Detail modulu Úklidové práce v ubytovacím zařízení

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Úklidové práce v ubytovacím zařízení

Kód modulu

65-m-2/AC17

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

(odborný) teoreticko–praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

E (dvouleté, EQF úroveň 2)

Skupiny oborů

65 - Gastronomie, hotelnictví a turismus

Komplexní úloha

Housekeeping

Pracovní náplň pokojské

Profesní kvalifikace

Úklidové práce v ubytovacím zařízení - pokojská (kód: 65-015-E)

Platnost standardu od

11. 04. 2017

Obory vzdělání - poznámky

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby

Délka modulu (počet hodin)

16

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Seznámení s pracovištěm, s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Po absolvování modulu žák získá dovednosti potřebné k zvládnutí základních jednoduchých pracovních činností na úseku ubytování a dokáže používat běžné pomůcky a čisticí prostředky.

Žák při úklidu ubytovacích zařízení provádí hygienické sanitační činnosti, obsluhuje jednoduché stroje, dodržuje bezpečnost práce a požární ochranu.

Očekávané výsledky učení

Očekávané kompetence ve vazbě na NSK

Žák:

 • Ošetřuje a udržuje pomůcky používané při úklidu.
 • Dodržuje posloupnost prací a časový harmonogram úklidu.
 • Vykoná práce spojené s úklidem a ochrannou zařízení.
 • Volí vhodné stroje nebo zařízení.
 • Uklízí prostory v ubytovacím zařízení, pokoje a jejich příslušenství.
 • Používá vhodné čisticí prostředky a úklidové pomůcky.
 • Obsluhuje stroje a zařízení používané při úklidu a dodržuje bezpečnostní zásady.
 • Vysvětlí způsob používání mycích a čisticích prostředků.
 • Používá návody u jednotlivých druhů výrobků.
 • Eviduje spotřebu čistících a hygienických prostředků s vyčíslením konkrétní spotřeby.
 • Používá ochranné pracovní pomůcky a předměty.

Kompetence ve vazbě na NSK

65-015-E Úklidové práce v ubytovacím zařízení – pokojská

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

 • Úklid v ubytovacím zařízení:
  • převzetí úkolů podle pracovních plánů
  • úklid pokojů, příslušenství a společných prostor
  • kontrola funkčnosti zařízení
  • sanitace koupelny
  • třídění odpadu
  • evidence spotřeby minibaru a doplňkového prodeje
 • Zařízení pro úklidové práce:
  • zacházení s nástroji a pomůckami dle bezpečnosti práce
 • Používání běžných pomůcek a čisticích prostředků při úklidu:
  • výběr a použití pomůcek a čisticích prostředků
  • ošetřování, údržba a evidence pomůcek a čisticích prostředků
  • způsob likvidace obalů
 • Obsluha strojů a zařízení používaných při úklidu:
  • volba stroje a zařízení k provedení práce
  • dávkování čisticích a pracích prostředků
  • manipulace se stroji, jejich ošetření a údržba
  • zásady bezpečnosti práce

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Ve výuce se doporučuje kombinovat níže uvedené metody výuky.

Metody slovní:

 • monologické metody (popis, vysvětlování, výklad),
 • dialogické metody (rozhovor, diskuse),
 • metody práce s učebnicí, knihou, odborným časopisem, internetovými zdroji.

Metody názorně demonstrační:

 • projekce poskytnutí první pomoci (základní ošetření),
 • předvádění práce se stroji – jejich používání a ošetřování,
 • předvádění používání čisticích prostředků, jejich výběr
 • z pohledu ekologie,
 • demonstrace pracovních činností spojených s úklidem ubytovacích zařízení.

Metody praktické:

 • pracovní činnosti (práce se zařízením),
 • práce s prostředky pro úklid a sanitaci, nácvik pracovních dovedností se zařízeními pro úklid,
 • nácvik poskytnutí první pomoci.

Učební činnosti žáků:

Žák v rámci teoretické výuky:

 • pracuje s platnou právní legislativou (požární ochrany, hygieny),
 • seznamuje se s poskytnutím první pomoci,
 • seznamuje se s pracemi spojenými s přípravou ubytovacího střediska,
 • učí se základním povinnostem práce s pracovními pomůckami, jejich používání a ošetřování.

Žák v rámci praktické výuky:

 • volí vhodné stroje nebo zařízení pro  úklid provozovny (vysavač, šamponovače, mycí a leštící stroje),
 • předvede údržbu ubytovacího zařízení, obsluhu, ošetření a běžnou údržbu stroje v souladu se zásadami bezpečnosti práce,
 • jedná v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí,
 • předvede používání pracovních ochranných prostředků.

Zařazení do učebního plánu, ročník

2. ročník předmět technika provozu, odborný výcvik

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Hodnocení je provedeno ústně po dokončení práce nebo v jejím průběhu. Zadávané otázky mají být jednoznačné, srozumitelné a mají směřovat k pochopení učiva.

Písemné zkoušení je realizováno formou testu (možnost výběru odpovědi).

Hodnoceno je využívaní odborné terminologie, odborná správnost odpovědí a schopnost aplikace poznatků do reálného pracovního prostředí ubytovacího zařízení.

V rámci výuky odborné praxe jsou ověřovány především praktické dovednosti formou praktického předvedení žákem.

Důraz je kladen na odbornou správnost, samostatnost a správné zacházení se zařízením v souladu se zásadami bezpečnosti a hygieny.

Hodnoceny jsou také dovednosti, organizace práce při zajištění úklidu provozoven.

Kritéria hodnocení

Kritéria hodnocení pro ověřování v rámci teoretické výuky.

Žák:

 • zařadí druhy ubytovacích středisek a popíše jejich funkce,
 • navrhne a popíše konkrétní používaná zařízení pro úklid,
 • popíše jak zacházet s nástrojem a pomůckou podle zásad bezpečnosti práce,
 • zdůvodní způsob likvidace obalů a zbytků čisticích a úklidových prostředků podle předpisů na ochranu životního prostředí,
 • zdůvodní způsob evidence spotřeby čisticích a hygienických prostředků, provede evidenci konkrétní spotřeby,
 • popíše bezpečnostní pravidla spojená s ochranou majetku a zdraví hostů.

Kritéria hodnocení pro ověřování v rámci praktické výuky.

Žák:

 • vybere a správně použije pomůcky a čisticí prostředky pro vykonání zadané práce,
 • připraví pracoviště k provozu,
 • provede drobnou nenáročnou údržbu inventáře,
 • provede úklid zařízení s použitím moderních technologií,
 • ošetří, uloží a zabezpečí inventář po ukončení provozu,
 • zkontroluje funkčnost zařízení v prostoru pro hotelové hosty a předá informace o jejich stavu.

Hodnocení žáka je zaznamenáváno do hodnotícího formuláře. Podmínkou úspěšného absolvování modulu je 100 % splnění uvedených kritérií.

Hodnotící stupnice:

100 - 90 bodů (výborný) - veškeré činnosti splnil žáků vyčerpávajícím způsobem zcela bezchybně

89 - 80 bodů (chvalitebný) - činnosti splnil žák bez výhrad, kompletním způsobem, pouze s nepatrnými odchylkami ve stěžejních činnostech

79 - 70 bodů (dobrý) - požadované činnosti splnil žák s chybami, které zásadně neovlivnily kvalitu služeb

69 - 60 bodů (dostatečný) - činnosti splnil žák s výraznějšími nedostatky, které ovlivnily kvalitu služeb

59 - 0 bodů (nedostatečný) - veškeré činnosti prováděné žákem obsahovaly velké množství nedostatků, které prokázaly nepochopení zadaného úkolu a absenci odborných znalostí a dovedností

Doporučená literatura

DRING Consult ing s.r.o., Oborová příručka Ubytovací služby, Praha, HK ČR, srpen 2009

MARKOS Dan a kolektiv, Vybrané kapitoly z hotelnictví a gastronomie 2 - Ubytovací služby, Wolters Kluwer ČR, 2016.

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV NSK - Odborné vzdělávání ve vztahu k NSK

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Dagmar Vaďurová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné