Detail modulu Psychologie filmu

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Psychologie filmu

Kód modulu

82-m-4/AB45

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

odborný teoretický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

82 - Umění a užité umění

Komplexní úloha

Psychologie filmu

Obory vzdělání - poznámky

 

 • 82-41-M/02 Užitá fotografie a média
 • 82-41-M/03 Scénická a výstavní tvorba
 • 82-41-M/05 Grafický design
 • 82-41-M/17 Multimediální tvorba

 

Délka modulu (počet hodin)

8

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Nejsou stanoveny

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je osvojení znalostí a seznámení s filmem jako médiem z pohledu psychologie. Žák se seznámí s definováním a rozborem filmové psychologie a jejích aspektů. Žák rozvine své analytické schopnosti v oblasti filmové psychologie.

Po absolvování modulu je žák schopen analyzovat  psychologické aspekty v oblasti filmu.

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • charakterizuje základní pojem psychologie
  • odvětví a typy psychologie
  • psychologii všedního dne
  • emoční citlivost a vnímání
 • popíše pojem psychologie filmu 
  • psychologické aspekty filmu 
  • záměrné autorské pracování s psychologií diváka
 • analyzuje psychologii filmu
  • kategorizuje a charakterizuje jednotlivé prvky psychologie filmu
  • analyzuje ve skupině vybrané filmové fragmenty a posoudí jejich rozdílné působení na spolužáky ve skupině
  •  analyzuje příklady odlišných přístupů vybraných filmových autorů k psychologii filmu
 • aplikuje a vyhodnotí získané poznatky v rámci závěrečné skupinové prezentace
 • využívá psychologii ve vlastním autorské filmové činnosti

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Obsahové okruhy učiva:

 1. Psychologie
 •  základní představení pojmu psychologie
 •  odvětví a typy psychologie
 •  psychologie všedního dne
 •  percepce a reakce 
 • emoční citlivost a vnímání
 1. Psychologie filmu
 • psychologické aspekty filmu 
  • manipulace formou (audiovizuální dílo - obraz a zvuk)
  • manipulace obsahem  
 •  záměrné autorské pracování s psychologií diváka
  • žánrové
  • otevřené
  • skryté - podprahové
 •  příklady odlišných přístupů vybraných filmových autorů k psychologii filmu
  • např.: David Fincher, Lars Von Trier, Vít Klusák a Filip Remunda, Quentin Tarantino, Christopher Nolan
 • dopady filmu na psychiku diváka
  • v průběhu percepce
  • bezprostřední 
  • dlouhodobé
 1. Analýza psychologie filmu
 • způsoby vnímání a analyzování psychologie filmu
  •  pozorování diváka
  • pozorování filmu
 •   využití psychologie ve vlastní autorské filmové činnosti

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Strategie učení: ve výuce se doporučuje kombinovat níže uvedené metody výuky.

 Metody slovní - monologické:

 • odborný výklad s prezentací obsahující
  • úvod do základů psychologie
  • popis a význam psychologie filmu
  • kategorizaci prvků psychologie filmu

Metody slovní - dialogické:

 • průběžný dialog s žáky v průběhu prezentace
 • záverečná diskuse při prezentaci skupin žáků

Metody názorně demonstrační:

 • ukázky rozdílných přístupů k psychologii filmu vybranými filmovými autory

Přímé vyučování:

 • skupinová práce žáka (analýza psychologie vybraného filmu)
 • orientace žáka v učivu
 • prezentace vlastní práce před spolužáky ve třídě
 • hodnocení samostatné práce

Specifikace skupinového vyučování:

 • rozdělení do skupin (max. po 4 žácích) 
 • žáci ve skupině zhlédnou vybraný film, který následně analyzují z pohledu filmové psychologie
 • individuální analýzy vloží do závěrečné prezentace, kterou demonstrují rozdílné, či podobné vnímání psychologie vybraného filmu 

Specifikace samostatné práce:

 • skupinová prezentace na téma psychologie filmu vybraného filmu
 • prezentace obsahuje:
  • základní informativní profesní bio autora vybraného filmu
  • představení obsahu filmu a popis snímku z pohledu žánru
  • rozbor z pohledu psychologie filmu celé stopáže filmu
  • jednu vybranou scénu s detailní analýzou filmové psychologie
  • rozbor individuálních reakcí členů skupiny z pohledu filmové psychologie
 • technické parametry:
  • min. 15 slidů
  • výklad s prezentací min. 15 minut
  • rovnocenné zapojení všech členů skupiny
  • max. 4 žáci v jedné skupině
  • uvedení zdrojů na závěr prezentace

Učební činnosti žáků:

 • seznámí se a následně charakterizuje a kategorizuje psychologii filmu
 • učí se postupy a využívá získané poznatky ve vlastní percepci audiovizuálního díla a v následné analýze
 • aktivně se zapojuje do výuky a zodpovídá kontrolní otázky vyučujícího

 

Zařazení do učebního plánu, ročník

 • 3. ročník nebo 4. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Písemná nebo ústní forma zkoušení 

 • psychologie filmu (popis a charakterizace)
 • kategorizace prvků psychologie filmu

Praktické zkoušení

 • vypracování samostatné práce žáků (rozbor vybraného filmového autora z pohledu psychologie filmu)
 • skupinová prezentace na téma psychologie filmu vybraného filmu

Ověřované okruhy:

 • pojem psychologie
 • psychologie filmu
 • analýza psychologie filmu
 • využití psychologie ve vlastním autorské filmové čnnosti

Kritéria hodnocení

prospěl - neprospěl. 

 • prospěl: 
  • aktivita v průběhu modulu, samostatné předvedení orientace v učivu a správné řešení úkolů  
  • úplné a správné řešení závěrečné práce v podobě prezentace
 • neprospěl:
  • neschopnost orientace v učivu, nesprávné řešení úkolů v ústní i praktické formě zkoušení
  • nesprávné řešení závěrečné práce v podobě prezentace 

Hodnotí se:

 • samostatná práce studenta
  • obsah - popis, charakteristika a kategorizace psychologie filmu analytická kvalita zpracovaného materiálu
  • analytická kvalita zpracovaného materiálu
  • skupinová spolupráce a koordinace
  • vlastní interpretace, forma - styl prezentace, vizuální a textová kvalita
 • celková aktivita, komunikace s pedagogem a spolužáky, zájem, plnění průběžných úkolů

Pro splnění modulu ho musí žák absolvovat s maximální absencí do 20 %.

Doporučená literatura

NAKONEČNÝ,Milan: Úvod do psychologie, Praha (Academia) 2003, ISBN 80-200-0993-0

MONACO, James: Jak číst film: Svět filmu, médií a multimédií. Praha (Albatros ), 2006, ISBN 80-00-01410-6

NECHVÁTAL, František (1997): Filmová estetická výchova. České Budějovice: Pedagogická fakulta JU. (diplomová práce)

RŮZNÍ AUTOŘI (2004): Duše a svět ve filmu. Revue Prostor. Praha

 

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je David Bartoš. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné