Detail modulu Sestavení modelu výtahu včetně řízení pomocí PLC

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Sestavení modelu výtahu včetně řízení pomocí PLC

Kód modulu

18-m-4/AP46

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

(odborný) teoreticko–praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

L0 (EQF úroveň 4)

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

18 - Informatické obory

Komplexní úloha

Profesní kvalifikace

Platnost standardu od

29. 04. 2013

Obory vzdělání - poznámky

18-20-M/01 Informační technologie

Délka modulu (počet hodin)

64

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Vstupní předpoklady nejsou pevně stanoveny. Projekt je vhodný pro žáky druhých a vyšších ročníků (podle toho, od kdy se učí PLC).

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Modul řeší schopnost žáků porozumět zadání, vede k rozvoji komunikačních schopností při práci se zákazníkem (zadavatelem úkolu), samostatnosti, práci ve skupinách a získání informací z internetu. Dále podporuje kreativitu při návrhu řešení. Žák musí prokázat schopnost zvládnout technologii při výrobě – převážně ruční zámečnické práce.

Programovat PLC automat, ladit program a následně navrhnout a provést měření potřebných veličin.

V poslední části ho pak čeká provedení technické dokumentace výrobku i návodu k použití výrobku. Prezentování práce i propagace výrobku.

Výsledkem je návrh a realizace výrobku včetně volby použitých materiálů, strojů, nástrojů a zmapování postupu práce při realizaci.

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • Pracuje samostatně i v kolektivu při řešení
 • Diskutuje o problému na odborné úrovni
 • Vytvoří rešerši existujících řešení
 • Hledá a navrhuje možná řešení
 • Projednává návrh ze zákazníkem (zadavatelem)
 • Postupnými kroky sestavuje daný výrobek
 • Řeší jednotlivé technologické operace
 • Zkoumá alternativy řešení
 • Hledá nové metody práce
 • Ověřuje funkčnost jednotlivých dílčích sestavení
 • Vyrábí potřebné díly
 • Sestavuje model
 • Provede elektrické zapojení
 • Provede měření funkce čidel
 • Programuje PLC
 • Ladí program PLC
 • Navrhne rozsah dokumentace
 • Provede vypracování dokumentace včetně obrazové části
 • Navrhne prezentaci výrobku (reklama, obhajoba práce)

Kompetence ve vazbě na NSK

18-002-N Návrhář software:

 • Algoritmizace úlohy
 • Optimalizace výkonnosti software

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Rozpis učiva:

 • Analýza zadání – porozumění zadání
 • Rešerše existujících řešení – práce s internetem
 • Návrh postupu řešení
  • Použité komponenty – dostupnost, cena
  • Použité materiály – dostupnost, cena
  • Stanovení postupu práce
  • Zhodnocení návrhu
 • Obhajoba návrhu před zákazníkem
 • Vypracování technologického postupu
 • Provádění jednotlivých technologických operací 
 • Ověřování vhodnosti řešení a postupů
 • Výroba 3D modelů potřebných součástek
 • Výroba součástek na 3D tiskárně
 • Programování PLC
 • Ověření funkčnosti
 • Příprava obrázků pro dokumentaci
 • Provedení dokumentace 
 • Zpracování prezentace
 • Zpracování propagačních materiálů

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Činnosti žáků:

 • Analýza zadání
 • Rešerše stávajících řešení dostupných na internetu
 • Komunikace se zadavatelem – upřesnění zadání
 • Výběr vhodných komponent pro splnění úkolu
 • Hodnocení komponent, rozsah parametrů, cena
 • Návrh řešení – skici, popis, vizualizace
 • Stanovení technologických operací
 • Výroba 3D modelů a potřebných dílů
 • Kontrola vybavení ruční dílny pro předpokládané operace
 • Provádění technologických operací, měření, montáž
 • Kontrola vhodnosti řešení – tuhost, pevnost, izolace
 • Ověřování funkčnosti dílů
 • Programování řídicího systému
 • Ladění programu
 • Celkové zhodnocení výrobku – stanovení alternativ
 • Nasnímání a úprava obrázků
 • Návrh obsahu dokumentace
 • Vytvoření stručného popisu výrobku
 • Vytvoření technického popisu výrobku
 • Vytvoření jednoduché animace s předvedením principu vhodné pro web
 • Vytvoření prezentace o projektu a závěrečné zprávy

Strategie učení:

 • Učitel ponechá žákům volnost při řešení úkolu, sleduje ale jejich počínání
 • Zasahuje pouze v případě, kdy žáci zjevně volí cestu, která nevede k úspěchu
 • Zasahuje do řešení formou oponentury jednotlivých kroků
 • Zasahuje do řešení formou pomoci při provádění technologických úkonů, se kterými žáci nemají zkušenosti, předvádí postup práce
 • Vede žáky ke kritickému hodnocení a hledání alternativních řešení
 • Provede diskusi o navržené metodě měření v podmínkách školy
 • Překontroluje postupy měření a změřená data
 • Doporučuje způsob provedení dokumentace o měření
 • Provede diskusi o obsahu jednotlivých částí dokumentace
 • Provádí oponenturu při tvorbě dokumentace
 • Kontroluje úplnost dokumentace

Zařazení do učebního plánu, ročník

Je vhodné projekty řešit napříč ročníky. V závěru školního roku seznámit ostatní žáky školy s projektem formou vystoupení na studentské konferenci.

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Hodnotí se:

 • aktivita
 • inovativnost návrhu
 • komunikační schopnosti
 • schopnosti spolupráce a komunikace v rámci týmu
 • vedení průběžné dokumentace
 • stanovení technologických postupů
 • provádění technologických operací
 • schopnost kritického hodnocení prací
 • ověřování úspěchu při tvorbě
 • vedení průběžné dokumentace
 • schopnost vyhodnocení správné funkčnosti
 • přesnost a úplnost provedení dokumentace
 • stanovení částí dokumentace
 • úplnost, přehlednost a technická správnost dokumentace
 • grafické řešení dokumentace
 • srozumitelnost animace pro web
 • odevzdání závěrečné zprávy o projektu
 • odevzdávání průběžných zpráv

Kritéria hodnocení

Samostatná práce – výborně

Dopomoc učitele, drobné chyby – velmi dobře

Výrazné chyby, nutná pomoc učitele s postupem řešení – dobře

Zásadní dopomoc učitele, více zkažených polotovarů, častá bezradnost, lenost – dostatečně

Žák nezvládá ani za neustálé pomoci učitele – nedostatečně

Doporučená literatura

PLC automaty. Blaja Průmyslová automatizace [online]. [cit. 19.01.2020]. Dostupné z: https://www.blaja.cz/plc-automaty/

Poznámky

Obsahové upřesnění

Spol - Spolupráce škol se zaměstnavateli

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Projekt MOV. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné