Detail modulu Cíle státu

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Cíle státu

Kód modulu

63-m-4/AB38

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

odborný teoretický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

63 - Ekonomika a administrativa

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

63-41/M02 Obchodní akademie

Délka modulu (počet hodin)

12

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Absolvování modulů Co chci a co mohu mít, Jak je na tom naše ekonomika.

Doporučeno absolvování modulu Hospodářské makroregiony, globalizace.

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je zastřešit konkrétní ekonomické poznatky získané v předchozím studiu a ukázat, jak opatření státu ovlivńují jeho ekonomiku.

Po absolvování modulu bude absolvent schopen porozumět zprávám v odborném ekonomickém tisku.

 

Očekávané výsledky učení

- na příkladech ukáže, jak se projevuje stínová ekonomika, veřejné statky, externality, monopol;

- vysvětlí cíle expanzivní a restriktivní politiky;

- komentuje aktuální stav veřejného dluhu;

-  vypočte nárok na vybranou sociální dávku (například za pomoci kalkulaček na internetu);

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Cíle státu ve smíšené ekonomice. Selhání trhu, selhání státu.
Vnitřní měnová politika, emise peněz.
Soustava veřejných rozpočtů, deficit a přebytek veřejných rozpočtů, veřejný dluh
Systém a dávky sociálního zabezpečení.

Učební činnosti žáků a strategie výuky

- práce s webovými zdroji, statistickými údaji
- výklad
- krátké aplikační úlohy
- diskuse nad aktuálními otázkami ekonomického vývoje

Zařazení do učebního plánu, ročník

4. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

- ústní zkoušení

- písemná práce

- průběžné ústní hodnocení skupinové práce

Kritéria hodnocení

Minimálně absolvování písemné práce s hranicí úspěšnosti 50 % a maximální absence 20 %.

Doporučená literatura

Klínský, Münch - Ekonomika nejen k maturitě (nakladatelství Eduko)

Klínský, Münch - Ekonomika pro maturitní obory středních škol 4 (nakladatelství Eduko)

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Petr Klínský. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné