Detail modulu Řezání, hoblování, dlabání, krabicové a rámové spoje

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Řezání, hoblování, dlabání, krabicové a rámové spoje

Kód modulu

82-m-3/AA18

Typ vzdělání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

(odborný) teoreticko–praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

L0 (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

82 - Umění a užité umění

33 - Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů

Komplexní úloha

Řezání, hoblování, dlabání, krabicové a rámové spoje

Obor / obory vzdělání - poznámky

 • 82-51-H/02 Umělecký truhlář a řezbář
 • 33-56-H/01 Truhlář
 • 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva

Délka modulu (počet hodin)

32

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Nejsou stanoveny

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je osvojení znalostí řezání, hoblování, dlabání a znalost krabicových a rámových spojů. Žák získá praktické zkušenosti s ručním opracováním technikou řezání, hoblování, dlabání a získá znalosti v oblasti krabicových a rámových spojů.

Po absolvování modulu žák charakterizuje a vyjmenuje jednotlivé druhy nářadí a krabicových a rámových spojů. Žák zvládne samostatně řezat, hoblovat, dlabat a je schopen správně použít při své práci krabicové a rámové spoje.

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • charakterizuje a prakticky provede techniku řezání
 • vyjmenuje a popíše druhy pil a jejich použití
 • charakterizuje a prakticky provede techniku hoblování
 • vyjmenuje a popíše druhy hoblíků a jejich použití
 • charakterizuje a prakticky provede techniku dlabání
 • vyjmenuje a popíše druhy dlát a jejich použití
 • popíše druhy krabicových spojů a jejich postup výroby
 • prakticky provede krabicový spoj
 • popíše druhy rámových spojů a jejich postup výroby
 • prakticky provede rámový spoj
 • charakterizuje rozdíly mezi krabicovými a rámovými spoji

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Obsahové okruhy vzdělání:

 1. Řezání
 • charakteristika
 • druhy pil a jejich části
 • použití jednotlivých pil
 • praktické provedené techniky řezání
 1. Hoblování
 • charakteristika, části hoblíku
 • druhy hoblíků
 • použití jednotlivých hoblíků
 • praktické provedené techniky hoblování
 1. Dlabání
 • charakteristika, části dláta
 • druhy dlát
 • použití jednotlivých dlát
 • praktické provedené techniky dlabání
 1. Krabicové spoje
 • rozdělení krabicových spojů
 • postup výroby zvoleného krabicového spoje
 • praktické provedení krabicového spoje
 1. Rámové spoje
 • rozdělení rámových spojů
 • postup výroby zvoleného rámového spoje
 • praktické provedení rámového spoje

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Ve výuce se doporučuje kombinovat níže uvedené metody výuky.

Metody slovní:

 • odborný výklad s prezentací

Metody názorně demonstrační:

 • ukázky jednotlivých operací, nářadí
 • ukázky postupů výroby krabicových a rámových spojů
 • přímá výuka s použitím vizuální techniky a videí

Přímé vyučování:

 • orientace žáků v učivu, znalost postupů výroby (diskuze, ústní zkoušení)
 • hodnocená samostatná práce 

Specifikace samostatné práce:

 • teoretická část (teoretický popis tématu)
 • praktická část (praktické prověření znalostí jednotlivých okruhů, výroba vzorového kusu s použitím jednotlivých způsobů opracování materiálů a postupů)
 • závěr (výsledky práce)
 • 6 až 10 stran včetně příloh (schémata, fotografie, aj.)

Učební činnosti žáků:

 • seznámí se a následně popíše jednotlivé druhy ručního opracování technikou řezání, hoblování a dlabání
 • popíše postupy jednotlivé druhy ručního opracování (řezání, hoblování a dlabání)
 • prakticky provede techniky ručního opracování (řezání, hoblování a dlabání)
 • seznámí se a následně popíše jednotlivé druhy krabicových a rámových spojů
 • popíše postupy výroby krabicových a rámových spojů
 • prakticky provede techniky krabicových a rámových spojů
 • aktivně se zapojuje do výuky a zodpovídá kontrolní otázky vyučujícího

Zařazení do učebního plánu, ročník

1. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Písemná nebo ústní forma zkoušení

 • základní pojmy a terminologie

Praktické zkoušení

 • praktické prověření znalosti jednotlivých operací na vzorcích materiálu

Samostatná práce žáků:

 • zpracování samostatné práce

Ověřované okruhy:

 • druhy ručního opracování (řezání, hoblování, dlabání)
 • postupy výroby a praktické provedení jednotlivých technik ručního opracování
 • charakteristika a popis krabicových a rámových spojů
 • postupy výroby a praktické provedení jednotlivých technik ručního opracování

Kritéria hodnocení

prospěl – neprospěl

 • 1 – 100 % správných odpovědí v teoretickém testu nebo ústním zkoušení a správné řešení samostatné práce
 • 2 – 87 % správných odpovědí v teoretickém testu nebo ústním zkoušení a správné řešení samostatné práce
 • 3 – 73 % správných odpovědí v teoretickém testu nebo ústním zkoušení a správné řešení samostatné práce
 • 4 – 58 % správných odpovědí v teoretickém testu nebo ústním zkoušení a správné řešenísamostatné práce
 • hranice úspěšnosti zkoušky – 43 % správných odpovědí v teoretickém testu nebo ústním zkoušení a správné řešení samostatné práce

Pro splnění modulu ho musí žák absolvovat s maximální absencí do 20 %.

Doporučená literatura

KŘUPALOVÁ Zdeňka, Technologie, pro 1. ročník SOU oborů zpracování dřeva, Sobotáles, ISBN: 80-85920-74-3

Poznámky

Klíčová aktivita

RVP - Odborné vzdělávání (návaznost na RVP)

Pracovní skupina

PS4 - Pracovní skupina 4

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jana Božeková. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné