Detail modulu Tvorba objektu

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Tvorba objektu

Kód modulu

82-m-4/AL65

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

(odborný) teoreticko–praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

82 - Umění a užité umění

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

82-41-M/05 Grafický design

Délka modulu (počet hodin)

16

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

absolvování modulu Modelování (figura) a Modelování (reliéf)

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je kreativní zpracování objektu, a to jak klasickou rukodělnou cestou, tak digitální cestou pomocí 3D tisku.

Po absolvování modulu žák vytváří vlastní kreativní objekty, které zúročí ve vlastních autonomních a originálních výtvarných projektech.

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • navrhne vlastní objekt vhodný pro zpracování rukodělnou cestou a  také digitální cestou pomocí 3D tisku
 • pracuje s různým měřítkem
 • navrhne materiálové zpracování rukodělně řemeslného výstupu
 • převede viruální objekt do fyzické formy
  • rukodělný výstup
  • výstup pomocí 3D tiskárny
 • provede úpravu povrchu výtvarného objektu do navržené haptické roviny

 

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Obsahové okruhy učiva:

 1. Teorie spojení sochařství a průmyslového designu, tradičních řemesel, architektury atd.
 2. Návrh vlastního objektu
 3. Převedení viruálního objektu do fyzické formy
 • práce s různým měřítkem
 • materiálové zpracování rukodělně řemeslného výstupu
 • haptická rovina výtvarného objektu
 1. Provedení finální povrchové úpravy objektu
 • rukodělný výstup
 • výstup pomocí 3D tiskárny

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Strategie učení: ve výuce se doporučuje kombinovat níže uvedené metody výuky.

Metody slovní:

 • odborný výklad s prezentací

Přímé vyučování:

 • orientace žáků v učivu, znalost postupů tvorby (diskuze)
 • hodnocená samostatná práce 

Metody slovní:

 • monologické výklady - vysvětlování, výklad

Metody názorně demonstrační:

 • pozorování, předvádění, projekce
 • vlastní tvorba s konzultací
 • práce pod pedagogickým dohledem (konzultace a diskuse)

Specifikace samostatné práce:

 • návrh vlastního kreativního objektu (podmínkou je navrhnout objekt tak, aby byl vyrobitelný rukodělnou cestou i cestou pomocí 3D tisku)
 • výstupem jsou dva objekty v provedení uměleckořemeslné výroby a pomocí 3D tisku (objekty musí mít správně provedenu finální povrchovou úpravu)
 • prezentace vlastní tvorby před spolužáky ve třídě

Učební činnosti žáků:

 • vytvoří vlastní představu o zadání pro tvorbu vlastního objektu od prvotní idey přes vyhledávání zdrojů a referencí, až po konkrétní pracovní postup a pracovní nákresy
 • návržení vlastního objektu
 • pracuje s materiálem, který si sám zvolil, se zvážením vlastních řemeslných dovedností, klade důraz na haptický vjem modelu a měřítko s ohledem na vyznění a proveditelnost
 • zpracuje totéž téma ve virtuálním 3D prostředí)
 • tiskne objekt na 3D tiskárně 
 • porovnává výsledky vlastní tvorby s existujícími uměleckými objekty na podobné téma

Zařazení do učebního plánu, ročník

2. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Praktické forma zkoušen

 • samostatná práce žáků
 • prezentace vlastní tvorby před spolužáky ve třídě

V rámci výuky jsou ověřovány především praktické dovednosti formou samostatné práce.

Ověřované okruhy:

 • volba tématu vytvářeného objektu
 • návrh vlastního objektu od prvotní idey přes vyhledávání zdrojů a referencí, až po konkrétní pracovní postup a pracovní nákresy
 • práce s materiálem, který si sám zvolil, se zvážením vlastních řemeslných dovedností (důraz je kladen na haptický vjem modelu a měřítko s ohledem na vyznění a proveditelnost)
 • provedení objetku ve virtuálním 3D prostředí, vzniklý
 • tisk objektu na 3D tiskárně 
 • prezentace porovnání výsledků vlastní tvorby s existujícími uměleckými objekty na podobné téma

Kritéria hodnocení

prospěl – neprospěl

1 – výtvarný či písemný projev je originální a kreativní, výsledky činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky, žák je schopen pracovat samostatně

2 - výtvarný či písemný projev je zpravidla bez podstatných nedostatků, výtvarný projev je estetický, bez větších nepřesností, žák je schopen pracovat samostatně nebo s drobnou pomocí pedagoga

3 – ve výtvarném i psaném projevu se objevují častější nedostatky, výtvarný projev je méně estetický a má menší nedostatky, žák je schopen pracovat samostatně s větší mírou pomoci pedagoga

4 - v projevu se projevují nedostatky, výtvarný projev je málo estetický, závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí pedagoga opravit, při samostatném studiu se potýká s obtížemi

hranice úspěšnosti - výtvarný projev má vážné nedostatky, chyby nedovede žák opravit ani s pomocí učitele, není schopen samostatného studia

Doporučená literatura

POŠAROVÁ, Markéta. Výtvarné vyjadřování 3 (Prostorová tvorba). Technická Univerzita Liberec: Liberec, 2016. ISBN  978-80-7372-837-3

HOROVÁ, Iva. 3D modelování a vizualizace v AutoCADu. Computer Press: Brno, 2008. ISBN: 978-80-251-2194-8

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jan Picko. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné