Detail modulu Writing (M)

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Writing (M)

Kód modulu

CJ-m-4/AL93

Typ vzdělávání

Všeobecné vzdělávání

Typ modulu

všeobecně vzdělávací

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Vzdělávací oblasti

CJ - Cizí jazyky

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

Délka modulu (počet hodin)

64

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Vstupním předpokladem je osvojení odpovídajících očekávaných výstupů RVP ZV v oblasti písemného projevu a slovní zásoby.

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Vzdělávací modul spadá do obsahových okruhů Tematické okruhy, komunikační situace a jazykové funkce.

V průběhu modulu si žáci zopakují, doplní a upevní dovednosti odvozené od znalostí anglického pravopisu, tvarosloví, slovotvorby a skladby v psaném projevu. Modul je orientován na praktické využití anglického jazyka v písemném projevu. Žáci se naučí písemně komunikovat pomocí všech základních typů slohových útvarů a typů textů (dopis, e-mail, vypravování, popis, stížnost, návod, pozvánka, oznámení, článek, motivační dopis, vzkaz).

Očekávané výsledky učení

Žák

a) uplatňuje v písemném projevu správnou grafickou podobu jazyka, dodržuje základní pravopisné normy

b) zformuluje jednoduchý formální či neformální dopis

c) dokáže napsat elektronicky stížnost a motivační dopis

d) uplatní znalosti jazyka při napsání vzkazu a blahopřání

e) odstraní pravopisné chyby pomocí elektronického slovníku či automatických oprav na počítači

f) využívá internet při písemné komunikaci

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Obsahem vzdělávacího modulu je tvorba písemných dokumentů v anglickém jazyce, ať už v elektronické či písemné podobě na daná témata či odborné texty. Pozornost je věnována užití vhodných strategií. Žák umí postihnout logickou strukturu jazykově i věcně psaného textu, pochopí téma a formuluje hlavní myšlenku daného textu a sdělí požadované informace.

Učební činnosti žáků a strategie výuky

 • osvojení nezbytné slovní zásoby potřebné pro psaní 
 • práce s textem na základě předem dané a stanovené slovní zásoby 
 • identifikace daného slohového útvaru (dopis, e-mail atd.)
 • vymezení pravidel pro daný slohový útvar
 • práce s podobnými slohovými útvary v učebnici
 • tvorba vlastního písemného projevu pro daný slohový útvar

Zařazení do učebního plánu, ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

a) uplatňuje v písemném projevu správnou grafickou podobu jazyka, dodržuje základní pravopisné normy

hodnoceno v písemném projevu v hodnocení pod body 2 a 3

b) zformuluje formální či neformální dopis

hodnoceno v písemném projevu v hodnocení pod bodem 1

c) dokáže napsat elektronicky stížnost, motivační dopis, popis, vypravování, návod i pozvánku

hodnoceno v písemném projevu v hodnocení pod bodem 1

d) uplatní znalosti jazyka při napsání vzkazu, článku, oznámení, e-mailu

hodnoceno v písemném projevu v hodnocení pod bodem 4

e) odstraní pravopisné chyby pomocí elektronického slovníku či automatických oprav na počítači

hodnoceno v písemném projevu v hodnocení pod body 1–4

f) využívá internet při písemné komunikaci

hodnoceno v písemném projevu v hodnocení pod body 1–4

 

Výsledky učení jsou ověřovány napsáním zadaného slohového útvaru.

V písemném projevu se hodnotí:

 1. Splnění zadání 
 2. Organizace textu
 3. Slovní zásoba a pravopis
 4. Mluvnické prostředky

Každá část je hodnocena 3 body, přičemž nesmí být za danou část hodnota 0, v takovém případě by žák daný úkol nesplnil.

Kritéria hodnocení

Průběžné hodnocení výsledků učení a) a c) je realizováno na základě souboru úloh / pracovních listů. Stanovená mezní hranice úspěšnosti a výše bodové škály je v kompetenci vyučujícího. Podle úrovně obtížnosti textů a v návaznosti na tuto úroveň zvyšující se náročnost souboru úloh (pracovních listů) lze sledovat pokrok každého žáka. 

Při závěrečném hodnocení dosažených výsledků učení souhrnným testem jsou doporučená kritéria nastavena následovně: Body budou přepočítány na známku následovně:

Mezní úroveň úspěšnosti je stanovena na 44 %. 

Převodník dosažené úspěšnosti na známku 

 • úspěšnost žáka v testu pod 44 % = nedostatečný 
 • úspěšnost žáka v testu od 44 do 58 % = dostatečný 
 • úspěšnost žáka v testu od 59 do 73 % = dobrý 
 • úspěšnost žáka v testu od 74 do 87 % = chvalitebný 
 • úspěšnost žáka v testu od 88 do 100 % = výborný 

Doporučená literatura

učebnice a další výukové materiály dle potřeb 

Maturita Solutions Pre-intermediate, New Headway Pre- intermediate

Poznámky

Doporučuji vhodný výběr textů vzhledem k danému oboru a ročníku vzdělávání.

Obsahové upřesnění

VV - Všeobecné vzdělávání

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Alena Janurová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné