Detail modulu Projekce teorie do praxe

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Projekce teorie do praxe

Kód modulu

18-m-4/AP44

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

odborný praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

18 - Informatické obory

Komplexní úloha

Profesní kvalifikace

Platnost standardu od

29. 04. 2019

Obory vzdělání - poznámky

18-20-M/01 Informační technologie

Délka modulu (počet hodin)

156

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Úspěšné průběžné hodnocení ve škole

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je seznámit žáky s reálnou situací v konkrétní firmě, s požadavky, které klade zaměstnavatel na své zaměstnance s ohledem na jejich odborné i sociální zaměření, naučit je systematicky pracovat a zvládat reálné úkoly. Pro žáky pak je důležité poznání vazby teorie ve škole a praxe v životě.

Očekávané výsledky učení

Kompetence dle RVP:

 • Pracovat s aplikačním programovým vybavením
 • Programovat a vyvíjet uživatelská, databázová a webová řešení
 • Dodržovat bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci
 • Dosahovat co nejvyšší kvality své práce, výrobků nebo služeb
 • Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje

Kompetence ve vazbě na NSK

18-001-M Správce operačních systémů pro malé a střední organizace:

 • Analýza a návrh infrastruktury počítačové sítě, výběr hardware a software pro použití v malé a střední organizaci
 • Instalace operačního systému a jeho konfigurace

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

RVP: porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky

 • Kompetence k řešení problémů

RVP: spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi

 • Komunikativní kompetence
 • Personální a sociální kompetence

RVP: pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií

 • Kompetence k využívání prostředků informačních a komunikačních technologií
 • Práce s HW a SW
 • Práce s aplikačním SW

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Ověřování vědomostí a dovedností formou samostatné práce dle zadání od pověřeného pracovníka firmy a za jeho dohledu.

Zařazení do učebního plánu, ročník

Modul doporučen k využití ve třetím ročníku

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Hodnocení pověřeným pracovníkem firmy

Kritéria hodnocení

Pro hodnocení budou využívána kritéria:

 • Odbornost (využití teoretických znalostí nabytých při předchozím vyučování)
 • Schopnost pracovat v týmu (odpovědnost za vlastní práci, která je předávána ostatním členům týmu; komunikace se členy týmu při problémech/otázkách)
 • Samostatnost
 • Efektivita práce (rychlost a zručnost, ale také preciznost a bezchybnost; hodnotí se tedy kombinace rychlosti a bezchybnosti)

Tato kritéria posuzují samotné výsledky práce žáka a mají přibližně stejnou váahu (každý ze čtyř bodů zhruba 25 %). Zároveň lze přihlédnout ke kritériím, které posuzují práci žáka komplexněji:

 • Dosažení úrovně profesionality = jedná se o soubor vlastností, které žák splňuje: docházka na pracoviště, chování žáka na pracovišti, motivace k práci a dodržování BOZP.

Doporučená literatura

Oblast správy OS a obecně počítačů poměrně rychle zastarává, proto se doporučuje sledovat internetové servery zaměřené na tato témata. Např.

Živě.cz – O počítačích, IT a internetu. Živě.cz – O počítačích, IT a internetu [online]. Copyright © 2019 [cit. 19.01.2020]. Dostupné z: https://www.zive.cz/

Dále se doporučuje sledovat edice vydavatelství, která se na téma počítačů zaměřují (Cpress, Grada aj.).

Poznámky

Obsahové upřesnění

Spol - Spolupráce škol se zaměstnavateli

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Projekt MOV. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné