Detail modulu Vady dřeva

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Vady dřeva

Kód modulu

82-m-3/AA16

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

(odborný) teoreticko–praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

L0 (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

82 - Umění a užité umění

33 - Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů

36 - Stavebnictví, geodézie a kartografie

Komplexní úloha

Vady dřeva

Obory vzdělání - poznámky

 • 82-51-H/02 Umělecký truhlář a řezbář
 • 33-56-H/01 Truhlář
 • 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva
 • 36-64-H/01 Tesař

Délka modulu (počet hodin)

16

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Nejsou stanoveny

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je osvojení znalostí v oblasti vad dřeva a posouzení kvality materiálů. Žák se seznámí se základními vadami dřeva a rozdělí vady dřeva.

Po absolvování modulu žák charakterizuje základní vady dřeva a posoudí kvalitu materiálu vzhledem k dalšímu využití.

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • charakterizuje základní vady dřeva ( vzniklé během růstu, při těžbě, dopravě, skladování, při nesprávném zpracování, při výrobě, poškozením dřevokaznými houbami, hmyzem a cizopasnými rostlinami)
 • posoudí kvalitu materiálu vzhledem k dalšímu využití

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Obsahové okruhy učiva:

 1. Vady dřeva
 • vzniklé během růstu
 • při těžbě
 • při dopravě
 • při skladování
 • při nesprávném zpracování
 • při výrobě
 • vzniklé poškozením dřevokaznými houbami
 • poškození hmyzem a cizopasnými rostlinami
 1. Posouzení kvality materiálu vzhledem k dalšímu využití

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Ve výuce se doporučuje kombinovat níže uvedené metody výuky.

Metody slovní:

 • odborný výklad s prezentací

Metody názorně demonstrační:

 • ukázky vad dřeva a na vzorcích, žáci určí danou vadu dřeva
 • charakterizuje a popíše zjištěnou vadu dřeva
 • navrhne možnosti použití prověřovaného materiálu obsahující vadu

Specifikace samostatné práce:

 • teoretická část (teoretický popis tématu)
 • praktická část (pozorování, laboratorní cvičení, výsledky pozorování)
 • závěr (výsledky práce)
 • seznam literatury (název, autor, nakladatelství, místo, rok, stránky, ze kterých bylo čerpáno - podle zásad citace – na webu)
 • 6 až 10 stran včetně příloh (schémata, fotografie, aj.)

Učební činnosti žáků:

 • seznámí se a následně popíše základní vady dřeva ( vzniklé během růstu, při těžbě, dopravě, skladování, při nesprávném zpracování, při výrobě, poškozením dřevokaznými houbami, hmyzem a cizopasnými rostlinami)
 • posoudí kvalitu materiálu vzhledem k dalšímu využití
 • aktivně se zapojuje do výuky a zodpovídá kontrolní otázky vyučujícího

Zařazení do učebního plánu, ročník

1. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Písemná nebo ústní forma zkoušení

 • základní pojmy a terminologie

Praktické zkoušení

 • praktické prověření na vzorcích

Samostatná práce žáků:

 • zpracování samostatné práce

V rámci výuky jsou ověřovány především teoretické dovednosti formou samostatné práce.

Ověřované okruhy:

 • charakteristika, popis a druhy vad dřeva
 • posouzení kvality materiálu vzhledem k dalšímu využití

Kritéria hodnocení

prospěl – neprospěl

 • 1 – 100 % správných odpovědí v teoretickém testu nebo ústním zkoušení a správné řešení samostatné práce
 • 2 – 87 % správných odpovědí v teoretickém testu nebo ústním zkoušení a správné řešení samostatné práce
 • 3 – 73 % správných odpovědí v teoretickém testu nebo ústním zkoušení a správné řešení samostatné práce
 • 4 – 58 % správných odpovědí v teoretickém testu nebo ústním zkoušení a správné řešení samostatné práce
 • hranice úspěšnosti zkoušky – 43 % správných odpovědí v teoretickém testu nebo ústním zkoušení a správné řešení samostatné práce

Pro splnění modulu ho musí žák absolvovat s maximální absencí do 20 %.

Doporučená literatura

KŘUPALOVÁ Zdeňka, Nauka o materiálech, pro 1. a 2. ročník SOU učebního oboru truhlář, Sobotáles, ISBN: 978-80-86817-25-5

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jana Božeková. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné