Detail modulu Nákup jatečných zvířat

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Nákup jatečných zvířat

Kód modulu

29-m-3/AM36

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

odborný teoretický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

E (tříleté, EQF úroveň 3)

H (EQF úroveň 3)

Skupiny oborů

29 - Potravinářství a potravinářská chemie

Komplexní úloha

Posuzování jatečných zvířat pro nákup masa v živém

Obory vzdělání - poznámky

29-51-E/01 Potravinářská výroba

29-56-H/01 Řezník

Délka modulu (počet hodin)

12

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Modul poskytuje žákům základní informace o nákupu jatečných zvířat. Žáci se seznámí s jednotlivými druhy jatečných zvířat a organizací nákupu. Dále se seznámí se způsoby nákupu na pevno v živém a na pevno v mase.

Očekávané výsledky učení

V RVP pro obor vzdělání 29-51-E/01 Potravinářská výroba jsou tyto výsledky vztahující se k modulu:

 • uvede zásady nákupu jatečných zvířat;
 • vysvětlí pojmy: přeprava, ustájení, ošetření jatečných zvířat, welfare;
 • uvede způsoby hodnocení jatečných zvířat, zásady veterinární prohlídky a popíše ošetření zvířete před porážkou;
 • provádí jednoduché technologické výpočty.

Žák:

 • Vysvětlí rozdíl mezi hospodářským a jatečným zvířetem
 • Popíše nákup jatečných zvířat
 • Uvede druhy jatečných zvířat
 • Uvede údaje v průvodním dokladu zvířete
 • Popíše postup nákupu od zemědělského chovatele
 • Vysvětlí rozdíly mezi nákupem na pevno v živém a na pevno v mase
 • Vysvětlí pojmy výtěžnost, jateční hmotnost, ztráta na tělesné hmotnosti
 • Uvede zásady pro omezení ztrát na hmotnosti a jakosti
 • Spočítá výtěžnost pomocí vzorce a tabulky
 • Charakterizuje způsob přejímky na rampě
 • Uvede rozdíly mezi kontrolní a nucenou porážkou
 • Vysvětlí hodnocení kvality a kvantity při nákupu na pevno v mase

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Hospodářská a jatečná zvířata:

 • jatečný skot – význam a rozdělení 
 • jatečná telata výkrmová a savá
 • jatečná prasata – význam a rozdělení 
 • jatečné ovce – druhy 
 • ostatní jatečná zvířata

Organizace nákupu

Nákup

 • nákup na pevno v živém
 • výběr u chovatele
 • nákup na pevno v mase
 • evidenční dokumenty
 • přejímka – kontrola hmotnosti, jakosti

Výtěžnost

Hmotnostní a ostatní ztráty u jatečných zvířat

Kontrolní a nucená porážka

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Strategie výuky

 • Výklad, popis a vysvětlování
 • Diskuse
 • Práce s odbornou literaturou, učebnicí
 • Práce na počítači s přístupem k internetu, tisk
 • Názorně-demonstrační metody:
  • PowerPointová prezentace 
  • Odborná videa

Žáci:

 • Sledují při výkladu PowerPointové prezentace a provádějí zápis
 • Sledují instruktážní filmy 
 • Vyplňují pracovní listy
 • Vytvářejí kontrolní otázky k probranému učivu
 • Seznamují se s odbornými pojmy
 • Pracují se vzorci a tabulkami při výpočtu výtěžnosti
 • Sestavují cvičné evidenční dokumenty o zvířeti

Zařazení do učebního plánu, ročník

Modul je vhodné zařadit do 1. nebo 2. ročníku.

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Ústní ověření znalostí (zkoušení)

Písemné ověření znalostí

Referáty a samostatná práce žáků a její prezentace 

Při hodnocení je kladen důraz na hloubku porozumění učivu, schopnost aplikovat poznatky a terminologické vyjadřování.

Kritéria hodnocení

 • Vysvětlit rozdíly mezi hospodářským a jatečným zvířetem 
 • Popsat nákup jatečných zvířat u zpracovatele
 • Uvést druhy jatečných zvířat
 • Vyjmenovat údaje v průvodním dokladu zvířete
 • Popsat postup nákupu od zemědělského chovatele
 • Vysvětlit rozdíly v nákupu na pevno v mase a na pevno v živém 
 • Vysvětlit pojmy výtěžnost, jateční hmotnost, ztráta na tělesné hmotnosti
 • Uvést zásady pro omezení ztrát na hmotnosti a kvalitě
 • Vypočítat výtěžnost masa na zadaném příkladu
 • Charakterizovat způsoby přejímky na rampě
 • Vysvětlit rozdíl mezi porážkou nucenou a kontrolní
 • Vysvětlit hodnocení kvality a kvantity při nákupu na pevno v mase

Doporučená literatura

J. Altera, L. Alterová. Technologie zpracování masa. SNTL – nakladatelství technické literatury, Praha.

Časopisy Maso a Masná výroba

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Pavla Sedláčková. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné