Detail modulu Požární ochrana H+L0

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Požární ochrana H+L0

Kód modulu

99-m-3/AP06

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

odborný průřezový

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

L0 (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

99 - Průřezové

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

 • Pro všechny obory vzdělání  

Délka modulu (počet hodin)

8

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Nejsou stanoveny.

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Modul je určen pro obory vzdělání s různým zaměřením v kategorii dosaženého vzdělání H a L a bude realizován jako odborně průřezový. Žák získá základní vědomosti o problematice požární ochrany. Zejména pak získá stěžejní informace aplikovatelné jak v osobní životě, tak i pro výkon svého budoucího povolání. Samostatně bude schopen vyhodnotit situace rizikové z pohledu vzniku požáru a adekvátně na ně reagovat. V neposlední řádě žák získá základní informace z oblasti požární bezpečnosti staveb (evakuace, záchrana při hrozícím nebezpečí).

Očekávané výsledky učení

Výsledky učení ve vazbě na RVP

 • dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence

Žák:

 1. dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence
 2. charakterizuje základní podmínky hoření, rozpozná základní iniciační zdroje a cesty šíření požáru
 3. rozdělí základní hořlavé látky
 4. vyjmenuje a popíše rizikové prostory a objekty ve svém okolí
 5. popíše možnosti přerušení hoření a s tím spojená rizika
 6. popíše zásady bezpečné evakuace
 7. vysvětlí nejčastější příčiny vzniku požáru a z toho plynoucí zásady

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

 1. Zjednodušená teorie hoření
 • Definici hořlavého souboru
 • Podmínky hoření a výbuchu
  • Formy hoření
  • Typy výbuchů
 • Iniciační zdroje
 • Projevy požáru
 • Základy sdílení tepla
 • Základní dělení požárů
 1. Hořlavé látky a jejich základní vlastnosti
 • Dělení hořlavin
 • Základní vlastnosti hořlavin (PTCH)
 1. Možnosti vzniku požáru a výbuchu
 • Definování prostorů s riziky vzniku požárů
  • Problematika spalinové cesty (seznámení s vyhl. č. 34/2016 Sb.)
  • Tepelné spojování materiálů (seznámení s vyhl. č. 87/2000 Sb.)
 • Definování prostorů s riziky vzniku výbuchů
  • Zajištění BOZP v prostorách s nebezpečím výbuchu (seznámení s NV č. 406/2004 Sb.)
 • Definování rizikových činností
 1. Možnosti přerušení hoření (hasební práce)
 • Hasební látky a jejich využití
 • Rizika spojená s nesprávným použitím hasební látky
 • Hasicí přístroje a jejich použití
 • Postupy hašení požárů bez užití hasících prostředků
 1. Vybavení budovy z pohledu požární ochrany
 • Únikové cesty
 • Požárně bezpečnostní zařízení
 • Vnitřní a vnější odběrná místa (zásobování požární vodou)
 1. Zásady bezpečné evakuace při požárech a základní principy záchrany osob

 • Evakuace svépomocí
 • Zásady přežití v případě nemožné evakuace svépomocí
 • Záchrana jednotkami HZS ČR
 1. Nejčastější příčiny vzniku požárů v ČR
 • Seznámení s problematickými oblastmi lidské činnosti a nežádoucími vzorci jejich chování
 • Seznámení se statistikou HZS ČR

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Strategie výuky

Metody slovní:

 • monologické metody (popis, vysvětlování, výklad),
 • dialogické metody (rozhovor, diskuse),
 • metody práce s učebnicí, knihou, internetem

Metody praktické:

 • aplikace teoretických poznatků na praktických příkladech s odbornou podporou učitele

Učební činnosti

Žák:

 • pracuje s informacemi získanými z výkladu učitele
 • při své činnosti uplatňuje práci s odborným textem
 • vyhledává a ověřuje si doplňující informace získané z elektronických zdrojů
 • konzultuje danou problematiku s učitelem
 • aplikuje teoretické poznatky do praktických příkladů
 • odhaluje případnou chybovost a provede opravu
 • zpracované zadání prezentuje před třídou a učitelem

Činnosti žáka ve vazbě na výsledky učení:

 1. Dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence
 • při výkonu své práci dodržuje právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • používá předepsané osobní ochranné pracovní pomůcky a ochranná zařízení
 1. Charakterizuje základní podmínky hoření, rozpozná základní iniciační zdroje a cesty šíření požáru
 • ve spolupráci s učitelem charakterizuje trojúhelník hoření a popíše z něj plynoucí podmínky pro vznik a přerušení hoření
 • samostatně nebo ve skupině žáků vysvětlí, které jevy mohou vést ke vzniku požáru
 • popíše možnosti rozšiřování požáru jak v objektech, tak i na volném prostranství a vysvětlí faktory, které šíření ovlivňují
 • ve spolupráci s učitelem objasní základní rizika a bezpečnostní zásady pro oblasti: spalinové cesty, tepelného spojování materiálů a BOZP v prostředí s nebezpečím výbuchu
 1. Rozdělí základní hořlavé látky
 • ve spolupráci s učitelem rozdělí hořlavé látky podle skupenství
 • ve skupině žáků odvodí kritéria nebezpečnosti hořlavých látek na základě jejich vlastností
 1. Vyjmenuje a popíše rizikové prostory a objekty ve svém okolí
 • ve spolupráci s učitelem vyjmenuje a popíše základní typy prostorů a objektů s možnými riziky vzniku požárů
 • diskutuje o možných rizicích ve skupině žáků
 1. Popíše možnosti přerušení hoření a s tím spojená rizika
 • samostatně popíše nejběžnější hasební látky a uvede příklady jejich vhodného využití
 • ve spolupráci s učitelem objasní možná rizika ve vazbě na nevhodné použití hasebních látek
 • ve skupině žáků popíší nejčastěji používané typy hasicích přístrojů a uvedou způsoby jejich bezpečného použití
 • ve skupině žáků dále uvedou, jaké jsou možnosti přerušení hoření bez použití specializovaných hasebních prostředků
 1. Popíše zásady bezpečné evakuace
 • ve spolupráci s učitelem vysvětlí princip evakuace svépomocí a zásady přežití v případě nemožné evakuace svépomocí
 • ve skupině žáků diskutují nad postupy v případě nemožnosti evakuace a uvedou základní principy záchrany jednotkami HZS ČR
 1. Vysvětlí nejčastější příčiny vzniku požáru a z toho plynoucí zásady
 • vyjmenuje nejčastější příčiny vzniku požáru v ČR
 • ve spolupráci s učitelem vyjmenuje zákonitosti, které plynou z nejčastějších příčin vzniku požárů

Zařazení do učebního plánu, ročník

1. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Písemné zkoušení: znalosti se ověří formou otevřených otázek s tématy:

 • zjednodušená teorie hoření – 1 otázka
 • hořlavé látky a jejich základní vlastnosti – 1 otázka
 • možnosti vzniku požáru a výbuchu – 1 otázka
 • definování prostorů s největšími riziky vzniku požárů a výbuchů – 1 otázka
 • možnosti přerušení hoření (hasební práce) – 1 otázka
 • zásady bezpečné evakuace při požárech a základní principy záchrany osob – 1 otázka
 • nejčastější příčiny vzniku požáru v ČR – 1 otázka

Praktické zkoušení: žák dostane k popisu 3 základní typy hasicích přístrojů (vodní, práškový, sněhový), ke každému z nich uvede alespoň 2 příklady jejich možného využití (co lze daným typem hasicího přístroje hasit).

 

Kritéria hodnocení

Písemné zkoušení: žák získá maximálně 14 bodů, uspěl při dosažení minimálně 4 bodů.  Za každou správně zodpovězenou otázku žák získá 2 body. Učitel může uznat i část správně zodpovězené otázky.

Praktické zkoušení: žák uspěl při rozpoznání minimálně 2 typů včetně uvedení alespoň 2 příkladů jejich možného využití (co lze daným typem hasicího přístroje hasit).

U obou typů zkoušení se hodnotí věcná správnost výkladu pojmů, aplikace z teoretických poznatků do praktických příkladů, samostatnost při prezentaci a schopnost obhajoby výsledku. Podmínkou je účast na modulu ve výši 80%.

Doporučená literatura

Červená řada publikací vydaných v rámci SPBI , jedná se např. o Základy požární ochrany, ISBN 80-86634-76-0

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autory materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Jakub Škoda, Filip Nos. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné