Detail modulu Distribuce a její využití v marketingové praxi

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Distribuce a její využití v marketingové praxi

Kód modulu

63-m-4/AM52

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

odborný teoretický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

63 - Ekonomika a administrativa

Komplexní úloha

Distribuce a její využití v marketingové praxi

Obory vzdělání - poznámky

 • 63-41-M/01 – Ekonomika a podnikání
 • 63-41-M/04 – Obchodní akademie

Délka modulu (počet hodin)

12

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Nejsou stanoveny.

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Modul je určen pro obory vzdělání s různým zaměřením a bude realizován na teoretickém základu. Žák získá obecný přehled o marketingovém mixu, jeho využití v ekonomickém prostředí a komplexní charakteristiku distribuce, jakožto jednu ze složek marketingového mixu. Samostatně bude žák schopen definovat pojem distribuce a její charakteristiku, funkce distribučních cest, funkci maloobchodu a velkoobchodu a stanovit maloobchodní mix.

Očekávané výsledky učení

Výsledky učení ve vazbě na RVP:

 • na příkladu ukáže prodejní cesty, vysvětlí důvody použití mezičlánků

Žák:

 1. charakterizuje distribuci v rámci marketingového mixu
 2. na příkladu ukáže prodejní cesty, vysvětlí důvody použití mezičlánků
 3. navrhne vhodnou distribuční cestu pro určitý produkt
 4. charakterizuje velkoobchod a maloobchod včetně jejich výhod a nevýhod

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

 • Marketing
 • Marketingový mix
 • Distribuce

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Strategie výuky

Metody slovní:

 • monologické metody (popis, vysvětlování, výklad)
 • dialogické metody (rozhovor, diskuse)
 • metody práce s učebnicí, knihou, odborným časopisem, případovou studií

Metody praktické:

 • aplikace teoretických poznatků na praktických příkladech s odbornou podporou učitele

Učební činnosti

Žák:

 • pracuje s informacemi získanými z výkladu učitele
 • při své činnosti uplatňuje práci s odborným textem
 • vyhledává a ověřuje si doplňující informace získané z elektronických zdrojů
 • konzultuje danou problematiku s učitelem
 • aplikuje teoretické poznatky do praktických příkladů
 • odhaluje případnou chybovost a provede opravu
 • zpracované zadání prezentuje před třídou a učitelem

Činnosti žáka ve vazbě na výsledky učení:

 1. Charakterizuje distribuci v rámci marketingového mixu
  • definuje a vysvětlí pojem distribuce
  • rozliší přímou a nepřímou distribuci včetně jejich výhod a nevýhod
  • ve spolupráci s učitelem navrhne vhodnou distribuční cestu pro konkrétní produkt
  • samostatně vyjmenuje a popíše různé mezičlánky distribučních cest
  • charakterizuje pojem intenzita prodeje a rozliší její druhy
 2. Na příkladu ukáže prodejní cesty, vysvětlí důvody použití mezičlánků
  • ve spolupráci s učitelem vyjmenuje a popíše mezičlánky prodejní cesty
  • definuje druhy prodejních cest
  • u jednotlivých výrobků popíše prodejní cesty
  • na příkladu distribuční cesty výrobku vybere hodící se mezičlánky
  • na příkladu zvoleného výrobku navrhne účelné mezičlánky prodejní cesty
  • ve skupině žáků vysvětlí výběr použitých mezičlánků u předem daných výrobků
 3. Navrhne vhodnou distribuční cestu pro určitý produkt
  • samostatně definuje přímou a nepřímou distribuční cestu
  • popíše vliv faktoru času a místa na distribuci
  • charakterizuje funkce distribuční cesty
  • u jednotlivých příkladů výrobků vybere vhodnou distribuční cestu a své rozhodnutí vysvětlí
  • na příkladu existujících výrobků zhodnotí vhodnost zvolené distribuční cesty
 4. Charakterizuje velkoobchod a maloobchod včetně jejich výhod a nevýhod
  • vyjmenuje a popíše typy velkoobchodů
  • vysvětlí funkce velkoobchodů
  • ve spolupráci s učitelem klasifikuje existující velkoobchody na praktických příkladech
  • v součinnosti se spolužáky vyjmenuje výhody a nevýhody jednotlivých typů velkoobchodů na konkrétních příkladech
  • vyjmenuje a charakterizuje typy maloobchodních jednotek
  • popíše vývoj maloobchodu a stručně charakterizuje současnou maloobchodní síť
  • samostatně nebo ve skupině žáků vybere vhodnou maloobchodní jednotku pro určitý výrobek

Zařazení do učebního plánu, ročník

63-41-M/01 – Ekonomika a podnikání, 3. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

 • Písemné zkoušení: se skládá z teoretické a praktické části a je celohodinové.
  • Teoretická část obsahuje testové, otevřené, uzavřené a výběrové otázky zejména s těmito tématy:
   • marketing a jeho cíle
   • úloha marketingového mixu
   • charakteristika distribučních cest
   • intenzita prodeje
   • definování maloobchodu a její sítě
   • definování velkoobchodu
 • Praktická část obsahuje příklad, zaměřený na distribuční cesty, maloobchodní a velkoobchodní jednotky a na sestavení vhodného maloobchodního mixu včetně maloobchodních triků. Pro zpracování praktické části jsou vyžadovány znalosti a dovednosti z těchto oblastí:
  • marketingový mix
  • distribuce – obecná charakteristika
  • klasifikace distribučních cest
  • funkce a typy velkoobchodu
  • maloobchodní jednotky a maloobchodní mix
 • Ústní zkoušení: je založeno na interakci učitele a žáka při hodnocení. Důraz je kladen na zjištění, zda žák učivo pochopil a zda získané poznatky aplikuje v praktických situacích a nalézá řešení problémů.

Kritéria hodnocení

 •  Písemné zkoušení:
 • teoretická část: žák získá maximálně 40 bodů, z toho musí získat alespoň 15 bodů, aby uspěl.
 • praktická část: žák získá maximálně 60 bodů, z toho musí získat alespoň 35 bodů, aby uspěl.

Při hodnocení se zohledňuje:

 • využití jednotlivých distribučních cest
 • schopnost, na základě vybraného maloobchodu sestavit vhodný maloobchodní mix
 • vysvětlení funkcí a typů velkoobchodu
 • vlastní návrhy obchodních triků
 • rozpoznání vhodnou maloobchodní jednotku pro konkrétní výrobky
 • obhajoba řešeného zadání
 • Ústní zkoušení: žák dostane 5 otázek, z toho musí zodpovědět alespoň 3, aby uspěl.
 • U obou typů zkoušení se hodnotí věcná správnost, aplikace z teoretických poznatků na praktických příkladech, prezentace výsledku a jeho obhajoba. Hodnocení má za cíl posoudit úroveň vědomostí a dovedností.  Pro splnění modulu je potřeba získat 50% celkových bodů. Podmínkou je účast na modulu ve výši 80%.

Doporučená literatura

MOUDRÝ, Marek. Základy marketingu. 1. vydání. Computer Media s.r.o., 2008. ISBN 978-80-7402-002-5.

BOUČKOVÁ, Jana a kol. Marketing. 1. vydání. Nakladatelství C.H. Beck, 2003. ISBN 80-7179-577-1

VYSEKALOVÁ, Jitka. Marketing pro střední školy, vyšší odborné školy a veřejnost. Praha: Eduko, 2016. ISBN 978-80-88057-17-8.

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Martina Matoušková. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné