Detail modulu Tepání a cizelování

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Tepání a cizelování

Kód modulu

82-m-3/AM83

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

odborný praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

L0 (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

82 - Umění a užité umění

Komplexní úloha

Profesní kvalifikace

Umělecký kovář (kód: 82-003-H)

Umělecký zámečník (kód: 82-004-H)

Platnost standardu od

29. 04. 2013

Obory vzdělání - poznámky

82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř

82-51-L/01  Uměleckořemeslné zpracování kovů

Délka modulu (počet hodin)

96

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Žák používá ohřev materiálu pro ruční tváření kovů a tepelné zpracování kovů. Uplatňuje základy BOZP při ručním a tepelném zpracování kovů.

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je získání vědomostí a dovedností při nácviku, užití a osvojování si technologického postupu tváření kovů za tepla – TEPÁNÍ A CIZELOVÁNÍ. Osvojí si základní technologický postup tepání a cizelování. 

Naučí se postupy tepání a cizelování včetně správné volby pomůcek, přípravků a nástrojů. Osvojí si rizika při tepání a cizelování a ochranu zdraví. 

Získání těchto znalostí a dovedností žákovi rozšíří možnosti tvarovat materiál dle daných požadavků a svých představ.

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • zvolí vhodný postup tepání a cizelování
 • připraví pracoviště k tepání a cizelování 
 • připraví vhodné pomůcky, přípravky a nástroje na tepání a cizelování 
 • zvolí správný ohřev k žíhání zvoleného materiálu
 • využívá technologické postupy při tepání a cizelování 
 • vyhodnotí případnou chybu tepání a cizelování 
 • řídí případného pomocníka při tepání a cizelování 
 • vyhodnocuje rizika při práci a dodržuje hygienu práce

Kompetence ve vazbě na NSK

82-003-H Umělecký kovář:

 • Volba postupu práce, způsobu zpracování, nástrojů, pomůcek a materiálů pro ruční zhotovování užitkových a dekorativních výrobků uměleckého kovářství
 • Obsluha kovářských výhní a pecí

82-004-H Umělecký zámečník:

 • Volba postupu práce, způsobu zpracování, nástrojů, pomůcek a materiálů pro ruční zhotovování užitkových a dekorativních výrobků uměleckého zámečnictví
 • Obsluha kovářských výhní a pecí

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

 1. technologický postup tepání a cizelování
 2. možné způsoby tepání a cizelování
 3. určování kvality a možných závad tepání a cizelování
 4. pomůcky, přípravky, nářadí 
 5. dodržování BOZP  

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Učební činnosti žáků:

 • sledují praktickou ukázku
 • reagují na dotazy učitele 
 • stanovují vhodný technologický postup tepání a cizelování 
 • volí vhodný materiál na daný výkovek 
 • používají vhodné pomůcky, přípravky, nástroje 
 • vyhodnotí kvalitu vytvořeného tepání a cizelování 
 • dodržují BOZP   

Podle nákresu žáci vytepávají a cizelují daný předmět: 

 • připraví velikostně vhodný materiál a ten vyžíhají
 • daný reliéf překreslí na připravený materiál
 • volí správné pomůcky, nástroje a přípravky 
 • volí vhodné podložky pro tepání 
 • volí vhodné podklady pro cizelování 
 • tepání a cizelování aplikují na další odlišné předměty

Ve výuce se doporučuje kombinovat níže uvedené metody výuky.

Metody slovní:

 • monologické metody (popis, vysvětlení, výklad)
 • dialogické metody (rozhovor, diskuze)

Metody názorné demonstrace:

 • předvedení technologických postupů
 • pozorování demonstrace

Metody praktické:

 • nácvik praktických dovedností

Zařazení do učebního plánu, ročník

Výuka probíhá ve vyučovacím předmětu odborný výcvik, odborná praxe, praktické vyučování.

Doporučuje se vyučovat v druhém ročníku.

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Praktické zkoušení

Kritéria hodnocení

Kritéria hodnocení vycházejí z hodnocení standardu profesní kvalifikace.

 • správnost zvolené technologie tepání a cizelování
 • zvolení vhodných pomůcek, přípravků, nástrojů
 • samostatnost
 • organizace pracoviště
 • kvalita provedené práce
 • rozměrová a tvarová správnost porovnáním s obrazovou dokumentací
 • dodržení BOZP a PO

Hodnocení:

 • Výborný – žák splnil všechna požadovaná kritéria bez připomínek a reliéf je věrnou podobou předlohy
 • Chvalitebný – žák splnil všechna požadovaná kritéria, práce vykazuje nepodstatné nedostatky 
 • Dobrý – žák splnil všechna požadovaná kritéria, práce vykazuje drobné nedostatky 
 • Dostatečný – žák splnil všechna požadovaná kritéria, ale práce vykazuje nedostatky, ale je ještě přijatelná
 • Nedostatečný – žák nesplnil dané požadavky   

Prospěl – žák splnil kritéria kvality s hodnocením minimálně dostatečný.

Neprospěl – žák je hodnocen nedostatečný – nesplnil v dostatečné kvalitě a parametrech zadaný úkol.

Pro splnění modulu jej musí žák absolvovat s maximální absencí do 20 %.

Doporučená literatura

GOŇA, Karel. Technologie pro II. a III. ročník. Praha, 1976.

GOŇA, Karel, HLUCHÝ, Miroslav. Umělecké kovářství a zámečnictví pro I. až IV. ročník umělecko-průmyslových škol. Praha, 1984. 

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV NSK - Odborné vzdělávání ve vztahu k NSK

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Zdeněk Vítek. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné