Detail modulu Výroba dýh a dýhových sesazenek

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Výroba dýh a dýhových sesazenek

Kód modulu

82-m-3/AA17

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

(odborný) teoreticko–praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

L0 (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

82 - Umění a užité umění

33 - Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů

Komplexní úloha

Výroba dýh a dýhových sesazenek

Obory vzdělání - poznámky

 • 82-51-H/02 Umělecký truhlář a řezbář
 • 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva

Délka modulu (počet hodin)

16

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Nejsou stanoveny

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je osvojení znalostí výroby dýhy a výroby dýhových sesazenek. Žák se seznámí s technikou postupy výroby jednotlivých dýh.

Po absolvování modulu žák popíše postup výroby dýh a prakticky sesadí dýhovou sesazenku.

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • charakterizuje jednotlivé druhy dýh
  • speciální dýhy (ARO dýhy, mikrodýhy)

 • popíše postup výroby dýh (řezáním, loupáním, krájením)
 • charakterizuje typy sesazování dýh (do figury - zrcadlově, za sebou, náhodná skladba - imitace spárovky, ostatní např. po úhlem 45°, šikmo, do různých obrazců)
 • popíše způsoby výroby sesazování dýh (pomocí papírové pásky, pomocí tavného vlákna, slepením na tupo, sešíváním) 
 • prakticky sesadí dýhovou sesazenku

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Obsahové okruhy učiva:

 1. Dýhy:
 • rozdělení dýh
 • způsoby výroby  dýhy
  • loupané
  • krájené
  • řezané
  • ARO dýhy a mikrodýhy
 1. Sesazenky:
 • typy sesazování dýh
  • do figury (zrcadlově)

  • za sebou

  • náhodná skladba (imitace spárovky)

  • ostatní např. po úhlem 45°, šikmo, do různých obrazců

 • způsob výroby sesazování dýh
  • pomocí papírové pásky

  • pomocí tavného vlákna

  • slepením na tupo

  • sešíváním

 1. Postup výroby jednotlivých druhů dýh a sesazenek
 • praktické předvedení výroby sesazenek

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Ve výuce se doporučuje kombinovat níže uvedené metody výuky.

Metody slovní:

 • odborný výklad s prezentací

Metody názorně demonstrační:

 • druhy dýh dle způsobu výroby
 • postupy výroby dýh
 • způsoby sesazování
 • návrh postupu sesazování dle zvoleného způsobu

Specifikace samostatné práce:

 • teoretická část (teoretický popis tématu)
 • praktická část (praktické prověření znalostí jednotlivých způsobů výroby, postup sesazování dýhy dle zvoleného způsobu)
 • závěr (výsledky práce)
 • 6 až 10 stran včetně příloh (schémata, fotografie, aj.)

Učební činnosti žáků:

 • seznámí se s rozdělením dýh a způsoby výroby dýhy
 • charakterizuje sesazenky a vyjmenuje druhy a způsoby výroby sesazování dýh 
 • popíše postup výroby jednotlivých druhů dýh a sesazenek

Zařazení do učebního plánu, ročník

 • 2. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Písemná ( teoretický test) nebo ústní forma zkoušení

 • základní pojmy a terminologie dýh
 • typy sesazení dýh
 • znalost technologických postupů jednotlivých dýh
 • znalost technologických postupů výroby dýhových sesazenek

Samostatná práce žáků:

 • zpracování samostatné práce

V rámci výuky jsou ověřovány především praktické dovednosti formou samostatné práce.

Ověřované okruhy:

 • charakteristika, popis a druhy dýh
 • charakteristika, popis a typy sesazení 
 • postup výroby dýh 
 • postup výroby dýhových sesazenek
 • praktické provedení dýhové sesazenky

Kritéria hodnocení

prospěl – neprospěl

 • 1 – 100 % správných odpovědí v teoretickém testu nebo ústním zkoušení a správné řešení samostatné práce
 • 2 – 87 % správných odpovědí v teoretickém testu nebo ústním zkoušení a správné řešení samostatné práce
 • 3 – 73 % správných odpovědí v teoretickém testu nebo ústním zkoušení a správné řešení samostatné práce
 • 4 – 58 % správných odpovědí v teoretickém testu nebo ústním zkoušení a správné řešení samostatné práce
 • hranice úspěšnosti zkoušky – 43 % správných odpovědí v teoretickém testu nebo ústním zkoušení a správné řešení samostatné práce

Pro splnění modulu ho musí žák absolvovat s maximální absencí do 20 %.

Doporučená literatura

KŘUPALOVÁ Zdeňka, Technologie, pro 1. ročník SOU oborů zpracování dřeva, Sobotáles, ISBN: 80-85920-74-3

KŘUPALOVÁ Zdeňka, Technologie II, pro 2. ročník SOU oboru truhlář pro výrobu nábytku, Sobotáles, ISBN: 80-85920-91-3

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jana Božeková. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné