Detail modulu Výroba víceřadé police dle technického výkresu a technologické dokumentace

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Výroba víceřadé police dle technického výkresu a technologické dokumentace

Kód modulu

82-m-3/AP75

Typ vzdělání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

odborný praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

L0 (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

82 - Umění a užité umění

Komplexní úloha

Profesní kvalifikace

82-001-H Umělecký truhlář

Platnost standardu od

26. 04. 2016

Obor / obory vzdělání

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva (zaměření - práce truhlářské)

82-51-H/02 Umělecký truhlář a řezbář

Délka modulu (počet hodin)

112

Platnost modulu od

01. 09. 2019

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Ukončený 1. ročník příslušného oboru vzdělání (82-51-L/02, 82-51-H/02)

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je osvojení dovedností v oblasti zpracování a výroby dřeva, uměleckořemeslného výrobku dle předlohy; předlohou je technický výkres a technologická dokumentace

 • modul je zaměřen na základní dovednost zpracování a výroby uměleckořemeslného výrobku dle technického výkresu a technologické dokumentace – víceřadá police základními výrobními postupy
 • modul je zaměřen na širší dovednost zpracování a výroby uměleckořemeslného výrobku dle technického výkresu a technologické dokumentace – víceřadá police speciálními výrobními postupy
 • užití a výběr různých materiálů k výrobě víceřadé police; využití základních a speciálních nástrojů, nářadí a pomůcek; využití základních a speciálních konstrukcí spojování; uplatnění postupů povrchové úpravy aj.

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • vytvoří technický výkres a technologickou dokumentaci
 • provede výrobu uměleckořemeslného výrobku dle technického výkresu a technologické dokumentace – víceřadá police základními výrobními postupy
 • provede výrobu uměleckořemeslného výrobku dle technického výkresu a technologické dokumentace – víceřadá police speciálními výrobními postupy
 • využije a odůvodňuje způsob využití různých materiálů k výrobě víceřadé police; použije základní a speciální nástroje, nářadí a pomůcky; použije základní a speciální konstrukce spojování; uplatní postupy povrchové úpravy aj. 

Kompetence ve vazbě na NSK

82-001-H Umělecký truhlář:

 • Orientace v technických a výtvarných podkladech pro zhotovování uměleckořemeslných truhlářských výrobků
 • Zhotovování uměleckořemeslných truhlářských výrobků podle výtvarných návrhů, technické dokumentace nebo vzoru
 • Obsluha dřevoobráběcích strojů a strojních zařízení

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Obsahové okruhy učiva:

 • výroba víceřadé police základními výrobními postupy dle technického výkresu a technologické dokumentace; čtení v měřítku zobrazení, čtení výkresu legendy, porozumění kótování, využití a výroba šablon, pauzování, rozkreslení aj. 
 • výroba víceřadé police speciálními výrobními postupy dle technického výkresu a technologické dokumentace; čtení v měřítku zobrazení, čtení výkresu legendy, porozumění kótování, využití a výroba šablon, pauzování, rozkreslení aj.  
 • využití a odůvodnění způsobu využití různých materiálů k výrobě víceřadé police; použití základních a speciálních nástrojů, nářadí a pomůcek; použití základních a speciálních konstrukcí spojování; uplatnění postupů povrchové úpravy

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Strategie učení: ve výuce se doporučuje kombinovat níže uvedené metody výuky.

Metody slovní:

 • odborný výklad s prezentací

Metody názorně demonstrační:

 • řešení podobných typových příkladů

Přímé vyučování:

 • přednes s použitím odborné literatury – obrazové publikace s technologiemi a postupy v truhlářské výrobě, prezentace názorných prací (přímá – předvádí odborný učitel x nepřímá – videoukázky z výroby aj.)
 • názorné ukázky přípravných postupů a teorie technologií a postupů výroby
 • názorné ukázky postupů a technologií výroby
 • tvorba technické dokumentace s konzultací vyučujícího
 • hodnocené domácích úkolů (konzultace a diskuse)
 • prezentace vlastní tvorby před spolužáky
 • orientace žáků v učivu (diskuze, ústní prezentace)

Zařazení do učebního plánu, ročník

2. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Průběžné práce: 

 • zpracování technického výkresu uměleckořemeslného výrobku a jeho částí; technický (počítačový) výkres uměleckořemeslného výrobku a jeho částí; šablony, vzory, pauzovací pomůcky aj.
 • zpracování technického výkresu uměleckořemeslného výrobku a zdobných prvků ve slohovém kontextu dle výtvarného návrhu; technický (počítačový) výkres uměleckořemeslného výrobku a prvků; šablony, vzory, pauzovací pomůcky aj.

Samostatná práce žáků:

 • výroba uměleckořemeslného výrobku

závěr – výsledná práce

Kritéria hodnocení

Prospěl – neprospěl

Prospěl: splnění zadání – zadaný výrobek odpovídající technickému výkresu a technologické dokumentaci, užití požadovaných materiálů a technik, podkladů a měřítek, respektování předlohy; výběr vhodných technologických postupů, materiálů, konstrukcí a spojovacích prostředků aj., zvládnutí orientačně-studijních a technických (počítačových) výkresů; věrnost, zpracování celku i detailu a výběr a zpracování materiálu; kvalita a způsob zpracování výsledného výrobku 

Neprospěl: nesplnění zadání, přípravné výkresy zvládne jen s pomocí učitele, výsledná práce vykazují závažné nedostatky, výrobek neodpovídá technickému výkresu a technologické dokumentaci, nedokončení výrobku

Doporučená literatura

NUTSCH, W. Odborné kreslení a základy konstrukce pro truhláře. Europa – Sobotáles, 2000. 80-85920-62-X.

PESCHEL, Peter a kol. Dřevařská příručka, tabulky technické údaje. Praha – Sobotáles, 2002. ISBN 80-85920-84-0.

JOSTEN, E. Truhlářské konstrukce. Grada, 2011. ISBN 80-24729602.

Poznámky

Klíčová aktivita

KA5 - Spolupráce škol a firem

Pracovní skupina

PSKA5 - Pracovní skupiny pro KA5

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Projekt MOV.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné