Detail modulu Ohýbání dřeva

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Ohýbání dřeva

Kód modulu

82-m-3/AA21

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

(odborný) teoreticko–praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

L0 (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

82 - Umění a užité umění

33 - Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů

Komplexní úloha

Ohýbání dřeva

Obory vzdělání - poznámky

 • 82-51-H/02 Umělecký truhlář a řezbář
 • 33-56-H/01 Truhlář
 • 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva

Délka modulu (počet hodin)

24

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Nejsou stanoveny

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je osvojení teoretické a praktické dovednosti ohýbání dřeva.  Žák se seznámí s teoretickými a praktickými dovednostmi ohýbání dřeva. Žák ovládá strojní zařízení umožňující ohýbání dřeva.

Po absolvování modulu žák teoreticky a prakticky ohýbá dřevo.

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • popíše zásady nutné k získání dovednosti ohýbání dřeva
  • teoretické zásady ohýbání dřeva
  • praktické zásady ohýbání dřeva
 • posoudí kvalitu vstupního materiálu pro ohýbání dřeva
 • popíše plastifikaci dřeva a charakterizuje plastifikační zařízení
 • popíše vady vzniklé při ohýbání dřeva
 • vysvětlí fixaci, sušení a klimatizace ohybů
 • vybere vhodné strojní zařízení pro ohýbání dřeva
 • provádí ohýbání dřeva
 • vypracuje a prezentuje samostatnou práci (praktické prověření ohýbání dřeva dle platných technologických postupů)

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

 • vhodnost materiálu k ohýbání
 • vady vzniklé při ohýbání dřeva
 • ohýbání dřeva, fixace, sušení a klimatizace ohybů
 • strojní zařízení pro ohýbání dřeva
 • plastifikace dřeva a plastifikační zařízení
 • technologické postupy ohýbání dřeva
 • bezpečnost práce při ohýbání dřeva
 • provedení základních ohybů dřeva

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Ve výuce se doporučuje kombinovat níže uvedené metody výuky:

Metody slovní:

 • odborný výklad s prezentací

Metody názorně demonstrační:

 • teorie ohýbání dřeva
 • dovolené vady nábytkových hranolků
 • strojní zařízení na ohýbání dřeva
 • pracovní operace spojené s ohýbáním dřeva
 • bezpečnost práce při ohýbání dřeva

Specifikace samostatné práce:

 • teoretická část (teoretický popis tématu)
 • praktická část (praktické prověření ohýbání dřeva dle platných technologických postupů)
 • závěr (výsledky práce)
 • 6 až 10 stran včetně příloh (schémata, fotografie, aj.)

Učební činnosti žáků:

 • seznámí se a následně popíše teoretické a praktické zásady ohýbání dřeva
 • popíše technologické postupy ohýbání dřeva
 • učí se používat vhodné strojní zařízení pro ohýbání dřeva
 • popíše vady vzniklé při ohýbání dřeva
 • popíše plastifikaci dřeva a plastifikační zařízení
 • používá zásady bezpečnosti práce při ohýbání dřeva

Zařazení do učebního plánu, ročník

3. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Písemná nebo ústní forma zkoušení

 • základní pojmy a terminologie

Praktické zkoušení

 • praktické prověření znalosti jednotlivých technologických postupů ohýbání dřeva

Samostatná práce žáků:

 • zpracování samostatné práce
 • praktické provedení ohybu dřeva

V rámci výuky jsou ověřovány především praktické dovednosti.

Ověřované okruhy:

 • zásady ohýbání dřeva
 • posouzení kvality vstupního materiálu pro ohýbání dřeva
 • vady vzniklé při ohýbání dřeva
 • technologické postupy ohýbání dřeva
 • praktické provedení ohýbání dřeva

Kritéria hodnocení

prospěl – neprospěl

 • 1 – 100 % správných odpovědí v teoretickém testu nebo ústním zkoušení a správné řešení samostatné práce
 • 2 – 87 % správných odpovědí v teoretickém testu nebo ústním zkoušení a správné řešení samostatné práce
 • 3 – 73 % správných odpovědí v teoretickém testu nebo ústním zkoušení a správné řešení samostatné práce
 • 4 – 58 % správných odpovědí v teoretickém testu nebo ústním zkoušení a správné řešení samostatné práce
 • hranice úspěšnosti zkoušky – 43 % správných odpovědí v teoretickém testu nebo ústním zkoušení a správné řešení samostatné práce

Pro splnění modulu ho musí žák absolvovat s maximální absencí do 20 %.

Doporučená literatura

KŘUPALOVÁ Zdeňka, Nauka o materiálech, pro 1. a 2. ročník SOU učebního oboru truhlář, Sobotáles, ISBN: 978-80-86817-25-5

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Libor Novák. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné