Detail modulu Řezání, hoblování, dlabání, krabicové a rámové spoje

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Řezání, hoblování, dlabání, krabicové a rámové spoje

Kód modulu

82-m-3/AA18

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

(odborný) teoreticko–praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

L0 (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

82 - Umění a užité umění

33 - Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů

Komplexní úloha

Řezání, hoblování, dlabání, krabicové a rámové spoje

Obory vzdělání - poznámky

 • 82-51-H/02 Umělecký truhlář a řezbář
 • 33-56-H/01 Truhlář
 • 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva

Délka modulu (počet hodin)

32

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Nejsou stanoveny

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je osvojení znalostí řezání, hoblování, dlabání a znalost krabicových a rámových spojů. Žák získá praktické zkušenosti s ručním opracováním technikou řezání, hoblování, dlabání a získá znalosti v oblasti krabicových a rámových spojů.

Po absolvování modulu žák charakterizuje a vyjmenuje jednotlivé druhy nářadí a krabicových a rámových spojů. Žák zvládne samostatně řezat, hoblovat, dlabat a je schopen správně použít při své práci krabicové a rámové spoje.

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • charakterizuje a prakticky provede techniku řezání
 • vyjmenuje a popíše druhy pil a jejich použití
 • charakterizuje a prakticky provede techniku hoblování
 • vyjmenuje a popíše druhy hoblíků a jejich použití
 • charakterizuje a prakticky provede techniku dlabání
 • vyjmenuje a popíše druhy dlát a jejich použití
 • popíše druhy krabicových spojů a jejich postup výroby
 • prakticky provede krabicový spoj
 • popíše druhy rámových spojů a jejich postup výroby
 • prakticky provede rámový spoj
 • charakterizuje rozdíly mezi krabicovými a rámovými spoji

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Obsahové okruhy vzdělání:

 1. Řezání
 • charakteristika
 • druhy pil a jejich části
 • použití jednotlivých pil
 • praktické provedené techniky řezání
 1. Hoblování
 • charakteristika, části hoblíku
 • druhy hoblíků
 • použití jednotlivých hoblíků
 • praktické provedené techniky hoblování
 1. Dlabání
 • charakteristika, části dláta
 • druhy dlát
 • použití jednotlivých dlát
 • praktické provedené techniky dlabání
 1. Krabicové spoje
 • rozdělení krabicových spojů
 • postup výroby zvoleného krabicového spoje
 • praktické provedení krabicového spoje
 1. Rámové spoje
 • rozdělení rámových spojů
 • postup výroby zvoleného rámového spoje
 • praktické provedení rámového spoje

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Ve výuce se doporučuje kombinovat níže uvedené metody výuky.

Metody slovní:

 • odborný výklad s prezentací

Metody názorně demonstrační:

 • ukázky jednotlivých operací, nářadí
 • ukázky postupů výroby krabicových a rámových spojů
 • přímá výuka s použitím vizuální techniky a videí

Přímé vyučování:

 • orientace žáků v učivu, znalost postupů výroby (diskuze, ústní zkoušení)
 • hodnocená samostatná práce 

Specifikace samostatné práce:

 • teoretická část (teoretický popis tématu)
 • praktická část (praktické prověření znalostí jednotlivých okruhů, výroba vzorového kusu s použitím jednotlivých způsobů opracování materiálů a postupů)
 • závěr (výsledky práce)
 • 6 až 10 stran včetně příloh (schémata, fotografie, aj.)

Učební činnosti žáků:

 • seznámí se a následně popíše jednotlivé druhy ručního opracování technikou řezání, hoblování a dlabání
 • popíše postupy jednotlivé druhy ručního opracování (řezání, hoblování a dlabání)
 • prakticky provede techniky ručního opracování (řezání, hoblování a dlabání)
 • seznámí se a následně popíše jednotlivé druhy krabicových a rámových spojů
 • popíše postupy výroby krabicových a rámových spojů
 • prakticky provede techniky krabicových a rámových spojů
 • aktivně se zapojuje do výuky a zodpovídá kontrolní otázky vyučujícího

Zařazení do učebního plánu, ročník

1. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Písemná nebo ústní forma zkoušení

 • základní pojmy a terminologie

Praktické zkoušení

 • praktické prověření znalosti jednotlivých operací na vzorcích materiálu

Samostatná práce žáků:

 • zpracování samostatné práce

Ověřované okruhy:

 • druhy ručního opracování (řezání, hoblování, dlabání)
 • postupy výroby a praktické provedení jednotlivých technik ručního opracování
 • charakteristika a popis krabicových a rámových spojů
 • postupy výroby a praktické provedení jednotlivých technik ručního opracování

Kritéria hodnocení

prospěl – neprospěl

 • 1 – 100 % správných odpovědí v teoretickém testu nebo ústním zkoušení a správné řešení samostatné práce
 • 2 – 87 % správných odpovědí v teoretickém testu nebo ústním zkoušení a správné řešení samostatné práce
 • 3 – 73 % správných odpovědí v teoretickém testu nebo ústním zkoušení a správné řešení samostatné práce
 • 4 – 58 % správných odpovědí v teoretickém testu nebo ústním zkoušení a správné řešenísamostatné práce
 • hranice úspěšnosti zkoušky – 43 % správných odpovědí v teoretickém testu nebo ústním zkoušení a správné řešení samostatné práce

Pro splnění modulu ho musí žák absolvovat s maximální absencí do 20 %.

Doporučená literatura

KŘUPALOVÁ Zdeňka, Technologie, pro 1. ročník SOU oborů zpracování dřeva, Sobotáles, ISBN: 80-85920-74-3

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jana Božeková. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné