Detail modulu Výroba trvanlivého pečiva

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Výroba trvanlivého pečiva

Kód modulu

29-m-2/AM33

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

(odborný) teoreticko–praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

E (dvouleté, EQF úroveň 2)

Skupiny oborů

29 - Potravinářství a potravinářská chemie

Komplexní úloha

Profesní kvalifikace

Výroba trvanlivého pečiva (kód: 29-044-H)

Platnost standardu od

10. 04. 2018

Obory vzdělání - poznámky

29-51-E/02 Potravinářské práce

29-53-H/01 Pekař

Délka modulu (počet hodin)

32

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

V rámci tohoto modulu se žáci naučí zhotovovat a zpracovávat těsto na výrobky trvanlivého pečiva. Během práce se naučí obsluhovat potřebné stroje a zařízení, posuzovat jakost surovin i hotových výrobků a provádět hygienicko-sanitační činnosti v pekárenské výrobě.

Žáci budou připraveni pro ověření části kompetencí PK Výroba trvanlivého pečiva (kód: 29-044-H).

Očekávané výsledky učení

Očekávané výsledky učení vycházejí z kompetencí definovaných v PK Výroba trvanlivého pečiva (kód: 29-044-H):

 • Příjem a uchovávání surovin, polotovarů a přísad pro výrobu trvanlivého pečiva
 • Volba technologického postupu pro výrobu trvanlivého pečiva
 • Příprava, výpočet spotřeby a úprava surovin pro výrobu trvanlivého pečiva
 • Výroba těst pro trvanlivé pečivo
 • Dělení a tvarování těst
 • Pečení trvanlivého pečiva
 • Obsluha strojů a zařízení pro pekařskou výrobu
 • Posuzování jakosti surovin, polotovarů a hotových pekařských výrobků

Žák:

 • Zhotoví těsto podle receptury pro výrobu trvanlivého pečiva
 • Dělí a tvaruje připravené těsta
 • Peče trvanlivé pečivo
 • Obsluhuje stroje a zařízení pro pekařskou výrobu
 • Posuzuje jakost surovin, polotovarů a hotových výrobků
 • Dodržuje hygienicko-sanitační činnosti v pekařské výrobě
 • Dodržuje bezpečnostní předpisy a zásady bezpečnosti potravin

Kompetence ve vazbě na NSK

29-044-H Výroba trvanlivého pečiva:

 • Příjem a uchovávání surovin, polotovarů a přísad pro výrobu trvanlivého pečiva
 • Volba technologického postupu pro výrobu trvanlivého pečiva
 • Příprava, výpočet spotřeby a úprava surovin pro výrobu trvanlivého pečiva
 • Výroba těst pro trvanlivé pečivo
 • Dělení a tvarování těst
 • Pečení trvanlivého pečiva
 • Obsluha strojů a zařízení pro pekařskou výrobu
 • Posuzování jakosti surovin, polotovarů a hotových pekařských výrobků

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Technologický postup přípravy těsta pro trvanlivé pečivo

Výběr a úprava surovin

Výroba těsta

Dělení, tvarování, pečení trvanlivého pečiva

Vady výrobků

Skladování potravinářských surovin a výrobků trvanlivého pečiva

Posuzování jakosti surovin, polotovarů a hotových pekařských výrobků

Hygienicko-sanitační činnosti, BOZP a bezpečnost potravin

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Strategie výuky

Metody slovní:

 • Monologické metody – popis, vysvětlování, výklad
 • Dialogické metody – rozhovor, diskuse
 • Metody práce s učebnicí, s odbornou literaturou a s internetem

Metody názorně-demonstrační:

 • Smyslové zkoušky těst a výrobků
 • Sledování odborných videí
 • PowerPointová prezentace

Metody praktické:

 • Instruktáž – praktické předvedení učitelem
 • Nácvik výroby různých druhů trvanlivého pečiva
 • Posuzování výrobků

Učební činnosti žáků:

 • Volí technologický postup pro výrobu trvanlivého pečiva
 • Přijímají a uchovávají suroviny, polotovary a přísad pro výrobu trvanlivého pečiva
 • Připravují suroviny a vypočítávají jejich spotřebu
 • Zhotovují těsta podle zadané receptury
 • Dělí, tvarují a pečou trvanlivé pečivo
 • Obsluhují stroje a zařízení pro výrobu trvanlivého pečiva
 • Posuzují jakost surovin, polotovarů a hotových pekařských výrobků
 • Provádí hygienicko-sanitační činnosti v pekařské výrobě
 • Dodržují bezpečnostní předpisy a zásady bezpečnosti potravin

Zařazení do učebního plánu, ročník

2. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Způsoby ověřování dle pokynů v hodnoticím standardu:

 • Praktické předvedení – žák zhotoví zadaný druh trvanlivého pečiva
 • Ústní ověření – alespoň 50 % správných odpovědí
 • Kombinace obou forem: Praktické předvedení a ústní ověření zadaného úkolu

Kritéria hodnocení

 • Charakterizovat trvanlivé pečivo
 • Vysvětlit princip výroby daného výrobku
 • Zvolit technologický postup, vybrat suroviny a vypočítat jejich spotřebu pro výrobu zadaného trvanlivého pečiva
 • Zhotovit těsto, dělit, tvarovat a péci výrobky
 • Dodržovat zásady bezpečnosti potravin během výroby
 • Obsluhovat stroje a zařízení v souladu s BOZP
 • Posuzovat jakost surovin, polotovarů a hotových pekařských výrobků
 • Provádět hygienicko-sanitační činnosti v pekařské výrobě
 • Dodržovat zásady skladování potravinářských surovin a výrobků

Doporučená literatura

Poznámky

Doporučené rozvržení hodin:

 • teoretické vyučování: 16 hodin
 • praktické vyučování: 16 hodin

Obsahové upřesnění

OV NSK - Odborné vzdělávání ve vztahu k NSK

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Eva Štrosnerová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné