Detail modulu Mimořádné události (M)

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Mimořádné události (M)

Kód modulu

ZD-m-4/AL77

Typ vzdělávání

Všeobecné vzdělávání

Typ modulu

všeobecně vzdělávací

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

L0 (EQF úroveň 4)

Vzdělávací oblasti

ZD - Člověk, jeho osobnost, zdraví a bezpečí

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

Délka modulu (počet hodin)

16

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Modul je bez nároku na předchozí znalosti a dovednosti.

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Obsahový okruh: Výchova ke zdraví

Obsahový podokruh: Mimořádné události

Cílem modulu je seznámit žáky s tím, jak se zachovat v mimořádných situacích, jako jsou živelné pohromy, havárie a krizové situace, tak aby dokázali rychle a správně reagovat, popřípadě pomoci jiným.

Očekávané výsledky učení

a) rozpozná hrozící nebezpečí a ví, jak se doporučuje na ně reagovat

b) uplatňuje naučené modelové situace k řešení krizových situací, jako je požár, povodeň, zemětřesení, dopravní nehoda, terorismus, extrémní povětrnostní podmínky, únik chemických látek

c) uplatní základní úkoly ochrany obyvatelstva (varování, evakuace)

d) prokáže základní dovednosti poskytnutí první pomoci sobě a jiným při mimořádných událostech

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

a) rozpoznání krizových situací, jejich správné vyhodnocení a reagování na ně

b) základní dovednosti poskytnutí první pomoci

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Je důležité začlenit jak teoretickou výuku, tak praktický nácvik s následnou diskuzí o vhodnosti použitého postupu a možností alternativního jednání. Je vhodné začlenit besedy s profesionály či exkurze do některé ze složek Integrovaného záchranného systému.

Modul by měl také vést k osvojení základních znalostí o fungování Integrovaného záchranného systému, zvládnutí zásad jednání v situacích osobního ohrožení a za mimořádných událostí a péče o tělesné a duševní zdraví.

Pro dosažení výsledků učení jsou doporučeny následující činnosti (pozn. není nutné využít všechny):

  • konfrontace s možnými situacemi z reálného života, jejich správné zařazení, o jaký typ mimořádné události se jedná, a jaké záchranné složky zapojit, s následnou reflexí/diskuzí
  • beseda a sdílení zkušeností s příslušníky Integrovaného záchranného systému
  • práce ve skupinách na projektování řešení konkrétních situací, zaměřené na schopnost správného vyhodnocení situace, rozdělení funkcí, zabezpečení oblasti, přivolání jednotek Integrovaného záchranného systému, určení důležitých orientačních bodů v terénu, použití záchranných pomůcek  
  • všechny činnosti si vyzkouší prakticky, samostatně, ve dvojicích nebo v malých skupinách
  • výklad učitele (např. definice základních pojmů)

Zařazení do učebního plánu, ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Dosažení výsledků učení je vhodné ověřovat jak v průběhu modulu (formativní hodnocení, průběžné znalostní zkoušení), tak na konci modulu, kdy se vyhodnotí úroveň získaných znalostí a dovedností žáka, jeho zapojení do pracovních aktivit a výsledky praktických činností.

Aktivita žáků při získávání informací, test, seminární práce.

Kritéria hodnocení

Ad Očekávané výsledky

a) rozpozná hrozící nebezpečí a ví, jak se doporučuje na ně reagovat

popíše různé druhy mimořádných událostí, vyjmenuje preventivní opatření i to, jak by se na tyto události mělo reagovat;

b) uplatňuje naučené modelové situace k řešení krizových situací, jako je požár, povodeň, zemětřesení, dopravní nehoda, terorismus, extrémní povětrnostní podmínky, únik chemických látek

popíše či prakticky předvede správné řešení a chování při mimořádných událostech;

c) uplatní základní úkoly ochrany obyvatelstva (varování, evakuace)

popíše či prakticky předvede správné řešení a chování při mimořádných událostech;

d) prokáže základní dovednosti poskytnutí první pomoci sobě a jiným při mimořádných událostech

prakticky předvede reakci na různé mimořádné události a popíše pomoc ohroženému obyvatelstvu při mimořádných událostech před zapojením záchranných složek.

Doporučená literatura

Poznámky

Doporučené rozvržení výuky:

  • ideální rozvržení 16 hodin v ročníku v řadě, nebo rozvrhnout do každého ročníku po 4 hodinách; 
  • lze rozvrhnout podle potřeb školy i jinak.

Obsahové upřesnění

VV - Všeobecné vzdělávání

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autory materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Petr Polívka, Vít Somr, Petr Kratochvíl. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné