Detail modulu Cíle státu ve smíšené ekonomice

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Cíle státu ve smíšené ekonomice

Kód modulu

78-m-4/AB36

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

odborný teoretický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

78 - Obecně odborná příprava

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

78-42/M02 Ekonomické lyceum

Délka modulu (počet hodin)

20

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Absolvování modulů Národní hospodářství, základy práva, ústavní a správní právo, Jak je na tom naše ekonomika.

Doporučeno předem také absolvovat moduly Hospodářské makroregiony, globalizace, EU.

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je zastřešit konkrétní ekonomické poznatky získané v předchozím studiu, seznámit se základními myšlenkami ekonomické teorie, ukázat, jak tyto myšlenky ovlivňují opatření státu a centrální banky, ukázat, jak opatření státu ovlivńují jeho ekonomiku a zdůvodnit, proč poskytovat pomoc sociálně slabším.

Po absolvování modulu bude absolvent schopen porozumět tomu, proč stát navrhuje legislativní změny a jak tyto změny ovlivní veřejné finance, sociální politiku a také jeho osobní život.

Očekávané výsledky učení

Žák:

- odliší cíle, které sleduje klasická ekonomie, keynesiánství a monetarismus, ukáže souvislost s hospodářskou politikou;

- vysvětlí cíle expanzivní a restriktivní politiky, ukáže, jak jsou v současnosti emitovány peníze;

- na příkladu vysvětlí cíle fiskální politiky;

- charakterizuje stav veřejných financí ČR a vybraných států;

- popíše sociální nerovnost a chudobu ve vyspělých demokraciích, uvede postupy, jimiž lze do jisté míry řešit sociální problémy; popíše, kam se může obrátit, když se dostane do složité sociální situace;

-  vypočte nárok na vybranou sociální dávku (například za pomoci kalkulaček na internetu);

- posoudí na příkladu důsledky důchodové politiky;

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Základní pojmy ekonomie.
Podstata myšlenek klasické a neoklasické ekonomie, keynesiánství a monetarismu (dílo A. Smithe., J. M. Keynese a M. Friedmana)
Tržní, centrální a smíšená ekonomika. Cíle státu ve smíšené ekonomice. Selhání trhu, selhání státu.
Vnitřní měnová politika, emise peněz.
Soustava veřejných rozpočtů, deficit a přebytek veřejných rozpočtů, veřejný dluh. Fiskální politika.
Sociální nerovnost a chudoba v současné společnosti.
Důchodová politika, systém sociálního zabezpečení, dávky sociálního zabezpečení.

Učební činnosti žáků a strategie výuky

- práce s webovými zdroji, statistickými údaji
- výklad
- krátké aplikační úlohy
- diskuse nad aktuálními otázkami ekonomického vývoje
- výukové aplikace (např. ECB)
 

 

 

Zařazení do učebního plánu, ročník

4. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

- ústní zkoušení

- písemná práce

- průběžné ústní hodnocení skupinové práce

- zpracování souhrnné písemné práce nebo prezentace na vybrané téma, např. Vývoj veřejných financí, Aktuální sociální politika.

Kritéria hodnocení

Minimálně absolvování písemné práce s hranicí úspěšnosti 50 % a maximální absence 20 %.

Doporučená literatura

Klínský, Münch - Ekonomika nejen k maturitě (nakladatelství Eduko)

Klínský, Münch - Ekonomika pro maturitní obory středních škol 4 (nakladatelství Eduko)

Vzdělávací hry ECB https://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/educational-games/html/index.cs.html

 

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Petr Klínský. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné