Detail modulu Přenosová média

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Přenosová média

Kód modulu

18-m-4/AB71

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

(odborný) teoreticko–praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

L0 (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

18 - Informatické obory

Komplexní úloha

Přenosová média v datových sítí

Obory vzdělání - poznámky

Obor: 18-20-M/01 Informační technologie

Délka modulu (počet hodin)

16

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

04. 01. 2020

Vstupní předpoklady

Úspěšné absolvování 1. ročníku – základy HW, SW a ICT.

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je osvojení znalostí žáků v oblasti přenosových médií datových sítí, které zahrnuje oblasti vodivých a nevodivých fyzikálních charakteristik, dále pak jejich dělením na jednotlivé typy určené pro sítě LAN, MAN, WAN jako metalické a optické spoje případně bezdrátové technologie.

Očekávané výsledky učení

Žák:

 1. ovládá terminologii přenosových médií;
 2. popíše a rozliší běžně užívaná přenosová média (koaxiální kabel, kroucená dvojlinka a optické vlákno) a běžně užívané konektory na těchto médiích;
 3. charakterizuje přenosová média, rychlosti a typy ''ethernetu'' dle standardu IEEE 802.3 a popíše způsob řízení přístupu k médiu;
 4. navrhne vhodná média pro strukturu datové sítě LAN, MAN a WAN;
 5. specifikuje potřebné vlastnosti přenosových médií.

RVP okruhy - 18-20-M/01 Informační technologie

 1. zrealizuje jednoduchou síť s využitím pasivních a aktivních prvků
 2. rozeznává typy kabelových vedení a jejich parametry
 3. zvolí použití pasivních prvků dle daných podmínek
 4. zrealizuje jednoduchou strukturovanou kabeláž (např. typu TP)

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Obsahové okruhy:

 1. fyzická vrstva síťových technologií
 2. základní technologie přenosových médií
 3. IEEE 802.3
 4. Návrh struktury datové sítě pro LAN, MAN a WAN

RVP okruhy - 18-20-M/01 Informační technologie

 1. Návrh a realizace jednoduché sítě
 2. Pasivní prvky sítí

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Strategie učení:

 • frontální vyučování s podporou multimediální techniky, prezentací a případových studií
 • příprava k samostatnému aktivnímu přístupu
 • instruktáž
 • praktické osvojení činnosti se přenosovými médii

Učební činnosti žáků:

 • vlastní činnost žáků při studiu doporučené odborné literatury a studijních materiálů
 • studium fyzické vrstvy ISO/OSI modelu
 • studium základních technologií přenosových médií
 • studium standardu IEEE 802.3
 • vzorové ukázky realizace datových přenosů
 • práce na návrhu vhodných médií pro sítě LAN, MAN a WAN
 • praktická cvičení v aplikaci pro virtualizaci datové sítě

Zařazení do učebního plánu, ročník

2. ročník – oblast „Počítačové sítě“

 1. Topologie sítí
 2. Komunikace v síti
 3. Návrh a realizace jednoduché sítě
 4. Pasivní prvky sítí

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Písemné zkoušení - teoretický test:
Test je složen ze čtyř oblastí:

 • základní typy přenosových médií (koax, kroucená dvojlinka, optika, apod.)
 • charakteristika přenosových médií (rychlost, typ, apod.)
 • standard IEEE 802.3 (např. 100BaseTX apod.)
 • základní terminologie

Praktické zkoušení - nastavení zabezpečení dle požadavků:

 • navrhnout vhodná přenosová média dle zadání
 • použít vhodné řešení v aplikaci pro virtualizaci datové sítě

Kritéria hodnocení

Hodnocení je závislé na následujících kritérií:
Váha teoretického testu vůči praktickému zkoušení je 50 %.
Výsledné hodnocení je průměrem těchto dvou zkoušek.

Prospěl na výborný:

 • úspěšnost v testu minimálně 95 %
 • bezchybná volba vhodných přenosových médií
 • předvedení médií v aplikaci pro virtualizaci datové sítě

Prospěl na chvalitebný:

 • úspěšnost v testu minimálně 85 %
 • bezchybná volba vhodných přenosových médií
 • předvedení médií v aplikaci pro virtualizaci datové sítě

Prospěl na dobrý:

 • úspěšnost v testu minimálně 70 %
 • menší nedostatky ve volbě vhodných přenosových médií
 • předvedení médií v aplikaci pro virtualizaci datové sítě

Prospěl na dostatečný:

 • úspěšnost v testu minimálně 60 %
 • větší nedostatky ve volbě vhodných přenosových médií
 • bez předvedení médií v aplikaci pro virtualizaci datové sítě

Neprospěl:

 • úspěšnost v testu méně než 60 %
 • nedostatky ve volbě vhodných přenosových médií
 • bez předvedení médií v aplikaci pro virtualizaci datové sítě

Doporučená literatura

ODOM W., HEALY R., MEHTA N. Směrování a přepínání sítí. 1. vydání. Brno: Computer Press, a.s., 2009. 879 s. ISBN 978-80-251-2520-5

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Miloslav Penc. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné