktické znalosti a dovednosti o předběžné přípravě základních potravin za využití vědomostí získaných v odborných vyučovacích předmětech a jejich uplatňování v praxi.

Žáci se naučí pracovat se surovinami, vybírat je, opracovávat a využívat při přípravě pokrmů.

Důraz bude kladen na vytvoření návyků k dodržování osobní hygieny, hospodárnému využívání potravin s ohledem na životní prostředí a bezpečnost práce.

Očekávané výsledky učení

Očekávané výsledky učení s vazbou na RVP 65-51-H/01 Kuchař – číšník, 65-41-L/01 Gastronomie. 

Žák po absolvování Modulu Předběžná příprava potravin:

 • Volí vhodné suroviny pro předběžnou přípravu
 • Dodržuje zásady při předběžné úpravě potravin rostlinného a živočišného původu mokrým i suchým způsobem
 • Předvede způsoby krájení zeleniny, ovoce
 • Odblaní, vykostí maso
 • Předvede porcování masa a ryb
 • Předvede přípravu marinováním u jednotlivých porcí masa 
 • Předvede protýkání a drezírování masa
 • Vyjmenuje a označí masa, která jsou vhodná pro mletí
 • Vysvětlí, proč kořeníme pokrmy, čím a kdy je kořeníme
 • Předvede vakuování potravin
 • Popíše další způsoby ošetření připravených porcí pro následné zpracování v kuchyni
 • Volí správné technologické opracování potravin s ohledem na minimalizaci odpadu surovin 
 • Vysvětlí význam minimalizace odpadu z potravin

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

1. Předběžná příprava potravin rostlinného původu

 • čištění suchým způsobem
 • čištění mokrým způsobem
 • mechanické zpracování zeleniny
 • mechanické zpracování brambor a okopanin
 • mechanické zpracování ovoce
 • předběžná úprava suchých potravin

2. Předběžná příprava potravin živočišného původu (jatečného masa, drůbeže, zvěřiny, ryb a mořských plodů)

 • dělení masa
 • odležení, zrání masa
 • vykosťování masa
 • omývání masa
 • dělení masa na porce
 • odblaňování, naklepávání, škrábání, plnění masa
 • marinování, vakuování, další ošetření připravených porcí masa
 • čištění a formování drůbeže
 • příprava zvěřiny
 • příprava ryb, jejich zabíjení, čistění, kuchání, porcování
 • příprava mořských plodů

3. Mechanická příprava potravin

 • mletí a mixování
 • cezení a filtrování
 • šlehání a tření

4. Kořenění pokrmů

 • použití celého koření
 • použití mletého a drceného koření
 • použití zeleného koření, natí

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Metody výuky jsou koncipovány formou výkladu s návazností na předešlé teoretické znalosti žáků. Vhodné formy jsou vysvětlování, řízený rozhovor, instruktážní ukázky, názorné předvedení a diskuze.

Učitel navodí u žáků diskuzi, přičemž zachová principy interpersonálního dialogu, aby žáci byli aktivní, měli zájem o téma, vzájemně si naslouchali a poučili se navzájem z chyb. Práce bude probíhat formou praktického cvičení ve skupinách a individuálně.

Metody a pracovní postupy s využitím názorných a praktických ukázek budou přiměřené v návaznosti na individuální potřeby žáků, jejich vnímání, představu, myšlení, dovednost a zájem.

Pro dosažení výsledků je vhodná práce s odbornou literaturou, recepturami teplých pokrmů a názorné praktické ukázky.

Výuka probíhá s využitím informačních a komunikačních technologií a dalšími pomůckami. K úspěšnému dosažení výsledků je doporučena instruktáž a opakované procvičování praktických činností.

Žáci v rámci praktické výuky:

Pracují v reálném prostředí, školní kuchyni, ve školním odloučeném pracovišti, smluvním pracovišti nebo ve cvičné kuchyni školy pro přípravu pokrmů.

Náplň učebních činností tvoří jednu vyučovací jednotku v rozsahu 6 hodin odborného výcviku v 1. ročníku praxe.

Žák:

 • dodrží posloupnost prací a časový harmonogram
 • organizuje si účelně práci v kuchyni
 • zvolí pro přípravu suroviny určené pro předběžnou úpravu pokrmů, postup zdůvodní
 • vybírá si a použije vhodné suroviny a připraví vhodná pracovní náčiní a pomůcky
 • převezme suroviny a smyslově zkontrolujte jejich nezávadnost a kvalitu
 • vykoná přípravné práce, opracuje suroviny s minimálními ztrátami za použití vhodného technologického vybavení a dbá na dodržení ekologických předpisů při nakládání s odpady
 • provede úpravu a estetizaci surovin, zkontroluje kvalitu, hmotnost a smyslově potravinu zhodnotí
 • ošetří, zabezpečí a uskladní použitý inventář dle příslušných zásad
 • ošetří a zabezpečí technologická zařízení po ukončení provozu (v souladu s předpisy)
 • provede úklid pracoviště po ukončení provozu v souladu s hygienickými požadavky
 • v průběhu všech činností dodržuje zásady BOZP a PO, hygienické předpisy, osobní hygienu i hygienu práce, postupy založené na principu kritických bodů HACCP a sanitační řád

Zařazení do učebního plánu, ročník

65-51-H/01 Kuchař – číšník

65-41-L/01 Gastronomie

1. ročník

 

 

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Ověřování vzdělávacího modulu probíhá těmito způsoby:

 • Ústní přezkoušení probraného učiva
 • Hodnocení praktického provedení samostatné práce žáka

Podklady pro hodnocení získává učitel zejména těmito metodami, formami, prostředky, způsoby:

 • sledováním výsledků vzdělávání žáka a jeho připravenosti na vyučování
 • ústním a praktickým zkoušením
 • soustavným sledováním dodržování technologických postupů a organizaci práce
 • analýzou výsledků praktických činností žáka s možností prezentace výrobků ve skupině
 • průběžnou kontrolou osobní i pracovní hygieny, BOZP

Žák:

 1. Vysvětlí, co znamená výraz předběžná úprava potravin
 2. Vyjmenuje zásady, které je nutno dodržovat při předběžné úpravě potravin rostlinného a živočišného původu
 3. Popíše, jak čistíme potraviny suchým způsoben
 4. Popíše, jak čistíme potraviny mokrým způsobem
 5. Předvede způsoby krájení zeleniny, okopanin a ovoce
 6. Předvede porcování masa, odblaňování masa
 7. Předvede marinování masa
 8. Předvede mletí masa
 9. Předvede drezírování drůbeže
 10. Předvede čištění a porcování ryb a mořských plodů
 11. Uvede příklady, čím a kdy kořeníme pokrmy
 12. Předvede ošetření a vakuování připravených porcí, jež jsou určeny pro další kuchyňské zpracování 

Kritéria hodnocení

Za splněný se považuje modul při dodržení následujících kritérií:

 • žák vykoná alespoň 70% všech zadaných ověřovacích úloh (minimálně 7)
 • žák absolvuje minimálně 70 % řádné docházky  

Přepočet mezi procenty splněných praktických úkolů a známkou u hodnocení:

 • správně je méně než 35 % známka 5
 • správně je alespoň 35 % a méně než 50 % známka 4
 • správně je alespoň 50 % a méně než 70 % známka 3
 • správně je alespoň 70 % a méně než 85 % známka 2
 • správně je alespoň 85 % známka 1

Doporučená literatura

ALENA ŠINDELKOVÁ.  Kuchařské práce. Technologie 1. díl. Praha: Parta, 2001. ISBN:80-7320-052-X.

HANA SEDLÁČKOVÁ, PAVEL OUTOPAL. Technologie přípravy pokrmů I. Praha: Fortuna, 1998. ISBN:80-7168-571-2.

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Františka Vyškovská. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné