Detail modulu Vodorovné nosné konstrukce (M)

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Vodorovné nosné konstrukce (M)

Kód modulu

36-m-4/AP18

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

odborný teoretický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

36 - Stavebnictví, geodézie a kartografie

Komplexní úloha

Profesní kvalifikace

Technik pro pozemní stavby (kód: 36-131-M)

Platnost standardu od

01. 12. 2015

Obory vzdělání - poznámky

36-47-M01 Stavebnictví

Délka modulu (počet hodin)

24

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Znalost základní typologie pozemních staveb

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Modul je zaměřen na vodorovné nosné konstrukce, a to stropní, převislé a ustupující. Žák bude schopen navrhnout vodorovnou nosnou konstrukci – stropní, převislou a ustupující se zohledněním požadavků na jejich funkci, materiál a statiku. Modul je spolu s modulem Ostatní vodorovné konstrukce celkovým pojetím problematiky vodorovných konstrukcí ve stavebnictví.

Očekávané výsledky učení

Žák: 

 • uvede základní požadavky na vodorovné nosné konstrukce;
 • vysvětlí zásady návrhu vodorovných nosných konstrukcí;
 • navrhne a popíše způsob provedení monolitických a montovaných železobetonových stropních konstrukcí;
 • navrhne a popíše způsob provedení stropních konstrukcí dřevěných, stropů s ocelovými prvky, stropů vložkových a keramických;
 • popíše a vysvětlí provedení otvorů a prostupů ve vodorovných nosných konstrukcích;
 • uvede závady vodorovných nosných konstrukcí a stropů;
 • uvede základní typologické parametry konstrukcí spojujících různé úrovně, konstrukcí převislých a ustupujících;
 • popíše druhy vnitřních a vnějších schodišť z hledisek jejich tvaru, konstrukčního řešení a užitého materiálu;
 • popíše postup návrhu konstrukční části schodišť a ramp;
 • popíše návrhy a provádění říms, balkonů, arkýřů a lodžií.

Kompetence ve vazbě na NSK

Technik pro pozemní stavby (36-131-M):

 • Navrhování a zásady provádění vodorovných nosných konstrukcí a stropů
 • Navrhování a zásady provádění konstrukcí spojujících různé úrovně, konstrukcí převislých a ustupujících

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Vodorovné nosné konstrukce

 • funkce a požadavky na stropní konstrukce
 • funkce a požadavky na převislé konstrukce (balkony, arkýře)
 • funkce a požadavky na ustupující konstrukce (lodžie, terasy)

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Výuka probíhá v odborné učebně za využití názorných pomůcek a informačních a komunikačních technologií (PC, dataprojektor).

Ve výuce se doporučuje kombinovat uvedené metody výuky:

Metody slovní: 

 • monologické metody (popis, vysvětlování, výklad),
 • dialogické metody (rozhovor, diskuse),
 • metody práce s textem.

Metody názorně-demonstrační: 

 • projekce statická a dynamická, 
 • názorná ukázka jednotlivých typů konstrukcí.

Metody organizace výuky: 

 • frontální výuka, 
 • skupinová výuka, 
 • individuální výuka.

Učební činnosti žáků: 

 • žák se aktivně zapojuje do výuky, vyhledává informace v učebnici a odborných knihách, odpovídá na průběžné kontrolní otázky vyučujícího, zpracovává zadané úkoly;
 • pro osvojení učiva pracujíe žák ve skupinách nebo individuálně, pravidelně si učivo opakuje a uvědomuje si souvislosti mezi jednotlivými obsahovými okruhy.

Zařazení do učebního plánu, ročník

2. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Hodnocení vychází ze školního klasifikačního řádu. Výsledky žáka se budou kontrolovat průběžně. Hodnocena bude samostatná práce žáka, ve které vypracuje návrh vodorovné nosné konstrukce (stropní/převislé/ustupující) v jednoduché pozemní stavbě. Při ústním zkoušení bude hodnocena celková orientace žáka v problematice vodorovné nosné konstrukce.

Samostatná práce žáka: projekty, prezentace (žák samostatně či ve skupině navrhne vodorovnou konstrukci pro jednoduchou pozemní stavbu, svoji práci následně prezentuje před kolektivem).

Ověřování dosažených výsledků je realizováno písemnou a/nebo ústní zkouškou. Hodnoceno je využívání odborné terminologie a věcná správnost odpovědí. 

Ověřované okruhy: 

 • Vodorovné nosné konstrukce

Kritéria hodnocení

Pro splnění modulu je tolerance maximální absence do 20 %. 

V rámci teoretické výuky žák absolvuje písemné a/nebo ústní zkoušení.

V rámci praktické výuky žák vypracuje samostaně nebo ve skupině projekt - návrh vodorovné konstrukce pro jednoduchou pozemní stavbu  s následnou prezentací. 

Kritéria hodnocení:

Teoretické znalosti - písemné nebo ústní zkoušení:  

Stupeň 1 (výborný): Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy. Samostatně uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických i praktických úkolů. Písemný i ústní projev je správný a přesný.

Stupeň 2 (chvalitebný): Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy v podstatě uceleně. Samostatně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené dovednosti při řešení teoretických i praktických úkolů. Písemný i ústní projev mívá menší nedostatky ve správnosti a přesnosti.

Stupeň 3 (dobrý): Žák má v osvojení požadavků, faktů, pojmů nepodstatné mezery. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V písemném a ústním projevu má nedostatky ve správnosti a přesnosti.

Stupeň 4 (dostatečný): Žák má v osvojení požadavků, faktů, pojmů závažné mezery. Závažné chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. V písemném a ústním projevu se objevují vážné nedostatky ve správnosti a přesnosti. Žák je nesamostatný a není tvořivý.

Stupeň 5 (nedostatečný): Žák má v osvojení požadavků, faktů, pojmů závažné a značné mezery. Neprojevuje samostatnost, vyskytují se časté nedostatky při řešení zadaných úkolů a nedovede své vědomosti a dovednosti uplatnit ani s podněty učitele. V písemném a ústním projevu má závažné nedostatky ve správnosti a přesnosti.

Praktické znalosti - projekt:

Výborně: vzorná úprava samostatnost i správnost řešení, výpočtů

Chvalitebně: pěkná úprava a drobné nedostatky řešení, výpočtech

Dobrý: správnost řešení, ale nevzhledná úprava, s dopomocí, více chyb v řešení, výpočtech

Dostatečný: nepěkná úprava neúplné řešení, chyby, rýsování či výpočty s dopomocí

Nedostatečný: nečitelné, nevzhledné, podstatné chyby

Doporučená literatura

HÁJEK, Václav a kol.: Pozemní stavitelství I,II, III. 

NEUFERT, Ernest: Navrhování staveb: Příručka pro stavebního odborníka, stavebníka, vyučujícího i studenta. Praha, 1995.

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV NSK - Odborné vzdělávání ve vztahu k NSK

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Projekt MOV. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné