Detail modulu Ochrana člověka za mimořádných událostí - E

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Ochrana člověka za mimořádných událostí - E

Kód modulu

99-m-2/AP07

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

odborný průřezový

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

E (dvouleté, EQF úroveň 2)

Skupiny oborů

99 - Průřezové

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

 • Pro všechny obory vzdělání

Délka modulu (počet hodin)

4

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Nejsou stanoveny.

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Modul je určen pro obory vzdělání s různým zaměřením v kategorii E a bude realizován jako odborně průřezový. Tento modul přispívá k aktivnímu přístupu žáků ke své odborné profesní kariéře a k zlepšení občanské gramotnosti. Žáci po absolvování tohoto modulu získají elementární znalosti informace o povinnostech podnikajících fyzických a právnických osob při vzniku mimořádné události. Současně dokáží v případě mimořádné události adekvátně reagovat, ochránit se a případně pomoci ostatním.

Očekávané výsledky učení

Žák:

 1.  vysvětlí hlavní zásady chování v případě vzniku mimořádné události
 2. nahlásí mimořádnou událost na příslušnou linku tísňového volání a popíše právní dopady zneužití volání na tísňovou linku
 3. zvládá správné postupy v případě zaznění varovného signálu „Všeobecná výstraha“
 4. Využije prostředků improvizované ochrany

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

 1. Zásady chování v případě vzniku mimořádné události (při haváriích a antropogenních mimořádných událostech a mimořádných událostech způsobených přírodními vlivy)
 2. Zásady volání na tísňové linky včetně právních otázek týkajících se zneužití linky tísňového volání
 3. Varovný signál „Všeobecná výstraha“, správný postup v případě jeho zaznění
 4. Prostředky improvizované ochrany a jejich správné použití

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Strategie výuky

Metody slovní:

 • monologické metody (vysvětlování, popis, výklad)
 • dialogické metody (rozhovor, diskuse)
 • názorně demonstrační metody (předvádění a pozorování)
 • metody práce s učebnicí, knihou, odborným časopisem, internetem

Metody praktické:

 • aktivizující situační metody (řešení problémového případu)
   

Učební činnosti

Žák:

 • pracuje s informacemi získanými z výkladu učitele
 • při své činnosti uplatňuje práci s odborným textem
 • navrhuje, jak čelit mimořádným událostem
 • konzultuje danou problematiku s učitelem
 • aplikuje teoretické poznatky do praktických příkladů
 • odhaluje případnou chybovost a provede opravu

Zařazení do učebního plánu, ročník

Žák:

 1. Vysvětlí hlavní zásady chování v případě vzniku mimořádné události
 • pracuje s informacemi získanými od učitele
 • na příkladech vysvětlí, jak se správně chovat při haváriích, antropogenních mimořádných událostech a událostech způsobených přírodními vlivy
 1. Nahlásí mimořádnou událost na příslušnou linku tísňového volání a popíše právní dopady zneužití volání na tísňovou linku
 • vyjmenuje a rozlišuje jednotlivé linky tísňového volání
 • samostatně dokáže nahlásit mimořádnou událost na příslušnou linku tísňového volání
 1. Zvládá správné postupy v případě zaznění varovného signálu „Všeobecná výstraha“ a dokáže využít prostředků improvizované ochrany
 • rozpozná varovný signál „Všeobecná výstraha“ a signály „Požární poplach“ a „Zkouška sirén“
 • ve spolupráci s učitelem popíše správný postup chování občana v případě zaznění signálu „Všeobecná výstraha“
 1. Využije prostředků improvizované ochrany
 • vysvětlí ve skupině žáků, co jsou to prostředky improvizované ochrany a dokáže je použít
 • na příkladu dodržuje zásady evakuace, včetně zásad opuštění obydlí

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Ústní zkoušení: znalosti a jejich aplikace se ověří formou otevřených otázek s tématy:

 • zásady chování v případě vzniku mimořádné události (při haváriích a antropogenních mimořádných událostech a mimořádných událostech způsobených přírodními vlivy) - 2 otázky
 • zásady volání na tísňové linky včetně právních otázek týkajících se zneužití linky tísňového volání - 2 otázky
 • varovný signál „Všeobecná výstraha“, správný postup v případě zaznění a prostředky improvizované ochrany - 2 otázky

Kritéria hodnocení

Ústní zkoušení: žák získá maximálně 30 bodů, s ohledem na konkrétní témata:

 • zásady chování v případě vzniku mimořádné události (při haváriích a antropogenních mimořádných událostech a mimořádných událostech způsobených přírodními vlivy) – maximálně 10 bodů
 • zásady volání na tísňové linky včetně právních otázek týkajících se zneužití linky tísňového volání – maximálně 10 bodů
 • varovný signál „Všeobecná výstraha“, správný postup v případě zaznění a využití prostředků improvizované ochrany – maximálně 10 bodů

Žák uspěl při dosažení alespoň 20 bodů. Podmínkou je účast na modulu ve výši 80%.

U ústního zkoušení se hodnotí věcná správnost výkladu pojmů, aplikace z teoretických poznatků do praktických příkladů.

Doporučená literatura

KOPECKÝ, Miroslav, Eleonóra TILCEROVÁ a Jaromír ŠIMAN. Ochrana člověka za mimořádných událostí. Olomouc: Univerzita Palackého, 2014. Studijní opora. ISBN 978-80-244-4094-1

Vaše cesty k bezpečí Portál krizového řízení HZS JmK [online]. Dostupné z: http://krizport.firebrno.cz/file/2633_1_1/

Chraň svůj svět, chraň svůj život - 11 výukových interaktivních kurzů věnujících se výuce v oblastech běžných rizik i rizik mimořádných událostí. Jednotlivé kurzy jsou k dispozici online. Projekt je součástí širokých aktivit neziskové organizace Záchranný kruh.

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autory materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Jaromír Šiman, Eleonóra Tilcerová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné