Detail modulu BOZP, hygiena práce a požární bezpečnost

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

BOZP, hygiena práce a požární bezpečnost

Kód modulu

39-m-4/AB11

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

(odborný) teoreticko–praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

L0 (EQF úroveň 4)

H (EQF úroveň 3)

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

39 - Speciální a interdisciplinární obory

21 - Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství

23 - Strojírenství a strojírenská výroba

41 - Zemědělství a lesnictví

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

39-41-L/01 Autotronik

Délka modulu (počet hodin)

12

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Absolvování základního vzdělání.

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Modulu se zabývá problematikou hygienou a bezpečnosti práce a požární bezpečností při opravách motorových vozidel.

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • získá přehled a je schopen vyjmenovat základní zásady v oblasti hygieny a bezpečnosti práce.
 • aplikuje získané znalosti BOZP na práce v autoservisní praxi a je schopen vysvětlit aplikaci základních zásad bezpečnosti práce
 • získá základní znalosti z požární bezpečnosti, které bude schopen použít při opravách motorových vozidel i v dalších technických profesích
 • prakticky předvede použití všech druhů hasicích přístrojů, definuje vhodnost  a zákaz použití jedntlivých hasicích přístrojů pro jednotlivé druhy požárů 

 

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Hygiena práce

-zásady hygieny práce

-základní předpisy vemezující problematiku

BOZP

-úvod do problematiky- Zákonník práce

-povinnosti zaměstnavatele

-povinnosti zaměstnance

-vyhledávání rizik

-hodnocení rizik

-eliminace rizik

Požární bezpečnost

-úvod do problematiky - základní předpisy a vyhlášky

-vyhledávání rizik

-požární prevence-předcházení požárům

-požární represe-zdolávání požárů

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Skupinová frontální výuka.

Samostatná práce- vyhledávání v zákonech a vyhláškách.

Aplikace získaných informací do zpracovávaných materiálů.

 

 

Zařazení do učebního plánu, ročník

1.ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

 • testy BP
 • ústní zkoušení
 • zpracování modulového úkolu - vstupní školení BP

Způsob ověřování s ohledem na očekávané výsledky učení:

 1. získá přehled a je schopen vyjmenovat základní zásady v oblasti hygieny a bezpečnosti práce - ověrováno: písemně a ústně
 2. aplikuje získané znalosti BOZP na práce v autoservisní praxi a je schopen vysvětlit aplikaci základních zásad bezpečnosti práce - ověrováno: písemně a prakticky
 3. získá základní znalosti z požární bezpečnosti, které bude schopen použít při opravách motorových vozidel i v dalších technických profesích - ověrováno: písemně
 4. prakticky předvede použití všech druhů hasicích přístrojů, definuje vhodnost  a zákaz použití jedntlivých hasicích přístrojů pro jednotlivé druhy požárů - ověrováno: písemně, ústně a prakticky 

Kritéria hodnocení

Výborný - ovládá výborně látku, zná detaily problematiky, chápe souvislosti mezi jednotlivými jevy a dokáže je vysvětlit.

Chvalitebný - ovládá dobře látku, zná s chybami detaily problematiky, chápe podstatné souvislosti mezi jevy a dokáže je vysvětlit.

Dobrý - ovládá látku, zná některé detaily problematiky, byť s možnými chybami, chápe souvislosti mezi jednotlivými jevy, ale nedokáže je vysvětlit.

Dostatečný - látku příliš neovládá, dopouští se chyb, byť ne zásadního charakteru. Chápe podstatu problému, není si však vědom souvislostí a detailů.

Nedostatečný - látku vůbec neovládá

Doporučená literatura

Zákon č.262/2006 Sb. Zákoník práce

Zákon č.309/2006 Sb.

Nařízení vlády č.361/2007 Sb.

Lexikon BOZP-Karel Novotný, ROVS

Zákon č.133/1985 Zákon o požární ochraně

Vyhláška č.246/2001 Vyhláška o požární prevenci

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Karel Beran. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné