Detail modulu Chov skotu KA5

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Chov skotu KA5

Kód modulu

41-m-4/AP48

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

odborný praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

41 - Zemědělství a lesnictví

Komplexní úloha

Profesní kvalifikace

Platnost standardu od

14. 10. 2015

Obory vzdělání - poznámky

41-41-M/01 Agropodnikání

Délka modulu (počet hodin)

40

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

1. Anatomie a fyziologie

 • roviny, směry a krajiny těla
 • histologie a stavba tkání
 • pohybová soustava (kosterní a svalová)
 • trávicí soustava (význam, složení, rozdíl v trávení monogastři – polygastři)
 • dýchací soustava (význam, složení, dýchání)
 • oběhová soustava (cévní, mízní)
 • vylučovací soustava
 • kožní soustava (význam, stavba, pokožkové útvary)
 • mléčná žláza (složení, funkce)
 • pohlavní soustava, rozmnožování
 • endokrinní soustava
 • nervová soustava, stavba nervové soustavy, činnost nervové soustavy
 • smyslové orgány

2. Obecná zootechnika

 • základní zootechnické pojmy
 • původ a domestikace hlavních druhů domácích zvířat
 • druh, plemeno a jeho členění
 • vlastnosti hospodářských zvířat (morfologické, fyziologické – užitkové)
 • činitelé chovatelského prostředí
 • plemenitba hospodářských zvířat a její metody
 • principy a zásady odchovu hospodářských zvířat

3. Výživa a krmení hospodářských zvířat

 • vývoj nauky o výživě
 • přeměna látek a energie, látkový a energetický metabolismus
 • nauka o krmivech – rozdělení, hodnocení a charakteristika krmiv, původ krmiv, uskladnění, konzervace, úprava krmiv, kvalita krmiv 
 • nauka o krmení zvířat – stanovení potřeby živin, sestavení krmné dávky, výběr vhodných krmiv
 • pastva, pastevní techniky
 • hospodaření s krmivy
 • napájení zvířat
 • podávání krmiv zvířatům

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Tento modul navazuje na modul Chov zvířat vyučovaný ve druhém ročníku. V rámci modulu se žáci seznámí se zacházením se skotem, triasem, drenčováním, Ústřední evidencí zvířat, značením telat, NK testem a kultivací zvířat.

Očekávané výsledky učení

Kompetence ve vztahu k RVP:

Vykonávat a organizovat pracovní činnosti při chovu zvířat

 • Při práci se zvířaty uplatňovat kladný vztah a zodpovědný přístup ke zvířatům, zabezpečit ochranu zvířat proti týrání
 • Posuzovat zdravotní stav zvířat, realizovat preventivní opatření

Kompetence ve vazbě na NSK

41-071-M Zootechnik pro chov skotu:

 • Evidence a označování skotu
 • Zajišťování péče o zdraví skotu

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Obsahový okruh: Obecná zootechnika

Učební činnosti žáků a strategie výuky

1. Příprava a informace o dojnicích na veterinárního lékaře

a) spuštění a seznámení s řídicím programem stáda (Farmsoft)

b) nalezení správných sestav (odchylky dojivosti)

c) vypsání konkrétních problémových dojnic + informace o nich (březí, jalová, otelená, zapuštění, vyřazená, délka daného stavu zvířete), pokles mléka = odchylka v litrech mléka

2. Fixace a manipulace s dojnicí

a) seznámení s konkrétní dojnicí (velikost, váha, prostorové vidění atd.)

b) ukázka přístupu ke zvířeti (nebát se, ale mít respekt, žádné prudké pohyby, mluvit ke zvířeti, NIKDY NEPOUŽÍVAT HRUBÉ NÁSILÍ!!!)

c) zafixování dojnic do krčního poutače 

 • připravit poutač
 • navnazení na směs (TMR), melasu či seno
 • ukázka fixace při práci s veterinárním lékařem a inseminačním technikem

3. Zjišťování hodnot TRIASU

a) seznámení se základními hodnotami triasu (teplota, dech, tep)

b) ukázka postupu měření všech hodnot

4. Drenčování 

a) informace o drenčování 

 • důvod použití
 • kdy může pomoci a kdy naopak uškodit

b) příprava drenčovacího vozíku na daný počet dojnic (kvasnice, melasa, propylenglykol, vlažná voda)

c) přístup k dojnici a uchopení při zavedení drenčovací hadice

d) čištění a kompletní příprava vozíku na další den 

5. Zápisy formulářů pro ústřední evidenci 

a) informace o hlášení pohybu zvířat v Ú. E. (narození, úhyn, inseminace, otelení, prodej, brakace)

b) samostatné hlášení otelených krav a narozených telat (zapsání do programu a do deníkového sešitu)

c) ukázka a orientace v průvodním listu zvířete

6. Značení telat

a) důvod značení zvířat

b) výběr správných ušních známek na jednotlivá telata

c) přístup a fixace telat při značení

d) samostatné označení zvířete

7. Kultivace mléka

a) informace o účelu kultivace mléka

b) popis pomůcek pro kultivaci

c) postup samostatné kultivace mléka

d) vyhodnocení výsledků kultivace

8. NK – test

a) provádění odstřiků mléka na „lívanečníku“

b) nanesení činidla

c) vyhodnocení vzorku mléka na „lívanečníku“

Zařazení do učebního plánu, ročník

Doporučený ročník 3., v rámci individuální praxe

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Způsob ověření: praktické předvedení, písemné popsání

Hodnocení: slovní, písemné

Kritéria hodnocení

Žák musí splnit v rámci modulu následující činnosti:

1) Příprava a informace o dojnicích na veterinárního lékaře     

2) Fixace a manipulace s dojnicí                                                       

3) Zjišťování hodnot TRIASU                                                              

4) Drenčování                                                                                        

5) Zápisy formulářů pro ústřední evidenci                                     

6) Značení telat                                                                                   

7) Kultivace mléka                                                                               

8) NK – test

Doporučená literatura

ROZMAN, Josef, Jan KONDRÁD a Josef MALINA. Chov zvířat 1: učebnice pro střední zemědělské školy. Praha: Credit, 1999. ISBN 80-902295-8-1

ZEMAN, Ladislav. Výživa a krmení hospodářských zvířat. 1. vyd. Praha: Profi Press, 2006, 360 s. ISBN 80-86726-17-7

Krmivářské tabulky

Poznámky

Obsahové upřesnění

Spol - Spolupráce škol se zaměstnavateli

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Projekt MOV. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné