Detail modulu Chov skotu bez tržní produkce v pastevních areálech

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Chov skotu bez tržní produkce v pastevních areálech

Kód modulu

41-m-4/AP38

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

odborný praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

41 - Zemědělství a lesnictví

Komplexní úloha

Profesní kvalifikace

Platnost standardu od

29. 11. 2016

Obory vzdělání - poznámky

41-41-M/01 Agropodnikání

Délka modulu (počet hodin)

36

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

 • absolvování praktického výcviku práce s křovinořezem, traktorem a lučními smyky
 • znalost vyplňování pastevního deníku
 • znalost výstavby a provozování elektrických oplůtků
 • znalost pracovních postupů při ošetřování pastvin
 • znalost projevů zdravotních obtíží zvířat

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Obsah modulu poskytuje žákům základní vědomosti a dovednosti týkající se chovu zvířat a pěstování rostlin.

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • provede kontrolu zdravotního stavu zvířat, zajistí předání informace kompetentní osobě, asistuje veterináři dle jeho instrukcí;
 • provede kontrolu technického stavu technologického vybavení pastevního areálu, zajistí odstranění závad;
 • doplní minerální lizy, vyčistí napajedla, dodá krmné doplňky;
 • průběžně provádí kontrolu označení zvířat;
 • vede pastevní deník;
 • manipuluje se zvířaty na pastvině;
 • kontroluje, opravuje a provádí výstavbu ohrad;
 • organizuje pastvu, přehání zvířata;
 • provádí sečení nedopasků a vysoké trávy pod elektrickými ohradníky;
 • provádí rozhrnování výkalů na pastvině;
 • organizuje přirozenou plemenitbu na pastvě.

Kompetence ve vazbě na NSK

41-044-H Chovatel a ošetřovatel skotu:

 • Údržba stájí a ohrad pro skot, posouzení mikroklimatu v objektech pro skot
 • Napájení, krmení a pasení skotu

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

CHOV ZVÍŘAT A ZPRACOVÁNÍ ŽIVOČIŠNÝCH PRODUKTŮ

 • provádět a organizovat ošetřování a chov jednotlivých druhů a kategorií hospodářských zvířat
 • provádět a organizovat odchov jednotlivých druhů zvířat
 • přípravovat, ošetřovat a hodnotit pastevní porosty; vhodně organizovat pastvu
 • posouzovat zdravotní stav zvířat, rozpoznávat a charakterizovat důležité nemoci hospodářských zvířat

PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN A ZPRACOVÁNÍ ROSTLINNÝCH PRODUKTŮ

 • obsluhovat základní mechanizační prostředky pro pěstování rostlin v provozních podmínkách

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Žák

 • průběžně kontroluje zvířata a vyhodnocuje zdravotní stav;
 • provádí každodenní úkony spojené s provozem a údržbou pastevního areálu;
 • denně vyplňuje pastevní deník;
 • mechanizačními prostředky provádí ošetření pastviny.

Učební strategie:

 • První den instruktor nejdříve žáka proškolí z BOZP pro dané činnosti. Následuje instruktáž s předvedením a popsáním jednotlivých pracovních operací a žákovi je popsáno pracovně organizační schéma dne.
 • Druhý den žák pod vedením instruktora nacvičuje vlastní činnosti.
 • Další dny pod dohledem instruktora žák pracuje samostatně.

Zařazení do učebního plánu, ročník

3. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Ověřuje se dodržování BOZP, dodržování pracovních postupů, organizace práce, obsluha a práce se stroji, přístup ke zvířatům. Výkon žáka bude po dobu praxe sledován a hodnocen instruktorem. Jednotlivá kritéria budou bodově ohodnocena a dle klíče převedena na známku. Zkouška bude probíhat na pastvinách. Žák bude jednotlivé činnosti předvádět.

Kritéria hodnocení

Hodnocené činnosti žáka:

 • má přehled o zvířatech ve stádě, sleduje zdravotní stav zvířat, přijímá opatření (0–2 body)
 • kontroluje technický stav staveb v pastevním areálu (přístřešky, napajedla, příkrmiště, držáky na minerální lizy, pevné ohrady, branky, drbadla), zajišťuje provozuschopnost a odstraňuje závady (0–2 body)
 • provádí čištění napajedel, přístřešků a příkrmišť (0–2 body)
 • staví elektrické oplůtky, zajišťuje jejich provoz a kontrolu funkčnosti, odstraňuje závady (0–2 body)
 • provádí vysekávání trávy pod elektrickými oplůtky (0–2 body)
 • provádí sečení nedopasků a roztírání výkalů (0–2 body)
 • doplňuje dle potřeby objemná krmiva, výživové doplňky a minerální lizy (0–2 body)
 • sleduje evidenci zvířat, vede pastevní deník, objednává ušní známky (0–2 body)
 • vyhodnocuje stav pastvin, přehání zvířata (0–2 body)
 • dodržuje BOZP pro dané činnosti (0–2 body)

Hodnocení:

 • 2 body – bezchybný výkon
 • 1 bod – výkon vykazuje akceptovatelné odchylky a chyby
 • 0 bodů – výkon je nevyhovující, žák není schopen daný úkol splnit

Hodnoticí kritéria – žák plní zadané úkoly dle pracovních postupů, dodržuje pravidla BOZP, vytváří zvířatům podmínky v souladu s WELFARE, úkoly plní v předepsané kvalitě a množství, je zručný, nakládá se svěřenými prostředky ekonomicky, ekonomicky si organizuje pracovní činnosti.

Stanovení výsledné známky:

 • 20–17 bodů: výborný
 • 16–15 bodů: chvalitebný
 • 14–12 bodů: dobrý
 • 11–10 bodů: dostatečný
 • 9–0 bodů: nedostatečný

Doporučená literatura

ROZMAN, Josef, Jan KONDRÁD a Josef MALINA. Chov zvířat 1: učebnice pro střední zemědělské školy. Praha: Credit, 1999. ISBN 80-902295-8-1

ZEMAN, Ladislav. Výživa a krmení hospodářských zvířat. 1. vyd. Praha: Profi Press, 2006, 360 s. ISBN 80-86726-17-7

Krmivářské tabulky

Poznámky

Obsahové upřesnění

Spol - Spolupráce škol se zaměstnavateli

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Projekt MOV. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné