Detail modulu Pravoúhlé promítání

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Pravoúhlé promítání

Kód modulu

82-m-3/AA15

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

(odborný) teoreticko–praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

L0 (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

82 - Umění a užité umění

33 - Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů

Komplexní úloha

Pravoúhlé promítání

Obory vzdělání - poznámky

 • 82-51-H/02 Umělecký truhlář a řezbář
 • 33-56-H/01 Truhlář
 • 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva

Délka modulu (počet hodin)

32

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Nejsou stanoveny

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je osvojení znalostí v oblasti pravoúhlého promítání. Žák se seznámí se způsoby zobrazování, druhy promítání a využívá znalost průmětů těles.

Po absolvování modulu žák zobrazuje jednoduchá a složitější tělesa.

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • popíše způsoby zobrazování
 • vyjmenuje druhy promítání
 • používá druhy promítání
 • používá průměty těles
 • používá způsoby zobrazování
 • zobrazuje jednoduchá a složitější tělesa

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Obsahové okruhy učiva::

 1. Způsoby zobrazování
 • plošné zobrazení - 2D
 • názorné zobrazení - 3D – prostorové
 1. Druhy promítání
 • rovnoběžné promítání
 • kosoúhlé promítání
 • středové promítání
 1. Průměty těles
 • průměty hranatých těles
 • průměty rotačních těles
 • průměty složitějších těles
 1. Praktické cvičení zobrazování jednoduchých a složitějších těles

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Ve výuce se doporučuje kombinovat níže uvedené metody výuky.

Metody slovní:

 • odborný výklad s prezentací

Metody názorně demonstrační:

 • ukázky a charakteristika základních pojmů
 • praktické zobrazení jednotlivých těles

Přímé vyučování:

 • orientace žáků v učivu, znalost postupů tvorby výkresů podle zásad pravoúhlého promítání (diskuze, ústní zkoušení)
 • hodnocená samostatná práce 

Specifikace samostatné práce:

 • praktická část (znalost konstruování podle zásad pravoúhlého promítání)
 • technický výkres

Učební činnosti žáků:

 • seznámí se a následně popíše jednotlivé druhy promítání a způsoby zobrazování
 • popíše a provede zobrazování jednoduchých a složitějších těles
 • využívá poznatky pro tvorbu průmětů těles (hranatých, rotačních a složitějších)
 • aktivně se zapojuje do výuky a zodpovídá kontrolní otázky vyučujícího

Zařazení do učebního plánu, ročník

1. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Písemná nebo ústní forma zkoušení

 • základní pojmy a terminologie

Praktické zkoušení

 • vypracování samostatné práce žáků

Samostatná práce žáků:

 • zpracování technického výkresu

V rámci výuky jsou ověřovány teoretické i praktické dovednosti formou samostatné práce.

Ověřované okruhy:

 • způsoby zobrazování
 • druhy promítání
 • průměty těles
 • samostatná práce  - technický výkres

Kritéria hodnocení

prospěl – neprospěl

 • 1 – 100 % správných odpovědí v teoretickém testu nebo ústním zkoušení a správné řešení výkresu podle zásad pravoúhlého promítání v praktické samostatné práci
 • 2 – 87 % správných odpovědí v teoretickém testu nebo ústním zkoušení a správné řešení výkresu podle zásad pravoúhlého promítání v praktické samostatné práci
 • 3 – 73 % správných odpovědí v teoretickém testu nebo ústním zkoušení a správné řešení výkresu podle zásad pravoúhlého promítání v praktické samostatné práci
 • 4 – 58 % správných odpovědí v teoretickém testu nebo ústním zkoušení a správné řešení výkresu podle zásad pravoúhlého promítání v praktické samostatné práci
 • hranice úspěšnosti zkoušky – 43 % správných odpovědí v teoretickém testu nebo ústním zkoušení a správné řešení výkresu podle zásad pravoúhlého promítání v praktické samostatné práci

Pro splnění modulu ho musí žák absolvovat s maximální absencí do 20 %.

Doporučená literatura

KÝHOSOVÁ Šárka, Odborné kreslení pro truhlářské práce, PARTA, 2005

ŠVERCL Josef, Technické kreslení a deskriptivní geometrie, Scientia, 2003

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jana Božeková. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné