Detail modulu Sporty v přírodě, Lyžařský kurz, Péče o zdraví (M)

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Sporty v přírodě, Lyžařský kurz, Péče o zdraví (M)

Kód modulu

ZD-m-4/AL74

Typ vzdělávání

Všeobecné vzdělávání

Typ modulu

všeobecně vzdělávací

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

L0 (EQF úroveň 4)

Vzdělávací oblasti

ZD - Člověk, jeho osobnost, zdraví a bezpečí

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

Délka modulu (počet hodin)

12

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Modul je bez nároku na předchozí znalosti a dovednosti.

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Obsahový okruh: Tělesná výchova

Obsahový podokruh: Sporty v přírodě

Cílem modulu je seznámit žáky se základy a zásadami sportů v přírodě (povinné lyžování). Zejména se zásadami ekologického a bezpečného pohybu v přírodě, při různých formách turistiky, při sportech mimo školní sportoviště, při bruslení nebo plavání.

Naučit žáky znalostem a dovednostem v péči o zdraví, první pomoci, zásadám jednání v situacích osobního ohrožení a za mimořádných událostí.

Očekávané výsledky učení

a) rozcvičí se před hlavní pohybovou činností a ukončí ji v souladu s hlavní pohybovou činností

b) zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti

c) posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné nedostatky ostatních cvičenců

d) užívá základy názvosloví základních poloh a pohybů

e) aktivně se podílí na organizaci třídní nebo školní akce

f) osvojí si základy péče o zdraví, první pomoci, zásady jednání v situacích osobního ohrožení a za mimořádných událostí

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Povinné:

a) lyžování (základy sjezdového a běžeckého lyžování, snowboardingu)

b) péče o zdraví, první pomoc, zásady jednání v situacích osobního ohrožení a za mimořádných událostí (součást lyžařského kurzu)

Volitelné:

c) bruslení, inline bruslení

d) turistika a pohyb v přírodě 

e) cyklistika

f) plavání

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Povinné:

a) Osvojí si základy sjezdového a běžeckého lyžování. Seznámí se s deseti pravidly FIS pro chování na sjezdových tratích. Teoreticky (videoukázkou) se dozví o možných nebezpečích pohybu ve volné přírodě zejména na horách. Vyzkouší si přípravu a organizaci závodů ve sjezdových nebo běžeckých disciplínách.

b) Osvojí si (teoreticky, prakticky nebo za pomoci videa) první pomoc při vybraných úrazech, přivolání rychlé zdravotnické pomoci, použití záchranných pomůcek, zvládnutí zásad jednání v situacích osobního ohrožení a za mimořádných událostí a péče o tělesné a duševní zdraví, především důsledky sociálně patologických závislostí. První pomoc je součástí všech kurzů (povinného i volitelného).

Volitelné:

c) Osvojí si základy techniky bruslení a inline bruslení.

d) Vyzkouší si (při kurzu turistiky a pohybu v přírodě) přípravu turistické akce, orientaci v terénu popřípadě orientační běh. Teoreticky (videoukázkou) se dozví o možných nebezpečích pohybu ve volné přírodě, zejména na horách.

e) Osvojí si základy cyklistiky. Vyzkouší si (při kurzu) přípravu cyklistického výletu.

f) Osvojí si (při výuce plavání) jeden plavecký způsob, kterým uplavou určenou vzdálenost, dopomoc unavenému plavci a záchranu tonoucího. Teoreticky (videoukázkou) se dozví o možných nebezpečích plavání ve volné přírodě zejména v neznámých vodách a skocích do vody.

Zařazení do učebního plánu, ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Ad Očekávané výsledky učení

a) rozcvičí se před hlavní pohybovou činností a ukončí ji v souladu s hlavní pohybovou činností

praktické předvedení, subjektivní posouzení učitelem; 

b) zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti

praktické předvedení, subjektivní posouzení učitelem;

c) posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné nedostatky svoje i ostatních cvičenců

praktické předvedení, subjektivní posouzení učitelem;

d) užívá základy názvosloví základních poloh a pohybů

praktické předvedení, subjektivní posouzení učitelem; 

e) aktivně se podílí na organizaci třídní nebo školní akce

praktické předvedení, subjektivní posouzení učitelem; 

f) osvojí si základy péče o zdraví, první pomoci, zásady jednání v situacích osobního ohrožení a za mimořádných událostí

praktické předvedení s teoretickým vysvětlením, test, subjektivní posouzení učitelem.

Kritéria hodnocení

Ad očekávané výsledky učení

a) rozcvičí se před hlavní pohybovou činností a ukončí ji v souladu s hlavní pohybovou činností  

předvede alespoň 10 rozcvičovacích cviků (průpravných her), které jsou v souladu s náplní hlavní činnosti; 

b) zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti

zvládne zvolené disciplíny v dostatečně správném provedení a v souladu s individuálními předpoklady;      

c) posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné nedostatky ostatních cvičenců i svoje

dokáže rozlišit dobré a špatné provedení pohybové činnosti a dokáže popsat, kde jsou zjevné nedostatky v provedení;      

d) užívá základy názvosloví základních poloh a pohybů

správně používá názvosloví; 

e) aktivně se podílí na organizaci třídní nebo školní akce

zvládne zorganizovat pro minimálně tři třídy jednu z těchto akcí (turistický výlet, cyklistický výlet, závod v orientačním běhu, závod v plavání);

f) osvojí si základy péče o zdraví, první pomoci, zásady jednání v situacích osobního ohrožení a za mimořádných událostí

prakticky předvede první pomoc při vybraných úrazech, rozhovor s dispečinkem záchranné služby, teoreticky vysvětlí, jak a proč dané činnosti provádí a jaké záchranné pomůcky využije; 

vysvětlí zásady jednání v situacích osobního ohrožení a za mimořádných událostí;

dokáže rozlišit dobré a špatné činnosti ovlivňující péči o tělesné a duševní zdraví.

Doporučená literatura

Poznámky

Doporučené rozvržení výuky:

  • ideální rozvržení vícedenní kurz nebo 4 hodiny v řadě vždy ve 2 navazujících týdnech v každém ročníku;
  • lze rozvrhnout podle možností a podmínek školy, zájmu žáků a finančních možností i jinak.

Časová dotace na tento modul je delší (vyučuje se v rámci kurzů – lyžařský, cyklistický, turistický, adaptační, pobytu v přírodě apod.), ale podle učebního plánu týdenní dotace bude vyučováno v jednom týdnu (tedy dvě hodiny z časového plánu).

 

Obsahové upřesnění

VV - Všeobecné vzdělávání

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autory materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Petr Polívka, Vít Somr. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné