Detail modulu Dojení krav v rybinové dojírně

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Dojení krav v rybinové dojírně

Kód modulu

41-m-4/AP29

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

odborný praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

41 - Zemědělství a lesnictví

Komplexní úloha

Profesní kvalifikace

Platnost standardu od

29. 11. 2016

Obory vzdělání - poznámky

41-41-M/01 Agropodnikání

Délka modulu (počet hodin)

36

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

1. Anatomie a fyziologie

 • roviny, směry a krajiny těla
 • histologie a stavba tkání
 • pohybová soustava (kosterní a svalová)
 • trávicí soustava (význam, složení, rozdíl v trávení monogastři – polygastři)
 • dýchací soustava (význam, složení, dýchání)
 • oběhová soustava (cévní, mízní)
 • vylučovací soustava
 • kožní soustava (význam, stavba, pokožkové útvary)
 • mléčná žláza (složení, funkce)
 • pohlavní soustava, rozmnožování
 • endokrinní soustava
 • nervová soustava, stavba nervové soustavy, činnost nervové soustavy
 • smyslové orgány

2. Obecná zootechnika

 • základní zootechnické pojmy
 • původ a domestikace hlavních druhů domácích zvířat
 • druh, plemeno a jeho členění
 • vlastnosti hospodářských zvířat (morfologické, fyziologické – užitkové)
 • činitelé chovatelského prostředí
 • plemenitba hospodářských zvířat a její metody
 • principy a zásady odchovu hospodářských zvířat

3. Výživa a krmení hospodářských zvířat

 • vývoj nauky o výživě
 • přeměna látek a energie, látkový a energetický metabolismus
 • nauka o krmivech – rozdělení, hodnocení a charakteristika krmiv, původ krmiv, uskladnění, konzervace, úprava krmiv, kvalita krmiv 
 • nauka o krmení zvířat – stanovení potřeby živin, sestavení krmné dávky, výběr vhodných krmiv
 • pastva, pastevní techniky
 • hospodaření s krmivy
 • napájení zvířat
 • podávání krmiv zvířatům

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Obsah modulu poskytuje žákům základní vědomosti a dovednosti týkající se chovu zvířat.

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • provede kontrolu technického stavu a funkčnosti dojírny, zjištěné nedostatky nahlásí nadřízenému pracovníkovi;
 • připraví si pracoviště pro dojení;
 • nažene krávy do čekárny před dojírnu;
 • obsluhuje dojírnu, provádí dojení;
 • kontroluje a zajišťuje chlazení mléka, organizuje odvoz mléka odběratelem;
 • manipuluje se zvířaty po dojení;
 • provádí dezinfekci a čištění dojicího zařízení;
 • provádí čištění dojírny;
 • vede evidenci o množství nadojeného mléka, má přehled o zpeněžování mléka;
 • eviduje krávy se zdravotním problémem vemene, organizuje léčení;
 • provádí zaprahnutí a zasušení krav na konci laktace.

Kompetence ve vazbě na NSK

41-044-H Chovatel a ošetřovatel skotu:

 • Dojení skotu

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

 • seřízení a čištění dojicího zařízení, správná obsluha při dojení
 • typy dojíren podle uspořádání stání
 • správný způsob ručního i strojního podojení
 • správný způsob uchování a skladování živočišných produktů
 • posouzení zdravotního stavu zvířat, rozpoznání a charakteristika důležité nemoci hospodářských zvířat
 • obsluha stroje na přípravu krmiv a stájové mechanizace

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Žák

 • připravuje dojírnu k dojení;
 • provádí dojení krav;
 • provádí chlazení a skladování mléka, předává mléko odběrateli;
 • provádí dezinfekci dojicího zařízení a čištění dojírny po ukončení dojení;
 • vede evidenci o množství nadojeného mléka;
 • vede evidenci o kravách se zdravotními problémy, dle instrukcí provádí léčbu.

Učební strategie:

 • První den instruktor nejdříve žáka proškolí z BOZP pro dané činnosti. Následuje instruktáž s předvedením a popsáním jednotlivých pracovních operací a žákovi je popsáno pracovně organizační schéma dne.
 • Druhý den žák pod vedením instruktora nacvičuje vlastní činnosti.
 • Další dny pod dohledem instruktora žák pracuje samostatně.

Zařazení do učebního plánu, ročník

3. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Ověřuje se dodržování BOZP, dodržování pracovních postupů, organizace práce, obsluha a práce se stroji, přístup ke zvířatům. Výkon žáka bude po dobu praxe sledován a hodnocen instruktorem. Jednotlivá kritéria budou bodově ohodnocena a dle klíče převedena na známku. Zkouška bude probíhat v dojírně a mléčnici. Žák bude jednotlivé činnosti předvádět.

Kritéria hodnocení

Hodnocené činnosti žáka:

 • provede kontrolu a přípravu dojírny na dojení, řeší odstraňování závad (0–2 body)
 • nahání krávy do čekárny, manipuluje se zvířaty (0–2 body)
 • provádí odstřiky a vyhodnocuje je, u krav s negativním vzorkem přijímá vhodná opatření, připravuje krávy pro dojení (0–2 body)
 • provádí dojení a ošetření vemene po ukončení dojení (0–2 body)
 • organizuje chlazení a skladování mléka, řídí předávání mléka odběrateli (0–2 body)
 • dle instrukcí provádí léčení vemene (0–2 body)
 • vede evidenci o množství nadojeného mléka a zdravotním stavu zvířat a průběhu jejich léčení (0–2 body)
 • provádí dezinfekci dojicího zařízení, provádí úklid dojírny (0–2 body)
 • provádí zasušení a zaprahnutí krav (0–2 body)
 • dodržuje BOZP pro dané činnosti, vytváří pro zvířata welfare (0–2 body)

Hodnocení:

 • 2 body – bezchybný výkon
 • 1 bod – výkon vykazuje akceptovatelné odchylky a chyby
 • 0 bodů – výkon je nevyhovující, žák není schopen daný úkol splnit

Hodnoticí kritéria – žák plní zadané úkoly dle pracovních postupů, dodržuje pravidla BOZP, vytváří zvířatům podmínky v souladu s WELFARE, úkoly plní v předepsané kvalitě a množství, je zručný, nakládá se svěřenými prostředky ekonomicky, ekonomicky si organizuje pracovní činnosti.

Stanovení výsledné známky:

 • 20–17 bodů: výborný
 • 16–15 bodů: chvalitebný
 • 14–12 bodů: dobrý
 • 11–10 bodů: dostatečný
 • 9–0 bodů: nedostatečný

Doporučená literatura

 

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Správná rutina dojení v dojírnách. Autoři: KUNC, Petr, KNÍŽKOVÁ, Ivana, DOLEŽAL, Oldřich, KNÍŽEK, Josef a NĚMEČKOVÁ, Iitka.. Česká republika. Metodické listy 80-86454-54-1. 2004-10-04.

Poznámky

Obsahové upřesnění

Spol - Spolupráce škol se zaměstnavateli

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Projekt MOV. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné