Detail modulu Dynamické směrování

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Dynamické směrování

Kód modulu

18-m-4/AB68

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

(odborný) teoreticko–praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

18 - Informatické obory

Komplexní úloha

Konfigurace směrovacích protokolů na Cisco IOS

Obory vzdělání - poznámky

18-20-M/01 – Informační technologie

Délka modulu (počet hodin)

12

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Úspěšné absolvování 1. ročníku – základy HW, SW a ICT

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je osvojení znalostí žáků v oblasti podstaty a správy dynamického směrování a osvojení znalostí dynamických směrovacích protokolů (RIP, OSPF, EIGRP, IGRP a BGP), které se využívají při konfiguraci dynamického směrování v závislosti na typu sítě.

Očekávané výsledky učení

Modul rozvíjí následující kompetence dle RVP:

 • Navrhovat, realizovat a administrovat počítačové sítě.
 • Navrhovat a realizovat počítačové sítě s ohledem na jejich předpokládané využití a s ohledem na zásady kybernetické bezpečnosti a ochrany osobních údajů;
  • Konfigurovat síťové prvky;
  • Administrovat počítačové sítě;
  • Diagnostikovat chyby a problémy v síti a navrhovat možné opravy.

Žák v rámci těchto kompetencí:

 1. interpretuje podstatu dynamického směrování
 2. aktivně využívá znalosti se správou dynamického směrování
 3. charakterizuje směrovací protokoly a jejich algoritmy

 

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Obsahové okruhy:

 1. koncepce dynamického směrování
 2. standard a konfigurace směrovacích protokolů
 3. standard algoritmů směrovacích protokolů

Žák:

 1. interpretuje podstatu dynamického směrování
 2. aktivně využívá znalosti se správou dynamického směrování
 3. charakterizuje směrovací protokoly a jejich algoritmy

 

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Strategie učení:

 • frontální vyučování
 • konfigurace směrovacích protokolů

Učební činnosti:

 • odborný výklad s prezentací
 • vlastní činnost žáků při studiu doporučené odborné literatury a studijních materiálů
 • studium standardů – algoritmy směrovacích protokolů
 • konfigurace jednotlivých směrovacích protokolů v simulačním prostředí
 • vzorové příklady konfigurace pro danou infrastrukturu
 • vizualizace činnosti dynamického směrování v simulačním prostředí
 • vizualizace činnosti směrovacích protokolů

 

Zařazení do učebního plánu, ročník

Doporučuje se vyučovat ve 2. nebo 3. ročníku- Datové sítě, Počítačové sítě

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Písemné zkoušení - teoretický test:

 • základní koncepce dynamického směrování
 • charakteristika směrovacích protokolů

Praktické zkoušení - nastavení zabezpečení dle požadavků:

 • konfigurace směrovače, nastavení směrování
 • konfigurace směrovacích protokolů

Kritéria hodnocení

Prospěl na výborný:

 • 95 % teoretických znalostí včetně znalostí o koncepci směrování, charakteristika protokolu a směrovacích protokolů
 • bezchybná konfigurace a zabezpečení směrovače
 • bezchybná konfigurace směrovacích protokolů

Prospěl na chvalitebný:

 • 85 % teoretických znalostí včetně znalostí o koncepci směrování, charakteristika protokolu a směrovacích protokolů
 • bezchybná konfigurace a zabezpečení směrovače
 • bezchybná konfigurace směrovacích protokolů

Prospěl na dobrý:

 • 70 % teoretických znalostí včetně znalostí o koncepci směrování, charakteristika protokolu a směrovacích protokolů
 • menší nedostatky v konfiguraci a zabezpečení směrovače
 • menší nedostatky v konfiguraci směrovacích protokolů

Prospěl na dostatečný:

 • 60 % teoretických znalostí včetně znalostí o koncepci směrování, charakteristika protokolu a směrovacích protokolů
 • větší nedostatky v konfiguraci a zabezpečení směrovače
 • větší nedostatky v konfiguraci směrovacích protokolů

Neprospěl:

 • méně než 60 % teoretických znalostí včetně znalostí o koncepci směrování, charakteristika protokolu a směrovacích protokolů
 • nedostatečná konfigurace a zabezpečení směrovače
 • nedostatečná konfigurace směrovacích protokolů

Teoretická a praktická část se hodnotí stejnou vahou.

Součástí výsledků jsou také výstupy samostatné i týmové práce (referáty, prezentace, protokoly). U referátů a prezentací se hodnotí tvůrčí přístup, vlastní projev.

Doporučená literatura

LAMMLE,Todd. Cisco Certified Network Associate. Computer Press. Brno. ISBN 978-80-251-2359-1.

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Soňa Kaněrová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné