Detail modulu Brousící materiály, leštící prostředky a nátěrové hmoty

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Brousící materiály, leštící prostředky a nátěrové hmoty

Kód modulu

82-m-3/AA19

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

(odborný) teoreticko–praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

L0 (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

82 - Umění a užité umění

33 - Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů

36 - Stavebnictví, geodézie a kartografie

Komplexní úloha

Brousící materiály, leštící prostředky a nátěrové hmoty

Obory vzdělání - poznámky

 • 82-51-H/02 Umělecký truhlář a řezbář
 • 33-56-H/01 Truhlář
 • 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva
 • 36-64-H/01 Tesař

Délka modulu (počet hodin)

12

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Nejsou stanoveny

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je osvojení znalostí v oblasti broušení a leštění materiálů, charakteristiku a druhy brousících a leštících prostředků. Žák je také schopen specifikovat a aplikovat nátěrové hmoty používané v dřevozpracujícím průmyslu.

Po absolvování modulu žák charakterizuje brusné prostředky, leštící prostředky, nátěrové hmoty a je schopen správně tyto prostředky aplikovat. Prakticky provede údržbu a renovaci dřevěných povrchů.

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • rozdělí brusné prostředky a uvede jejich použití
 • posoudí vhodnost a aplikuje brusné prostředky na na dřevěný povrch
 • určuje vhodné leštící prostředky a uvede jejich použití
 • posoudí vhodnost a aplikuje leštící prostředky na dřevěný povrch
 • rozdělí nátěrové hmoty a uvede jejich použití
 • posoudí vhodnost a aplikuje nátěrové hmoty na na dřevěný povrch
 • provede jednotlivé operace na vzorcích materiálu
 • provede údržbu a renovaci dřevěných povrchů

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Obsahové okruhy učiva:

 1. Brusné prostředky - rozdělení a aplikace:
 • druhy brusných prostředků ( brusné zrno)
  • přírodní
  • syntetické
 • aplikace brusných prostředků
 1. Leštící prostředky - rozdělení a aplikace:
 • leštící prostředky používané za sucha
 • leštící prostředky používané za mokra
 • aplikace leštících prostředků
 1. Nátěrové hmoty - rozdělení a aplikace:
 • nátěrové hmoty přírodní
 • nátěrové hmoty syntetické
 • vhodnost a správná aplikace nátěrových hmot
 • vysoušení a vytvrzování nátěrových hmot
 1. Praktické prověření znalostí jednotlivých operací na vzorcích materiálu
 • údržba a renovace dřevěných povrchů

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Ve výuce se doporučuje kombinovat níže uvedené metody výuky.

Metody slovní:

 • odborný výklad s prezentací

Metody názorně demonstrační:

 • charakteristiky používaných brusných prostředků
 • aplikace brusných prostředků
 • charakteristiky používaných leštících prostředků
 • aplikace leštících prostředků
 • charakteristiky používaných nátěrových hmot
 • aplikace nátěrových hmot s použitím na vnitřní nebo venkovní použití
 • praktické aplikace nátěrových hmot na dílce nebo výrobky
 • prostředky a způsoby údržby povrchů a jejich renovace

Přímé vyučování:

 • orientace žáků v učivu (diskuze, ústní zkoušení)
 • praktické předvedení znalosti jednotlivých operací na vzorcích materiálu
 • hodnocená samostatná práce 

Specifikace samostatné práce:

 • teoretická část (teoretický popis tématu)
 • praktická část (praktické prověření znalostí jednotlivých okruhů, aplikace nátěrových hmot na vzorový kus podle technologických postupů)
 • závěr (výsledky práce)
 • 6 až 10 stran včetně příloh (schémata, fotografie, aj.)

Učební činnosti žáků:

 • seznámí se a charakterizuje broušení, leštění materiálů, druhy brousících a leštících prostředků a nátěrové hmoty používané v dřevozpracujícím průmyslu
 • popíše aplikace jednotlivých druhů povrchových úprav (broušení, leštění materiálů a nátěrové hmoty)
 • zvolí vhodný způsob aplikace jednotlivých druhů povrchových úprav (broušení, leštění materiálů a nátěrové hmoty)
 • prakticky provede jednotlivé operace na vzorcích materiálu
 • aktivně se zapojuje do výuky a zodpovídá kontrolní otázky vyučujícího

Zařazení do učebního plánu, ročník

2. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Písemná nebo ústní forma zkoušení

 • základní pojmy a terminologie

Praktické zkoušení

 • praktické prověření jednotlivých operací na vzorcích materiálu

Samostatná práce žáků:

 • zpracování seminární práce

Kritéria hodnocení

prospěl – neprospěl

 • 1 – 100 % správných odpovědí v teoretickém testu nebo ústním zkoušení a správné řešení seminární práce
 • 2 – 87 % správných odpovědí v teoretickém testu nebo ústním zkoušení a správné řešení seminární práce
 • 3 – 73 % správných odpovědí v teoretickém testu nebo ústním zkoušení a správné řešení seminární práce
 • 4 – 58 % správných odpovědí v teoretickém testu nebo ústním zkoušení a správné řešení seminární práce
 • hranice úspěšnosti zkoušky – 43 % správných odpovědí v teoretickém testu nebo ústním zkoušení a správné řešení seminární práce

Pro splnění modulu ho musí žák absolvovat s maximální absencí do 20 %.

Doporučená literatura

KŘUPALOVÁ Zdeňka, Nauka o materiálech, pro 1. a 2. ročník SOU učebního oboru truhlář, Sobotáles, ISBN: 978-80-86817-25-5

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Libor Novák. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné