Detail modulu Pěstování rostlin

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Pěstování rostlin

Kód modulu

41-m-4/AP40

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

odborný praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

41 - Zemědělství a lesnictví

Komplexní úloha

Profesní kvalifikace

Platnost standardu od

29. 11. 2016

Obory vzdělání - poznámky

41-41-M/01 Agropodnikání

Délka modulu (počet hodin)

40

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

1. Povětrnostní a klimatičtí činitelé

 • povětrnostní činitelé, jejich měření a hodnocení
 • předpovídání počasí
 • podnebí a fenologie

2. Půdní činitelé

 • litosféra a pedosféra
 • nerosty a horniny
 • zvětrávání nerostů a hornin
 • půdotvorní činitelé
 • vznik půdy
 • půdní druh a půdní typ
 • složení a vlastnosti půdy
 • ochrana půdy

3. Obecná rostlinná produkce

 • osevní postupy
 • zpracování půdy
 • zakládání porostů zemědělských plodin, osivo, sadba
 • kultivace půdy a ošetřování porostů během vegetace
 • regulace zaplevelení, plevele
 • sklizeň a posklizňová úprava

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Tento modul navazuje na modul Pěstování rostlin vyučovaný ve druhém ročníku. V rámci modulu se žáci seznámí se sestavováním osevních postupů, s hlavními plevely a škůdci, konzervací píce, s ochranou rostlin, se sledem polních prací, se skladováním hnojiv a skladováním plodin.

Očekávané výsledky učení

Kompetence ve vztahu k RVP:

Vykonávat a organizovat pracovní činnosti při pěstování rostlin

 • Sestavovat osevní postupy, vypracovávat plány hnojení a ochrany rostlin
 • Realizovat preventivní opatření proti výskytu chorob a škůdců polních plodin
 • Vhodně skladovat potřeby (např. hnojiva) a produkty rostlinné produkce

Kompetence ve vazbě na NSK

41-070-M Agronom pro obiloviny:

 • Charakteristika obilovin a jejich nároků na půdní a povětrnostní podmínky
 • Organizace výživy a hnojení s ohledem na stanoviště, průběh vegetace, růst a vývoj obilovin
 • Organizace sklizně a posklizňové úpravy obilovin
 • Diagnostika škodlivých činitelů v obilovinách a ošetřování proti nim

41-075-M Agronom pro olejniny:

 • Orientace v olejninách a jejich nárocích na půdní a povětrnostní podmínky
 • Organizace výživy a hnojení s ohledem na stanoviště, průběh vegetace, růst a vývoj olejnin
 • Organizace sklizně a posklizňové úpravy olejnin
 • Diagnostika škodlivých činitelů v olejninách a ošetření proti nim

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Obsahové okruhy: 

 • Výživa rostlin a hnojení
 • Obecná produkce rostlinná 
 • Základy ochrany rostlin
 • Technologie pěstování obilnin, luskovin, okopanin, pícnin a dalších významných plodin

Učební činnosti žáků a strategie výuky

1. Posoudí stav a vývoj povětrnostní situace na základě jednotlivých údajů

a) Žákovi bude ukázána práce se základními meteorologickými přístroji

b) Žák si vyzkouší základní meteorologické přístroje, jako je srážkoměr a vlhkoměr

2. Objasní význam hnojení a uvede příklady využití významných hnojiv

a) Předvede se žákovi ukázka používaných anorganických hnojiv

b) Žák sám vybere možnost z používaných anorganických hnojiv

3. Navrhuje nejvhodnější způsob výroby a použití statkových hnojiv

a) Žákovi bude vysvětlen nejlepší způsob výroby a použití statkových hnojiv

b) Žák sám vybere nejlepší způsob výroby a použití statkových hnojiv

4. Vyhodnotí strukturu osevního postupu

a) Žák si prohlédne osevní postup (sled) použití v daném podniku

b) S pomocí agronoma zhodnotí osevní postup v daném podniku

5. Určí semena hlavních plodin

a) Formou ukázky se žák naučí poznávat semena hlavních plodin

6. Rozpozná a charakterizuje významné choroby a škůdce vyskytující se u hlavních druhů 

polních plodin a navrhne postup jejich regulace

a) Formou ukázky se žák naučí poznávat významné choroby a škůdce

7. Vysvětlí princip konzervace píce

a) Žákovi se ukáží možnosti konzervace píce

Zařazení do učebního plánu, ročník

Doporučený ročník 3., v rámci individuální praxe

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Praktické předvedení a ústní ověření

Kritéria hodnocení

Žák musí splnit v rámci modulu následující činnosti:

 • Návrh vhodného osevního postupu 
 • Návrh možností vápnění a použití organických hnojiv 
 • Určení vybraných plevelů a škůdců 
 • Určení vybraných semen rostlin a pěstovaných plodiny na poli 
 • Zhodnocení kvality konzervace píce, případný návrh její úpravy 
 • Výběr z katalogu vhodného pesticidu a určení jeho vhodné dávky na danou výměru půdního bloku 
 • Návrh nejvhodnějšího sledu polních prací 
 • Určení zralosti polních plodin
 • Návrh možností skladování hnojiv 
 • Návrh možností skladování plodin po sklizni

Doporučená literatura

TEKSL, Milan. Pěstování rostlin: učebnice pro střední zemědělské školy. Vyd. 2. Praha: Credit, 1999. ISBN 80-902295-7-3.

Poznámky

Obsahové upřesnění

Spol - Spolupráce škol se zaměstnavateli

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Projekt MOV. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné