Detail modulu Technologie strojního opracování materiálů – Výběr materiálů – Používání nářadí – Příprava – Seřízení

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Technologie strojního opracování materiálů – Výběr materiálů – Používání nářadí – Příprava – Seřízení

Kód modulu

82-m-3/AB66

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

(odborný) teoreticko–praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

L0 (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

82 - Umění a užité umění

33 - Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů

36 - Stavebnictví, geodézie a kartografie

Komplexní úloha

Technologie strojní, výběr a opracování materiálu, nástrojů,seřízení

Profesní kvalifikace

Umělecký řezbář (kód: 82-002-H)

Umělecký truhlář (kód: 82-001-H)

Platnost standardu od

26. 04. 2016

Obory vzdělání - poznámky

 • 82-51-H/02 Umělecký truhlář a řezbář
 • 33-56-H/01 Truhlář
 • 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva
 • 36-64-H/01 Tesař

Délka modulu (počet hodin)

32

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Nejsou stanoveny

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je osvojení znalostí technologií strojního opracování dřeva a materiálů na bázi dřeva. Žák se seznámí s technologií strojního opracování dřeva a materiálů na bázi dřeva, se správným používáním nářadí a nástrojů, s přípravou a seřízením stroje a s bezpečností práce a používáním osobních ochranných pomůcek.

Po absolvování modulu žák výbere vhodný materiál pro daný sortiment, použije vhodnou technologií strojního opracování, seřídí stroje, vyrobí jednoduché přípravky pro strojní obrábění a následně požadovaný výrobek.

Žáci budou připraveni pro složení zkoušky z profesní kvalifikace Umělecký truhlář (kód: 82-001-H) nebo Umělecký řezbář (kód: 82-002-H).

Očekávané výsledky učení

Očekávané výsledky učení vycházejí z kompetencí definovaných v profesní kvalifikaci Umělecký truhlář (kód: 82-001-H).

Žák:

 • charakterizuje a popíše základní konstrukce dřevoobráběcích strojů
 • charakterizuje a popíše převody a pohonné jednotky
 • charakterizuje a popíše jednotlivé parametry obrábění
 • znalost bezpečnostních předpisů při obrábění dřeva
 • znalost vhodné volby dřevoobráběcích strojů
 • zná a ovládá volbu vhodného nářadí a nástrojů
 • zvládá základní pracovní operace při seřízení strojů
 • ovládá technologii obrábění dřeva na základních dřevoobráběcích strojích
 • dodržuje technologie jednotlivých způsobů strojních obrábění
 • dokáže vybrat materiál dle vyráběného sortimentu
 • dokáže zhotovit jednoduché přípravky pro strojní obrábění
 • posoudí kvalitu obráběných ploch
 • dokáže seřídit základní dřevoobráběcí stroje podle požadovaných pracovních a technologických operací

Kompetence ve vazbě na NSK

82-001-H Umělecký truhlář:

 • Volba materiálu, technologických a pracovních postupů pro zhotovení uměleckořemeslných řezbářských výrobků

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Obsahové okruhy učiva:

 1. Teoretické znalosti pro strojní opracování dřeva a materiálů na bázi dřeva:
 • znalost základní konstrukce dřevoobráběcích strojů
 • znalost převodů a pohonných jednotek
 • znalost jednotlivých parametrů obrábění
 • znalost bezpečnostních předpisů při obrábění dřeva
 1. Praktické dovednosti pro strojní opracování dřeva a materiálů na bázi dřeva:
 • znalost vhodné volby dřevoobráběcích strojů
 • znalost vhodné volby nářadí a nástrojů
 • znalost seřízení stroje
 • znalost zhotovení jednoduchých přípravků pro strojní obrábění
 • posouzení kvality obráběných ploch
 • dodržování správných technologických a pracovních postupů při obrábění dřeva
 1. Bezpečnostní zásady strojního opracování dřeva a materiálů na bázi dřeva
 • používání předepsaných osobních ochranných pomůcek

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Strategie učení: ve výuce se doporučuje kombinovat níže uvedené metody výuky.

Metody slovní:

 • odborný výklad s prezentací

Metody názorně demonstrační:

 • popis a seřízení dřevoobráběcí stroje
 • volba správného použití dřevoobráběcího stroje
 • nastavení vhodných parametrů daného obrábění
 • pracovní a technologické operace strojního obrábění, získání správných pracovních návyků
 • vlastnosti jednotlivých materiálů vhodných pro vnitřní a venkovní použití
 • správný návrh možnosti použití materiálu
 • procvičováním získává vědomosti o použití nářadí a nástrojů
 • výroba jednoduchého přípravek
 • zásady bezpečnosti práce a používá osobní ochranné pomůcky

Přímé vyučování:

 • orientace žáků v učivu, znalost technologických postupů (diskuze, ústní zkoušení)
 • hodnocená samostatná práce 

Specifikace samostatné práce:

 • teoretická část (teoretický popis tématu)
 • praktická část (praktické prověření znalostí jednotlivých okruhů a technologických postupů, výroba dílu dle výkresové dokumentace)
 • závěr (výsledky práce)
 • 6 až 10 stran včetně příloh (schémata, fotografie, aj.)

Učební činnosti žáků:

 • seznámení s teoretickými znalostmi pro strojní opracování dřeva
 • seznámení s praktickými dovednostmi pro strojní opracování dřeva a materiálů na bázi dřeva
 • seřízení stroje
 • zhotovení jednoduchých přípravků pro strojní obrábění
 • posouzení kvality obráběných ploch
 • dodržování správných technologických a pracovních postupů
 • aktivně se zapojuje do výuky a zodpovídá kontrolní otázky vyučujícího
 • zásady bezpečnosti práce
 • osobní ochranné pomůcky

Zařazení do učebního plánu, ročník

2. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Písemná nebo ústní forma zkoušení

 • základní pojmy a terminologie

Praktické zkoušení

 • praktické prověření znalosti práce na dřevoobráběcích strojích

Samostatná práce žáků:

 • zpracování samostatné práce

V rámci výuky jsou ověřovány především praktické dovednosti formou samostatné práce.

Ověřované okruhy:

 • teoretické znalosti pro strojní opracování dřeva a materiálů na bázi dřeva
 • praktické dovednosti pro strojní opracování dřeva a materiálů na bázi dřeva
 • seřízení stroje
 • zhotovení jednoduchých přípravků pro strojní obrábění
 • vhodné volby dřevoobráběcích stroje
 • volba správného použití nářadí a nástrojů
 • nastavení vhodných parametrů daného obrábění
 • pracovní a technologické operace strojního obrábění
 • zásady bezpečnosti práce a používání osobních ochranných pomůcek

Kritéria hodnocení

prospěl – neprospěl

 • 1 – 100 % správných odpovědí v teoretickém testu nebo ústním zkoušení a správné řešení praktické samostatné práce a zpracování dílu dle výkresové dokumentace
 • 2 – 87 % správných odpovědí v teoretickém testu nebo ústním zkoušení a správné řešení praktické samostatné práce a zpracování dílu dle výkresové dokumentace
 • 3 – 73 % správných odpovědí v teoretickém testu nebo ústním zkoušení a správné řešení praktické samostatné práce a zpracování dílu dle výkresové dokumentace
 • 4 – 58 % správných odpovědí v teoretickém testu nebo ústním zkoušení a správné řešení praktické samostatné práce a zpracování dílu dle výkresové dokumentace
 • hranice úspěšnosti zkoušky – 43 % správných odpovědí v teoretickém testu nebo ústním zkoušení a správné řešení praktické samostatné práce a zpracování dílu dle výkresové dokumentace

Doporučená literatura

KŘUPALOVÁ Zdeňka, Technologie II, pro 2. ročník SOU učebního oboru truhlář, Sobotáles,

JANÁK – KRÁL – ROUSEK, Výrobní zařízení pro učební obor Truhlář, Informatorium

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV NSK - Odborné vzdělávání ve vztahu k NSK

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Libor Novák. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné