Detail modulu Dřeviny

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Dřeviny

Kód modulu

82-m-3/AA22

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

odborný teoretický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

L0 (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

82 - Umění a užité umění

33 - Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů

36 - Stavebnictví, geodézie a kartografie

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

 • 82-51-H/02 Umělecký truhlář a řezbář
 • 33-56-H/01 Truhlář
 • 36-64-H/01 Tesař
 • 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva

Délka modulu (počet hodin)

12

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Nejsou stanoveny

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je osvojení znalostí v oblasti tuzemských dřevin. Žák se seznámí s určováním jednotlivých dřevin podle vnějších znaků a je schopen vysvětlit nároky pro výsadbu jednotlivých dřevin.

Po absolvování modulu žák popíše charakteristické znaky jednotlivých dřevin a zařadí dřeviny podle jejich fyziologie.

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • určuje jednotlivé dřeviny dle vnějších znaků (taxonomické rozdělení dřevin, fyziologie dřevin):
  • barvu dřeva

  • barevné odlišení vnější částí od vnitřní (běl, jádro)

  • barevné rozlišení jarního a letního přírůstku

  • přechod jarního přírůstku v letní

  • pryskyřičné kanálky.

  • kresbu dřeva.

  • dřeňové paprsky

  • uspořádání pórů

 • vysvětlí nároky pro výsadbu jednotlivých dřevin na konkrétní stanoviště:
  • obecná charakteristika stanoviště
  • prostorové poměry stanoviště pro výsadbu
  • výběr taxonu pro výsadbu dle podmínek stanoviště
  • výběr taxonu pro výsadbu ve volné krajině
 • vypracuje a prezentuje vlastní samostatnou práci (herbářové listy)

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

 1. Určení dřevin dle vnějších znaků
 • taxonomické rozdělení dřevin
 • fyziologie dřevin
 • charakteristické znaky jednotlivých dřevin
 1. Nároky pro výsadbu jednotlivých dřevin na konkrétní stanoviště
 • obecná charakteristika stanoviště
 • prostorové poměry stanoviště pro výsadbu
 • výběr taxonu pro výsadbu dle podmínek stanoviště

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Ve výuce se doporučuje kombinovat níže uvedené metody výuky.

Metody slovní:

 • odborný výklad s prezentací
 • orientace žáků v učivu (řízený rozhovor, diskuze)

Metody názorně demonstrační:

 • určování vzorků dřevin včetně zimních větví, plodů
 • samostatná práce (herbářové listy)

Specifikace vlastních herbářových listů:

 • teoretická část (teoretický popis tématu)
 • praktická část (faktická správnost tvorby a popisu herbářových listů)
 • závěr (výsledky práce)
 • 6 až 10 stran včetně příloh

Učební činnosti žáků:

 • seznámí se a následně popíše jednotlivé druhy dřevin dle vnějších znaků
 • popíše a vysvětlí nároky pro výsadbu jednotlivých dřevin na konkrétní stanoviště a ve volné krajině
 • vytvoří vlastní herbářové listy
 • aktivně se zapojuje do výuky a zodpovídá kontrolní otázky vyučujícího

Zařazení do učebního plánu, ročník

1. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Písemná a ústní forma zkoušení

 • základní pojmy a terminologie

Samostatná práce žáků:

 • zpracování vlastních herbářových listů

Ověřované okruhy:

 • druhy dřevin dle vnějších znaků
 • nároky pro výsadbu jednotlivých dřevin na konkrétní stanoviště
 • tvorba herbářových listů

Kritéria hodnocení

prospěl – neprospěl

 • prospěl: samostatné předvedení orientace v učivu a správné řešení úkolů
  • ústní forma zkoušení: úplné a správné řešení úkolů -  znalost charakteristických znaků dřevin, určení vzorků dřevin
  • písemná forma zkoušení: úplné a správné řešení samostatné práce - herbářovách listů včetně grafické úpravy
 • neprospěl: nedokáže se orientovat v učivu, úkoly řeší jen s pomocí učitele
  • ústní forma zkoušení: zkoušení má po obsahové stránce větší závady
  • písemná forma zkoušení: neúplné řešení samostatné práce - herbářovách listů s většími závadami

Pro splnění modulu ho musí žák absolvovat s maximální absencí do 20 %.

Doporučená literatura

HEJNÝ, Slavomil, Květena české republiky 1, ISBN: 80-200-0643-5

HEJNÝ, Slavomil, Květena české republiky 2, ISBN: 80-200-1089-0

HEJNÝ, Slavomil, Květena české republiky 3, ISBN: 80-200-1090-4

SLAVÍK, Bohumil, Květena české republiky 4, ISBN: 80-200-0384-3

SLAVÍK, Bohumil, Květena české republiky 5, ISBN: 80-200-0590-0

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Petr Stránský. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné