Detail modulu Díl zábradlí

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Díl zábradlí

Kód modulu

82-m-3/AM89

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

odborný praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

L0 (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

82 - Umění a užité umění

Komplexní úloha

Profesní kvalifikace

Umělecký kovář (kód: 82-003-H)

Umělecký zámečník (kód: 82-004-H)

Platnost standardu od

29. 04. 2013

Obory vzdělání - poznámky

82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř

82-51-L/01  Uměleckořemeslné zpracování kovů

Délka modulu (počet hodin)

32

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Žák aplikuje postupy ručního zpracování kovů, ovládá správný postoj při práci s uplatňováním zásad BOZP při ručním zpracování kovů.

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je získání vědomostí a dovedností při nácviku technologického postupu výroby a sestavení zábradlí. Osvojí si základní technologický postup výroby zvoleného dílu zábradlí. 

Naučí se postupy při vytváření dílu zábradlí včetně správné volby pomůcek, přípravků a nástrojů. Osvojí si rizika při vytváření různých dílu zábradlí a ochranu zdraví. 

Získání těchto znalostí a dovedností žákovi rozšíří možnosti vyrobit si potřebné díly dle daných požadavků.

Očekávané výsledky učení

Očekávané výsledky učení vycházejí z profesní kvalifikace Umělecký kovář (kód: 82-003-H), Umělecký zámečník (kód: 82-004-H)      

Žák:

 • zvolí vhodný postup tvorby dílu zábradlí
 • připraví pracoviště k výrobě daného dílu zábradlí
 • připraví vhodné pomůcky, přípravky a nástroje 
 • vyhodnotí případnou chybu při výrobě dílu zábradlí
 • řídí případného pomocníka při výrobě dílu zábradlí
 • vyhodnotí rizika při práci a dodržuje hygienu práce

Kompetence ve vazbě na NSK

82-003-H Umělecký kovář:

 • Volba postupu práce, způsobu zpracování, nástrojů, pomůcek a materiálů pro ruční zhotovování užitkových a dekorativních výrobků uměleckého kovářství
 • Obsluha kovářských výhní a pecí

82-004-H Umělecký zámečník:

 • Volba postupu práce, způsobu zpracování, nástrojů, pomůcek a materiálů pro ruční zhotovování užitkových a dekorativních výrobků uměleckého zámečnictví
 • Obsluha kovářských výhní a pecí

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

 1. technologický postup výroby dílu zábradlí 
 2. možné způsoby konstrukce zábradlí 
 3. určování kvality a možných nedostatků zábradlí
 4. pomůcky, přípravky, nářadí 
 5. možná rizika při práci, BOZP

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Učební činnosti žáků:

 • sledují praktickou ukázku
 • reagují na dotazy učitele 
 • stanovují vhodný technologický postup výroby dílu zábradlí
 • volí vhodný materiál na daný díl zábradlí dle výkresu
 • používají správné pomůcky, přípravky, nástroje
 • vyhodnocují kvalitu vytvořeného dílu zábradlí 
 • dodržují BOZP   

Podle výkresu žáci zhotoví daný díl zábradlí  

 • aplikují postupy u dalších výrobků

Ve výuce se doporučuje kombinovat níže uvedené metody výuky.

Metody slovní:

 • monologické metody (popis, vysvětlení, výklad)
 • dialogické metody (rozhovor, diskuze)

Metody názorné demonstrace:

 • předvedení technologických postupů
 • pozorování demonstrace

Metody praktické:

 • nácvik praktických dovedností

Zařazení do učebního plánu, ročník

Doporučuje se vyučovat ve třetím  ročníku.

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Praktické zkoušení

Kritéria hodnocení

Kritéria hodnocení vycházejí z hodnocení standardu profesní kvalifikace.

 • správnost zvolené technologie výroby dlílu
 • zvolení vhodných pomůcek, přípravků, nástrojů
 • samostatnost
 • organizace pracoviště
 • kvalita provedené práce
 • rozměrová a tvarová správnost porovnáním s výkresovou dokumentací
 • dodržení BOZP a PO

Hodnocení:

 • Výborný – žák splnil všechna požadovaná kritéria bez připomínek
 • Chvalitebný – žák splnil všechna požadovaná kritéria, práce vykazuje nepodstatné nedostatky 
 • Dobrý – žák splnil všechna požadovaná kritéria, práce vykazuje drobné nedostatky 
 • Dostatečný – žák splnil všechna požadovaná kritéria, ale práce vykazuje nedostatky, ale je použitelná
 • Nedostatečný – žák nesplnil dané požadavky   

Prospěl – žák splnil kritéria kvality s hodnocením minimálně dostatečný.

Neprospěl – žák je hodnocen nedostatečný – nesplnil v dostatečné kvalitě a parametrech zadaný úkol.

Pro splnění modulu jej musí žák absolvovat s maximální absencí do 20 %.

Doporučená literatura

JÍCHA, Antonín. Volné ruční kování: učební text pro 1. a 2. ročník středních odborných učilišť – učební obor 53-72-2 strojní kovář. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1986.

FROLEC, Ivo. Kovářství. Praha: Grada, 2003. Řemesla, tradice, technika. ISBN 80-247-0611-3.

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV NSK - Odborné vzdělávání ve vztahu k NSK

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Zdeněk Vítek. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné