Detail modulu Obrazová postprodukce

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Obrazová postprodukce

Kód modulu

82-m-4/AB37

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

(odborný) teoreticko–praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

82 - Umění a užité umění

Komplexní úloha

Obrazová postprodukce

Videoklip

Obory vzdělání - poznámky

82-41-M/02 Užitá fotografie a média
82-41-M/03 Scénická a výstavní tvorba
82-41-M/04 Průmyslový design
82-41-M/05 Grafický design
82-41-M/11 Design interiéru
82-41-M/17 Multimediální tvorba

 

Délka modulu (počet hodin)

24

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Nejsou stanoveny

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je osvojení znalostí a seznámení s programy určenými k postprodukci audiovizuálního díla v rámci obrazu (především Adobe Premiere, Adobe After effects, Final Cut):

 • v teoretické části je žák seznámen s pojmem postprodukce v oblasti audiovizuální tvorby a jejího významu pro finální dílo/video s důrazem na obrazovou postprodukci
 • v praktické části je žák seznámen s programy určenými k postprodukci audiovizuálního díla a jeho obrazu a sám si v jejich rozhraní prakticky vyzkouší posprodukční zpracování audiovizuálního materiálu

Po absolvování modulu je žák schopen aplikovat získané dovednosti ve vlastní práce obrazové postprodukce a samostatně pracovat na zadaném úkolu.

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • charakterizuje pojem,  význam a obsah obrazové postprodukce pro existenci audiovizuálního díla  
 • charakterizuje a definuje audiovizuální dílo 
 • aplikuje nabyté teoretické znalosti v oblasti obrazové postprodukce audiovizuálního díla k vlastní práci v oblastech:
  • úpravu obrazu - jas, kontrast, barevnost, ostrost, hloubka obrazu
  • filter
  •  speciální a vizuální efekty
 • si vyzkouší posprodukční zpracování audiovizuálního materiálu
 • kategorizuje a ve vlastní práci kombinuje jednotlivé  aspekty obrazové postprodukce
 • seznámí se s programy určenými k postprodukci audiovizuálního díla v rámci obrazu (především Adobe Premiere, Adobe After effects,Final Cut)
 • podle zásad obrazové postprodukce využívá dostupné programy určené k postprodukci 

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Obsahové okruhy učiva:

 1. obrazová postprodukce  
 • charakteristika a význam obrazové postprodukce pro existenci audiovizuálního díla
 • historie obrazové postprodukce
 • úprava obrazu
  • jas, kontrast
  • barevnost, ostrost, hloubka obrazu, filter
 • speciální a vizuální efekty
  • animace
  • titulky
  • rotoscoping
  • klíčování
 • formát videa
  • rozlišení
  • počet snímku za vteřinu (frame per second,fps)
  • formát obrazu
  • typ vyexportovaného souboru (mp4, avi) 
 1. audiovizulní dílo (co to je, z jakých částí se skládá, jak se dá definovat, jak vzniká)
 • charakteristika a definice audiovizuálního díla
 • skladba audiovizuálního díla
  • střih
  • švenk
  • obrazová koláž
  • typy kompozice kamery (zoom obrazu)
  • audio složka (spolupráce obrazu a zvuku)
 • vlastní práce v oblasti obrazové postprodukce audiovizuálního díla
 1. Programy určené k postprodukci 
 • Adobe After Effects, Adobe Premiere Pro
 1. Zásady obrazové postprodukce
 • kategorizace a kombinace jednotlivých  aspektů obrazové postprodukce

 

 

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Strategie učení: ve výuce se doporučuje kombinovat níže uvedené metody výuky.

Metody slovní - monologické:

 • odborný výklad s prezentací (popis a charekteristika audiovizuálního díla, představení aspektů obrazové postprodukce, úvod do postprodukčního programů - Adobe Premiere, Adobe After Effects)
 • ukázky možných přístupů k obrazové posprodukci v rámci různých audiovizuálních žánrů, či od různýcch autorů - režisérů

 • ukázky typů animací a jiných vizuálních efektů

Metody slovní - dialogické:

 • dialog (konzultace v průběhu vzniku samostatné práce žáků)
 • diskuze (v rámci ukázek možných přístupů k obrazové postprodukci, při závěrečném hodnocení samostatné práce)

Metody názorně demonstrační:

 • ukázky možných přístupů k obrazové postprodukci v rámci různých audiovizuálních žánrů, či od různýcch autorů - režisérů
 • ukázky typů animací a jiných vizuálních efektů

Přmé vyučování:

 • samostatná práce žáka (postprodukční úprava videa) s konzultací
 • orientace žáka v učivu
 • prezentace vlastní práce před spolužáky ve třídě
 • hodnocená samostatná práce

Individualizovaná forma vyučování:

 • experimentování s vlastním rukopisem v oblasti obrazové postprodukce audiovizuálního dila (např. typy střihu, kompozice kamery, role audia, barva obrazu)

Specifikace samostatné práce:

 • praktická část (znalost postprodukčního zpracování audiovizuálního materiálu)
 • audiovizuální práce v rozsahu 5 - 10 minut (forma: videoklip, dokument, videoart, rozhovor, krátkometrážní film)
 • obsahuje: vícero typů střihů, otitulkování, obrazové efekty, obrazová korekce
 • kvalitní formát videa vhodný k promítání a přehrávání na velkoformátových plátnech, obrazovkách

Učební činnosti žáků:

 • seznámí se a následně charakterizuje a význam obrazové postprodukce pro existenci audiovizuálního díla
 • definuje audiovizuální dílo a popíše jeho vznik
 • učí se postupy a využívá získané poznatky ve vlastní tvorbě v oblasti obrazové postprodukce audiovizuálního díla
 • používá programy určené k postprodukci 
 • aktivně se zapojuje do výuky a zodpovídá kontrolní otázky vyučujícího

Zařazení do učebního plánu, ročník

3. ročník
 

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Písemná nebo ústní forma zkoušení

 • základní pojmy a terminologie
 • orientace v rozhraní programů určených k postprodukci audiovizuálního díla
 • rozbor audiovizuálního díla z pohledu obrazové postprodukce 

Samostatná práce žáků:

 • postprodukční obrazové zpracování audiovizuálního materiálu 
 • forma (videoklip, dokument, videoart, rozhovor, reportáž, film)
 • rozsah 5 - 10 min

Ověřované okruhy:

 • charakteristika a význam obrazové postprodukce pro existenci audiovizuálního díla
 • definice a vznik audiovizuálního díla
 • vlastní tvorba v oblasti obrazové postprodukce audiovizuálního díla
  • úprava obrazu
  • střih
  • speciální a vizuální efekty
 • znalost a ovládání programů určených k postprodukci 

Kritéria hodnocení

prospěl – neprospěl

 • prospěl: samostatné předvedení orientace v učivu a správné řešení úkolů - ústní forma zkoušení: úplné a správné řešení úkolů - praktická forma zkoušení: úplné a správné řešení závěrečné práce včetně postprodukční úpravy
 • neprospěl: neschopnost orientace v učivu, nesprávné řešení úkolů v ústní i praktické formě zkoušení, případně řešení úkolů za výpomoci pedagoga, nesprávné řešení závěrečné práce včetně postprodukční úpravy

Pro splnění modulu ho musí žák absolvovat s maximální absencí do 20 %.

Doporučená literatura

BARAN, Ludvík: Audiovizuální prostředky (Praha SNTL 1978), Edition: Polytechnická knižnice Sv. 85

DUTKA, Edgar: Animovaný film - úvod do scénáristiky, minimum z historie české animace (Praha, Akademie múzických umění 2002), ISBN 80-85883-94-5.

ŠTOCHLOVÁ, Helena: Animovaný film (Praha: Odeon, 1985)

PLAŻEWSKI, Jerzy. Filmová řeč. 1. vydání. Praha: Orbis, 1967. 455 s. D-01*70050. 403-22-875

VALUŠIAK, Josef. Základy střihové skladby. 3., rozš. vyd. V Praze: FAMU, 2005, 143 s. ISBN 80- 733-1039-2

BORDWELL, David a Kristin THOMPSON. Umění filmu: úvod do studia formy a stylu. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2011, 639 s. ISBN 978-807-3312-176.

 

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je David Bartoš. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné