Detail modulu Stavby v zahradních a krajinářských úpravách

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Stavby v zahradních a krajinářských úpravách

Kód modulu

41-m-3/AB03

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

odborný teoretický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

E (tříleté, EQF úroveň 3)

H (EQF úroveň 3)

Skupiny oborů

41 - Zemědělství a lesnictví

Komplexní úloha

Návrh osázení skalky

Obory vzdělání - poznámky

41-52-E/01 Zahradnické práce

41-52-H/01 Zahradník

Délka modulu (počet hodin)

20

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Předpokládá se zvládnutí učiva o stavebních materiálech, dále základní znalosti o skupinách rostlin doplňujících stavby v zahradních a krajinářských úpravách.

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je získání teoretických znalostí o stavbách v zahradních a krajinářských úpravách. Důraz musí být kladen na odbornost tématu.

Teoretická výuka směřuje k získání znalostí o významu a použití staveb v zahradních a krajinářských úpravách, o používaných stavebních materiálech při budování těchto staveb, o zásadách zřizování staveb a způsobech ošetřování a údržby. Je teoretickým podkladem pro realizaci sadovnických úprav podle projektové dokumentace.

Cílem výuky by mělo být naučit žáka navrhovat a realizovat osázení u zahradních a krajinářských staveb.

Po ukončení modulu by se měl žák samostatně orientovat v druzích staveb v zahradních a krajinářských úpravách, měl by umět uplatnit zásady jejich zřizování, znát způsoby ošetřování těchto staveb a dokázat samostatně navrhnout osázení u zahradních a krajinářských staveb.

Očekávané výsledky učení

Žák:

  • orientuje se v projektové dokumentaci a samostatně pracuje podle sadovnických plánů,
  • popíše základní druhy staveb v zahradních a krajinářských úpravách a uvede jejich funkci a význam,
  • popíše postup zakládání, ošetřování a údržby staveb v zahradních a krajinářských úpravách,
  • navrhuje osázení u jednotlivých druhů zahradních a krajinářských staveb.

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

1. Obsahový okruh Sadovnictví, venkovní květinářství a vazačství

učivo Sadovnické a krajinářské činnosti

  • sadovnické plány a dokumentace
  • zakládání a údržba sadovnických a krajinářských úprav

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Při teoretickém vyučování je použit frontální způsob výuky s doplněním fotografickým materiálem, audiovizuální ukázky, řízená diskuse, skupinová i individuální práce s informacemi, řešení projektů, práce se sadovnickými plány, modelování na PC.

Pro následné uplatnění v praxi je třeba doplnit výuku o práci se sadovnickými plány, aby bylo teoretické vyučování co nejvíce návodné.

Žáci si při výuce pořizují zápisy z výkladu, pracují s informacemi z internetu a odborné literatury, pracují se sadovnickými plány.

Zařazení do učebního plánu, ročník

Modul je vhodné zařadit do 2. nebo 3. ročníku studia

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Pro teoretické ověření výsledků vzdělávání bude k dispozici standartní učebna, vhodné je vybavení PC a dataprojektorem.

Ověřování výsledků vzdělávání lze uskutečnit formou písemných testů, ústním ověřováním znalostí, řešením projektů a praktickými činnostmi se sadovnickými plány.

Kritéria hodnocení

Při hodnocení bude kladen důraz:

  • na hloubku porozumění učivu a schopnost aplikovat poznatky v praxi,
  • přesnost vyjadřování a správnost používání odborné terminologie.

kritérium:

orientuje se v projektové dokumentaci a samostatně pracuje podle sadovnických plánů,

hodnocení: výborně

Žák samostatně čte v sadovnickém plánu, samostatně dokáže vyměřit místa pro výsadbu, žák učivu porozuměl a umí jej aplikovat do praxe.

hodnocení: chvalitebně

Žák plně zvládá učivo, čte v sadovnickém plánu, dokáže vyměřit místa pro výsadbu, žák učivu porozuměl a umí jej aplikovat do praxe. Dopouští se drobných chyb v intepretaci.

hodnocení: dobře

Žák se orientuje v problematice, reaguje na doplňovací otázky a za pomoci vyučujícího čte v sadovnickém plánu, pod dohledem a s dopomocí vyučujícího vyměří místa pro výsadbu

hodnocení: dostatečně

Žák má obtíže se zvládnutím učiva, v problematice se orientuje se značnými obtížemi, nedokáže číst v sadovnickém plánu, pod dohledem vyučujícího vyměří místa pro výsadbu.

hodnocení: nedostatečně

Žák nezvládá učivo, chybí základní orientace v problematice, na doplňovací otázky odpovídá chybně nebo vůbec, nedokáže využít ani příkladů z praxe.

- popíše základní druhy staveb v zahradních a krajinářských úpravách a uvede jejich funkci a význam,

hodnocení: výborně

Žák samostatně popíše všechny druhy staveb v zahradních a krajinářských úpravách, samostatně uvede funkci a význam těchto staveb.

hodnocení: chvalitebně

Žák plně zvládá učivo, popíše všechny druhy staveb v zahradních a krajinářských úpravách, samostatně uvede funkci a význam těchto staveb s drobnějšími chybami v intepretaci.

hodnocení: dobře

Žák se orientuje v problematice, reaguje na doplňovací otázky a za pomoci učitele popíše všechny druhy staveb v zahradních a krajinářských úpravách.

hodnocení: dostatečně

Žák má obtíže se zvládnutím učiva, v problematice se orientuje se značnými obtížemi, za pomoci vyučujícího popíše některé druhy staveb v zahradních a krajinářských úpravách.

hodnocení: nedostatečně

Žák nezvládá učivo, chybí základní orientace v problematice, na doplňovací otázky odpovídá chybně nebo vůbec, nedokáže využít ani příkladů z praxe.

- popíše postup zakládání, ošetřování a údržby staveb v zahradních a krajinářských úpravách,

hodnocení: výborně

Žák samostatně popíše postup zakládání, ošetřování a údržby staveb v zahradních a krajinářských úpravách.

hodnocení: chvalitebně

Žák plně zvládá učivo, popíše postup zakládání, ošetřování a údržby staveb v zahradních a krajinářských úpravách s drobnějšími chybami v interpretaci.

hodnocení: dobře

Žák se orientuje v problematice, reaguje na doplňovací otázky a za pomoci učitele popíše postup zakládání, ošetřování a údržby u většiny staveb v zahradních a krajinářských úpravách.

hodnocení: dostatečně

Žák má obtíže se zvládnutím učiva, v problematice se orientuje se značnými obtížemi, za pomoci vyučujícího popíše postup zakládání, ošetřování a údržby u některých staveb v zahradních a krajinářských úpravách.

hodnocení: nedostatečně

Žák nezvládá učivo, chybí základní orientace v problematice, na doplňovací otázky odpovídá chybně nebo vůbec, nedokáže využít ani příkladů z praxe.

- navrhuje osázení u jednotlivých druhů zahradních a krajinářských staveb.

hodnocení: výborně

Žák samostatně navrhne vhodné osázení u daného druhu zahradní a krajinářské stavby.

hodnocení: chvalitebně

Žák plně zvládá učivo, umí s drobnou pomocí vyučujícího navrhnout vhodné osázení u daného druhu zahradní a krajinářské stavby.

hodnocení: dobře

Žák se orientuje v problematice, za pomoci učitele navrhne vhodné osázení u daného druhu zahradní a krajinářské stavby.

hodnocení: dostatečně

Žák má obtíže se zvládnutím učiva, v problematice se orientuje se značnými obtížemi, pod vedením vyučujícího navrhne vhodné rostliny k danému druhu stavby.

hodnocení: nedostatečně

Žák nezvládá učivo, chybí základní orientace v problematice, nedokáže ani pod vedením vyučujícího navrhnout vhodné rostliny pro osázení daného druhu stavby.

Výsledná známka modulu je určena aritmetickým průměrem dílčích výsledků vzdělávání.

Doporučená literatura

kolektiv autorů: Tvorba zeleně, Sadovnictví-krajinářství. Mělník, VOŠZa a SZaŠ Mělník, 2011, s.303. ISBN 978-80-904782-0-6 (VOŠZa a SZaŠ), ISBN 978-80-247-3605-1 (Grada).

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Zdeňka Davidová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné