Detail modulu Tématická a příležitostní floristika

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Tématická a příležitostní floristika

Kód modulu

41-m-3/AB08

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

(odborný) teoreticko–praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

E (tříleté, EQF úroveň 3)

H (EQF úroveň 3)

Skupiny oborů

41 - Zemědělství a lesnictví

Komplexní úloha

Adventní věnec

Profesní kvalifikace

Florista (kód: 41-008-H)

Platnost standardu od

29. 11. 2016

Obory vzdělání - poznámky

41-52-E/01 Zahradnické práce

41-52-H/01 Zahradník

Délka modulu (počet hodin)

28

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

 • modul Základy floristiky
 • zvládnutí částí obsahových okruhů Pěstování ovoce, zeleniny a skleníkových květin a Sadovnictví, venkovní květinářství a floristika a zde především učivo: estetické prvky a zákonitosti, nářadí a pomocný materiál ve floristice, rostlinný sortiment, přípravné, hlavní a závěrečné techniky ve floristice a způsoby zpracování rostlinného materiálu a učivo týkajícího se poznávání rodů a druhů květin i dřevin. 

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Tento kvalifikační modul navazuje na znalosti získané v modulu Základy floristiky a má za úkol tyto poznatky rozšířit o část  vazačských a aranžérských prací a získané teoretické vědomosti aplikovat do praxe.

Cílem modulu je získání teoretických znalostí a následně praktických dovedností při vytváření tematických a příležitostných vazeb a aranžmá.

Součástí modulu je praktický nácvik jednotlivých typů vazeb a aranžmá formou praktických cvičení ve vazačské dílně zařazených do teoretického vyučování nebo formou odborného výcviku. Důraz při praktického vyučování je kladen na uplatňování estetických principů a zákonů a hospodárnému využívání zpracovávaného materiálu.

Žáci získají teoretické znalosti a praktické dovednosti pro vytváření tematických a příležitostných vazeb a aranžmá.

Žáci budou připraveni pro složení zkoušky z profesní kvalifikace 41-008-H Florista (kvalifikační úroveň 3) nebo 41-032-E Vazačské práce (kvalifikační úroveň 2).

Očekávané výsledky učení

Očekávané výsledky učení vycházejí z kompetencí definovaných v profesní kvalifikaci Florista (kód: 41-008-H).

 • Zhotovování vazačských výrobků
 • Aranžování do nádob, zhotovení výrobků z živého i suchého materiálu

Kompetence ve vazbě na NSK

41-008-H Florista

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

obsahový okruh Sadovnictví, venkovní květinářství a vazačství

učivo Vazačské a aranžérské činnosti

 • vazačské a aranžérské techniky
 • základní floristické disciplíny
 • tematická floristika

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Ve výuce se doporučuje kombinovat níže uvedené metody výuky.

Metody slovní: 

 • výklad, popis, vysvětlování,
 • řízený rozhovor, diskuse,
 • práce s informacemi (s internetem, s odbornou literaturou).

Metody názorně demonstrační:

 • předvádění praktických činností,
 • použití audiovizuální techniky.

Metody praktické:

 • nácvik pracovních dovedností,
 • grafické činnosti, tvorba návrhů aranžmá.

Učební činnosti žáků:

Žáci v rámci teoretické výuky:

 • seznamují se s pracovními postupy při vazbě a aranžování jednotlivých druhů vazeb a aranžmá,
 • seznamují se se specifiky jednotlivých typů tematických a příležitostných vazeb:
 • tematická floristika – svatební vazba, smuteční vazba, dušičková vazba, adventní a vánoční vazba, jarní a velikonoční vazba,
 • příležitostná floristika – ke dni sv.Valentýna, Den matek, Halloween, přízdoba dárků, alegorie a ostatní.
 • vyhledávají potřebné informace v odborné literatuře,
 • posuzují uplatnění estetických prvků a zákonitostí v jednotlivých druzích vazeb a aranžmá,
 • navrhují aranžmá dle zadaných parametrů.

Žáci v rámci praktické výuky:

 • vytváří následující typy vazeb a aranžmá dle zadaných parametrů:

- zhotovují tělo vázaného věnce,

- zhotovují vánoční svícen,

- zhotovit vypichovanou smuteční kytici,

- zhotovit dárkovou volně vázanou kytici,

- zhotovit aranžmá do vázy,

- zhotovit aranžmá do misky,

- zhotovit aranžmá ze sušených rostlin,

- zhotovit aranžmá z živých rostlin.

 • uplatňují při vazbě a aranžování květin estetické prvky a zákonitosti,
 • navrhují aranžmá dle zadaných parametrů,
 • hospodárně pracují s materiálem.

Zařazení do učebního plánu, ročník

Výuka probíhá ve vyučovacích předmětech Vazačství a Odborný výcvik. Doporučuje se zařadit výuku do 2.ročníku studia.

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

 • písemné a ústní zkoušení
 • samostatná práce žáků: projekt, referát, návrh aranžmá
 • praktické zkoušení zvládnutí vazačských a aranžérských činností

Ověřování probíhá ústně a písemně v rámci teoretické výuky ve vyučovacím předmětu Vazačství. Hodnoceno je používání odborné terminologie, odborná správnost odpovědí, důraz je kladen na porozumění učivu.

V rámci výuky odborného výcviku jsou ověřovány praktické dovednosti formou praktického předvedení zadaného úkolu žákem. Důraz je kladen na odbornou správnost, samostatnost, schopnost aplikovat poznatky do praxe a hospodárné využívání zpracovávaného materiálu.

Kritéria hodnocení

Kritéria hodnocení vycházejí z hodnoticího standardu profesní kvalifikace 41-008-H Florista.

Kritéria hodnocení využitelná pro hodnocení v rámci teoretické výuky:

 • vysvětlit specifika jednotlivých typů tematických a příležitostných vazeb a aranžmá,
 • vysvětlit základní principy pro zhotovení dárkové volně vázané kytice.

Kritéria hodnocení pro ověřování v rámci praktické výuky:

 • zhotovit tělo vázaného věnce,
 • zhotovit vánoční svícen,
 • zhotovit vypichovanou smuteční kytici,
 • zhotovit dárkovou volně vázanou kytici,
 • navrhnout dva druhy kompozice vázaného věnce s přízdobou,
 • zhotovit aranžmá do vázy podle zadaných podmínek,
 • zhotovit aranžmá do misky podle zadaných podmínek,
 • zhotovit aranžmá ze sušených rostlin na dané téma,
 • zhotovit aranžmá z živých rostlin na dané téma.

Žák splnil v případě minimální 50% úspěšnosti.

Doporučená literatura

kolektiv autorů: Floristika. Praha, Profi Press s.r.o., 2011, s.406. ISBN 978-80-86726-43-4

Poznámky

Doporučené rozvržení hodin:

 • teoretické vyučování: 16 hodin
 • praktické vyučování: 12 hodin

Obsahové upřesnění

OV NSK - Odborné vzdělávání ve vztahu k NSK

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Zdeňka Davidová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné