Detail modulu Modelování slohového výrobku

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Modelování slohového výrobku

Kód modulu

82-m-4/AC33

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

odborný praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

L0 (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

82 - Umění a užité umění

Komplexní úloha

Modelování slohového výrobku

Obory vzdělání - poznámky

 • 82-51-H02 Umělecký truhlář a řezbář
 • 82-51-L02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva

Délka modulu (počet hodin)

24

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Nejsou stanoveny

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je osvojení dovedností v oblasti modelování slohových výrobků dle předlohy - předloha může být skutečná či v podobě modelu (sádra aj.) nebo obrazová (nákres, fotografie). Žák se seznámí se základními dovednostmi modelování studií slohových výrobků (hlavně z oblasti architektury a užitého umění; popřípadě prvků v návaznosti na tyto oblasti např. sochařství). Žák získá širší dovednost modelování studií slohových výrobků – exteriérové a interiérové architektury a oblastí uměleckého řemesla v historickém kontextu (oblasti jiného uměleckého řemesla, příbuzného i volně navazujícího).

Po absolvování modulu žák používá různé modelační materiály, postupy a nástroje ke studijním modelům (různé druhy modelovacích hlín i syntetických plastických hmot; klasické a moderní, volné a detailní, v různých měřítkách; z volné ruky, špachtlemi, za pomoci šablon, pauzováním aj.).

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • ovládá provedení modelové skici podle předlohy, která může být skutečná či v podobě modelu (sádra aj.) nebo obrazová (nákres, fotografie) ve formě
  • studijního modelu slohového výrobku
  • studijního modelu prvku a jeho části (prvky interiérové a exteriérové architektury
  • dekoračního prvku
  • výrobku z uměleckořemeslných oblastí
 • ovládá provedení modelové skici a studijní modely slohového výrobku, prvku a jeho části
  • v různých modelovacích materiálech
  • různou technikou
  • ve zjednodušení ( stylizaci)
  • ve skutečné velikosti, v různých měřítkách, objemové i reliéfní zobrazení

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Obsahové okruhy učiva:

 1. Formy provedení modelové skici podle předlohy
 • studijní model slohového výrobku
 • studijní model prvku a jeho části 
 • dekorační prvek
 • výrobek z uměleckořemeslných oblastí
 1. Provedení modelové skici a studijní modely slohového výrobku
 • modelovací materiály
 • technika modelování
 • zjednodušení ( stylizace)
 • velikosti, měřítka, objemové i reliéfní zobrazení v modelování

 

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Strategie učení: ve výuce se doporučuje kombinovat níže uvedené metody výuky.

Metody slovní:

 • odborný výklad s prezentací a ukázkami

Přímé vyučování:

 • vlastní tvorba s konzultací
 • hodnocené domácí úkoly (konzultace a diskuse)
 • hodnocená samostatná práce 
 • orientace žáků v učivu (diskuze, ústní prezentace)

Demontrační metody výuky:

 • přednes s použitím odborné literatury – obrazové publikace technik modelování, prezentace názorných prací
 • prezentace vlastní tvorby před spolužáky ve třídě

Specifikace samostatné práce:

 • teoretická část – záměr
 • praktická část – studijní modely slohového výrobku, prvku a jeho částí v různých materiálech a technikách napříč historickými obdobími, v různých měřítkách (2 práce)
 • závěr – výsledné práce
 • 2 práce (různé modelové materiály, techniky, měřítka aj.)

Učební činnosti žáků:

 • seznámí se s provedením modelové skici podle předlohy
 • ovládá provedení modelové skici a studijní modely slohového výrobku, prvku a jeho části
 • učí se postupy a využívá poznatky při tvorbě modelu různými formami
 • učí se postupy a využívá poznatky při tvorbě modelu různými technikami s různými materiály a v různých měřítkách
 • aktivně se zapojuje do výuky a zodpovídá kontrolní otázky vyučujícího

Zařazení do učebního plánu, ročník

2. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Písemná nebo ústní forma zkoušení

 • základní pojmy a terminologie

Průběžné práce:

 • modelové skici (2 – 3 práce)
 • jednoduché jednotlivé modelové studie (1 – 2 práce)

Samostatná práce žáků:

 • zpracování samostatné práce
 • domácí modelové skici a studie – zmenšené měřítko 

V rámci výuky jsou ověřovány především praktické dovednosti formou samostatné práce.

Ověřované okruhy:

 • provedení modelové skici podle předlohy
 • provedení modelové skici a studijní modely slohového výrobku, prvku a jeho části s různých materiálů, různou technikou
 • provedení modelové skici a studijní modely slohového výrobku, prvku a jeho části pomocí rúzných měřítek

Kritéria hodnocení

prospěl – neprospěl

 • Prospěl: splnění zadání (zadaný počet prací, užití různých materiálů a technik, měřítek; výběr vhodných předloh aj., zvládnutí studijního modelování – věrnost, zachycení celku i detailu, materiálu; velikost, poměry měřítek, míra stylizace a zvládnutí)
 • Neprospěl: nesplnění zadání, studijní modelování zvládne jen s pomocí učitele, vlastní práce vykazují závažné nedostatky
 • hranice úspěšnosti zkoušky – splnění zadání (zadaný počet prací, užití různých materiálů a technik, měřítek, 50 % správných odpovědí ústním zkoušením a správné řešení samostatné práce včetně grafické úpravy

  Pro splnění modulu ho musí žák absolvovat s maximální absencí do 20 %.

Doporučená literatura

NUTSCH, W., Odborné kreslení a základy konstrukce pro truhláře,

SMITH, R., Encyklopedie výtvarných technik a materiálů, Sloart, 2000

BASL, Josef: Modelování v hlíně (Příruční kniha pro učitele modelování), Praha 1925, Nakladatel I. L. Kober knihkupectví v Praze

ZELL, Mo: Škola kreslení a modelování pro architekty, 2009, Slovart, ISBN 80-7391-154-6

FLÁDR, Ladislav: Modelování, 1967, SPN

SOUKUP, O.: Modelovací a pomocné techniky v sochařství, ÚDLT, Praha 1965

ŠEDIVÝ, Václav: Sochařské řemeslo (Základ sochařského umění) SNKLHU, 1953

MATĚJČEK, Stáňa: Plastika,

PISCH, Ondřej: Modelování v hlíně a látkách příbuzných

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Alena Ratajová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné