Detail modulu První pomoc (M)

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

První pomoc (M)

Kód modulu

ZD-m-4/AL75

Typ vzdělávání

Všeobecné vzdělávání

Typ modulu

všeobecně vzdělávací

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

L0 (EQF úroveň 4)

Vzdělávací oblasti

ZD - Člověk, jeho osobnost, zdraví a bezpečí

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

Délka modulu (počet hodin)

24

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Základní znalost anatomie a fyziologie člověka

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Obsahový okruh: Výchova ke zdraví

Obsahový podokruh: První pomoc

Cílem modulu je seznámit žáky se základy první pomoci. Naučit žáky jak se zachovat v krizových situacích, znát různé způsoby ochrany osobního zdraví a bezpečí a kde v případě potřeby hledat pomoc.

Očekávané výsledky učení

a) uplatní ve svém jednání základní znalosti o stavbě a funkci lidského organismu jako celku

b) uplatní naučené modelové situace k řešení krizových zdravotních situací

c) zajistí přivolání záchranné služby, předá správné informace o místě a stavu postiženého 

d) diskutuje a argumentuje o významu první pomoci

e) diagnostikuje základní charakteristiku úrazu

f) uplatní dovednosti poskytnutí první pomoci sobě a jiným při alergické reakci, astmatickém záchvatu, bezvědomí, dušení, infarktu, krvácení, otravě, podchlazení, popálení, zlomenině, zhmožděnině, podvrtnutí, epileptickém záchvatu

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

a) Anatomie

b) První pomoc při alergické reakci, při astmatickém záchvatu, při bezvědomí, při dušení, při infarktu, při krvácení, při otravě, při podchlazení, při popálení, při zlomenině, zhmožděnině nebo podvrtnutí, při epileptickém záchvatu

c) Řešení krizových situací – přivolání záchranné služby, určení přesného místa

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Je důležité začlenit jak teoretickou výuku, tak praktický nácvik s následnou diskuzí o vhodnosti použitého postupu a možností alternativního jednání. Je vhodné začlenit besedy s profesionály či exkurze – např. Zdravotnických záchranných služeb.

Modul by měl také vést k osvojení základních znalostí o anatomii člověka, první pomoci při vybraných úrazech a zvládnutí zásady jednání v situacích osobního ohrožení a za mimořádných událostí a péče o tělesné a duševní zdraví.

Pro dosažení výsledků učení jsou doporučeny následující činnosti (pozn. není nutné využít všechny):

  • konfrontace s možnými situacemi z reálného života, jejich správné vyhodnocení v oblasti použití první pomoci a zapojení záchranných složek s následnou reflexí/diskuzí
  • beseda a sdílení zkušeností s příslušníky Zdravotnických záchranných služeb 
  • práce ve skupinách na projektování řešení konkrétních situací, zaměřené na schopnost správného vyhodnocení situace, rozdělení rolí, poskytnutí adekvátní první pomoci, přivolání rychlé zdravotnické pomoci, určení důležitých orientačních bodů v terénu, použití záchranných pomůcek  
  • všechny činnosti si vyzkouší prakticky samostatně, ve dvojicích nebo v malých skupinách
  • výklad učitele (např. definice základních pojmů)

Zařazení do učebního plánu, ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Dosažení výsledků učení je vhodné ověřovat jak v průběhu modulu (formativní hodnocení, průběžné znalostní zkoušení), tak na konci modulu, kdy se vyhodnotí úroveň získaných znalostí a dovedností žáka, jeho zapojení do pracovních aktivit a výsledky praktických činností.

Praktické předvedení s teoretickým vysvětlením, test.

Kritéria hodnocení

Ad očekávané výsledky učení

a) uplatní ve svém jednání základní znalosti o stavbě a funkci lidského organismu jako celku

popíše části lidského těla a jejich základní funkci (buňka, tkáně, kostra, svalová tkáň, oběhový systém, dýchací ústrojí, trávicí ústrojí, vylučovací systém, kůže, pohlavní systém muže a ženy, smyslové ústrojí, nervový systém, látkové řízení organismu)

b) uplatní naučené modelové situace k řešení krizových zdravotních situací

prakticky rozpozná základní životní funkce (vědomí, dýchání, krevní oběh);

c) zajistí přivolání záchranné služby, předá správné informace o místě a stavu postiženého

prakticky předvede přivolání záchranné služby, předá správné informace o místě (včetně záchytných bodů) a stavu postiženého, popíše rozdíl telefonních čísel tísňových linek 112, 150, 155, 156, 158, 1210; 

d) diskutuje a argumentuje o významu první pomoci

dokáže argumentovat význam první pomoci (záchrana života, zabránění zhoršení zdravotního stavu, urychlení procesu uzdravení, bezpečnost poraněného, ale i svoji a ostatních přihlížejících);

e) diagnostikuje základní charakteristiku úrazu

teoreticky popíše a na simulované ukázce prakticky předvede diagnostiku zlomeniny, amputace, tržná rána, otřes mozku, krvácení, poranění páteře;

f) uplatní dovednosti poskytnutí první pomoci sobě a jiným při:

alergické reakci, astmatickém záchvatu, bezvědomí, dušení, infarktu, krvácení, otravě, podchlazení, popálení, zlomenině, zhmožděnině, podvrtnutí, epileptickém záchvatu;

teoreticky popíše a na simulované ukázce prakticky předvede první pomoc při vybraných úrazech, rozhovor s dispečinkem záchranné služby, teoreticky vysvětlí, jak a proč dané činnosti provádí a jaké záchranné pomůcky využije. Vysvětlí zásady jednání v situacích osobního ohrožení a za mimořádných událostí.

Doporučená literatura

Poznámky

Doporučené rozvržení výuky:

  • ideální rozvržení je do každého ročníku po 6 hodinách; 
  • lze rozvrhnout podle potřeb školy i jinak.

Obsahové upřesnění

VV - Všeobecné vzdělávání

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autory materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Petr Polívka, Vít Somr, Petr Kratochvíl. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné