Detail modulu Řídíme firmu - plánování organizování

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Řídíme firmu - plánování organizování

Kód modulu

78-m-4/AB29

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

(odborný) teoreticko–praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

78 - Obecně odborná příprava

63 - Ekonomika a administrativa

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

78-41-M/02 Ekonomické lyceum

Délka modulu (počet hodin)

16

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Absolvování modulů Jsme zaměstnanci, Podnikáme, Desetiprstová hmatová metoda, Právní formy podnikání.

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Obecným cílem modulu je teoreticky i prakticky seznámit žáky s činnostmi manažerů a využít výsledků jednoduchých propočtů k přijetí rozhodnutí. 
Po absolvování modulu žák navrhne postup v jednoduché řídící situaci, provede kontrolu splnění plánu a navrhne potřebné opatření.

 

Očekávané výsledky učení

Žák:

- provede propočty související se sestavováním a kontrolou plánu;

- graficky vyjádří organizační strukturu;

- odliší základní motivační podněty

- využije základní rozhodovací metody;

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Řídící činnosti - plánování strategické a operativní, organizování činnosti, vnitřní uspořádání firmy, úrovně řízení, manažer, podnikatel a leader, vedení a motivace zaměstnanců, kontrola, rozhodování za relativní jistoty a za nejistoty

Poměrové ukazatele

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Vzájemná diskuze mezi žáky a učitelem a žáky

Jednoduché úlohy a případové studie

Výklad

Práce s informacemi, jejich analýza a interpretace

Týmová práce

Exkurze do firmy – minimálně 1

Beseda s odborníkem z praxe

Závěrečná případová studie

Zařazení do učebního plánu, ročník

2. nebo 4. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

 

 

písemná práce

ústní zkoušení

posouzení  jednoduché případové studie

prezentace žáků

zpráva z exkurze

formy:

ústní hodnocení – slovní zhodnocení výkonu, vysvětlení

písemné hodnocení

pětistupňová klasifikační stupnice

Kritéria hodnocení

ústní projev - jazyková správnost, srozumitelnost, souvislost myšlenek, odborné vyjadřování

písemný projev - správnost výpočtů, grafického řešení, vyhodnocení rozhodovacích kritérií, odborná správnost

schopnost prezentace poznatků a vedení diskuze o nich

podíl na práci týmu

vyřešení závěrečné případové studie a její prezentace

Celkové hodnocení: uspěl – neuspěl

Uspěl – Žák zpracoval všechny požadované výstupy modulu a odevzdal písemně nebo prostřednictvím prezentace řešení praktického příkladu a průměrné hodnocení podle předchozích kritérií nesmí být nižší než 50 %.

Doporučená literatura

Ekonomika pro ekonomicky zaměřené obory středních škol 4 (autoři Petr Klínský, Otto Münch, Lenka Barborová, nakladatelství Eduko)

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Petr Klínský. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné