Detail modulu Aplikace pro geografické vyhledávání kontaktů na OS Android

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Aplikace pro geografické vyhledávání kontaktů na OS Android

Kód modulu

18-m-4/AP28

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

(odborný) teoreticko–praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

18 - Informatické obory

Komplexní úloha

Profesní kvalifikace

Platnost standardu od

29. 10. 2013

Obory vzdělání - poznámky

18-20-M/01 Informační technologie

Délka modulu (počet hodin)

64

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Vstupní předpoklady nejsou pevně stanoveny. Projekt je vhodný pro žáky třetích a čtvrtých ročníků. U čtvrtých ročníků je třeba zkrátit časovou dotaci na projekt.

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Modul je založen na vývoji aplikace a předpokládá řešení v komplexním projektu.

Vede k podpoře kreativity, ke schopnosti pracovat v týmu a samostatně získávat informace. k rozvoji komunikačních schopností při práci se zákazníkem (zadavatelem úkolu). Žáci pracují také s grafickým editorem a ladí grafický design.

Výsledkem modulu je navržení a realizace projektu (vývoj aplikace), včetně zmapování postupu práce při realizaci, využití materiálů, strojů a nástrojů.

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • analyzuje písemné zadání
 • formuluje upřesňující otázky k zadání
 • navrhuje zadavateli směr řešení
 • vytvoří testovací data
 • navrhne grafické rozhraní aplikace
 • programuje aplikaci
 • provádí debugování chyb aplikace
 • provádí grafický design aplikace
 • konzultuje průběžný výsledek se zadavatelem
 • provádí úpravy v programu podle požadavků zadavatele
 • provádí testování aplikace na testovacích datech
 • odstraňuje chyby ve funkci
 • konzultuje výsledek se zadavatelem
 • vylepšuje funkčnost podle zkušeností z testování
 • ladí grafický design aplikace
 • provádí testování na reálných datech
 • připravuje aplikaci na distribuci
 • vytvoří požadovanou dokumentaci k vytvořené aplikaci
 • připraví aplikaci k distribuci
 • vytvoří prezentaci o aplikaci a jejím vývoji
 • vytvoří reklamní spot k propagaci aplikace na www i v tiskovinách

Kompetence ve vazbě na NSK

18-003-M Programátor:

 • Analýza a algoritmizace praktických úloh
 • Tvorba uživatelského rozhraní
 • Ověření funkčnosti programu a testování optimálnosti algoritmu

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Rozpis učiva:

 • formulace úkolu
 • návrh grafického designu
 • komunikativní dovednosti
 • programování aplikace
 • návrh grafického designu
 • konzultace se zadavatelem
 • průběžné vedení vývojové dokumentace
 • hledání chyb ve funkčnosti a ergonomii aplikace
 • schopnost navrhnout vylepšení funkčnosti
 • schopnost vylepšit ergonomii a grafický design
 • schopnost tvořit a spravovat různé verze aplikace
 • schopnost tvořit odbornou dokumentaci
 • schopnost vyrobit prezentaci
 • schopnost připravit propagaci aplikace

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Činnosti žáků:

 • čtení a pochopení úkolu
 • rešerše stávajících řešení
 • formulace otázek a komunikace se zadavatelem
 • navrhování funkčnosti aplikace 
 • příprava testovacích dat
 • navrhování designu aplikace
 • programování aplikace 
 • odstraňování chyb při vývoji 
 • práce s grafickým editorem 
 • komunikace se zadavatelem 
 • vedení přehledné vývojové dokumentace
 • testování aplikace
 • hledání chyb a možností na vylepšení aplikace
 • komunikace se zadavatelem
 • programování oprav a vylepšení
 • úpravy grafického rozhraní aplikace
 • návrh obsahu dokumentace 
 • návrh licenční smlouvy EULA 
 • tvorba technické dokumentace 
 • tvorba prezentace
 • vytvoření distribučního balíčku
 • vytvoří prezentaci o projektu a závěrečnou zprávu

Strategie učení:

 • Učitel ponechá žákům volnost při řešení úkolu, sleduje ale jejich počínání.
 • Zasahuje pouze v případě, kdy žáci zjevně volí cestu, která nevede k úspěchu.
 • Zasahuje do řešení formou oponentury jednotlivých kroků.
 • Zasahuje do řešení formou pomoci při provádění některých programátorských obratů, se kterými žáci nemají zkušenosti, doporučí postup práce.
 • Vede žáky ke kritickému hodnocení a hledání alternativních řešení.
 • Vysvětluje nutnost vhodného ergonomického řešení grafiky u dotykových zařízení (levák, pravák).
 • Doporučuje způsob provedení dokumentace o měření.
 • Provede diskusi o obsahu jednotlivých částí dokumentace.
 • Provádí oponenturu při tvorbě dokumentace.
 • Kontroluje úplnost dokumentace.

Zařazení do učebního plánu, ročník

Je vhodné projekty řešit napříč ročníky. V závěru školního roku seznámit ostatní žáky školy s projektem formou vystoupení na studentské konferenci.

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Hodnotí se:

 • aktivita
 • inovativnost návrhu
 • komunikační schopnosti
 • schopnosti spolupráce a komunikace v rámci týmu
 • vedení průběžné dokumentace
 • schopnost vyhodnocení správné funkčnosti
 • schopnost komunikace se zákazníkem 
 • dovednost programování aplikace a odstraňování chyb – hodnotí učitel
 • dovednost práce s grafickým editorem – hodnotí učitel
 • přesnost a úplnost provedení dokumentace
 • dovednost hledání chyb a schopnost navrhnout opravu nebo vylepšení
 • úplnost, přehlednost a technická správnost dokumentace
 • grafické řešení dokumentace
 • stanovení částí dokumentace
 • srozumitelnost animace pro web
 • odevzdání závěrečné zprávy o projektu
 • odevzdávání průběžných zpráv

Kritéria hodnocení

Samostatná práce – výborně

Dopomoc učitele, drobné chyby – velmi dobře

Výraznější chyby v programu i grafickém rozhraní, nutná pomoc učitele s postupem řešení – dobře

Zásadní dopomoc učitele, častá nefunkčnost programu, nechuť k inovacím, častá bezradnost, lenost – dostatečně

Žák nezvládá ani za neustálé pomoci učitele – nedostatečně

Doporučená literatura

Spíše než knižní tituly se doporučuje sledovat internetové servery zaměřené na tato témata. Např.:

Seriál Programování pro Android v příkladech. Root.cz - informace nejen ze světa Linuxu [online]. Copyright © 1998 [cit. 19.01.2020]. Dostupné z: https://www.root.cz/serialy/programovani-pro-android-v-prikladech/

Android – úvod do programování, díl 1. RoboDoupě - web nejen o robotice [online]. Copyright © 2020 [cit. 19.01.2020]. Dostupné z: http://robodoupe.cz/2015/android-uvod-do-programovani-dil-1/

Lekce 1 - Android programování. itnetwork.cz - Ajťácká sociální síť a materiálová základna pro C#, Java, PHP, HTML, CSS, JavaScript a další. [online]. Copyright © 2020 [cit. 19.01.2020]. Dostupné z: https://www.itnetwork.cz/java/android/tutorial-programovani-pro-android-v-jave-uvod

Dále se doporučuje sledovat edice vydavatelství, která se na téma počítačů zaměřují (Cpress, Grada aj.).

Poznámky

Obsahové upřesnění

Spol - Spolupráce škol se zaměstnavateli

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Projekt MOV. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné