Detail modulu Kulturní region

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Kulturní region

Kód modulu

UK-m-4/AL19

Typ vzdělávání

Všeobecné vzdělávání

Typ modulu

všeobecně vzdělávací

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

L0 (EQF úroveň 4)

Vzdělávací oblasti

UK - Umění a kultura (včetně literatury)

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

Délka modulu (počet hodin)

16

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Vstupním předpokladem je osvojení odpovídajících očekáváných výstupů RVP ZV potřebných k rozvoji žákovských dovedností ve vzdělávací oblasti Umění a kultura.

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Vzdělávací modul pokrývá obsahový okruh Kultura a je úzce propojen s modulem Projevy umění. Je orientován na utváření kladného vztahu k materiálním a duchovním hodnotám a na jejich ochranu. Pomáhá formovat kulturní postoje žáka a rozvíjí sociální kompetence žáků. Směřuje k získání přehledu o dění v kultuře a k porozumění specifik národnostních kultur. Modul se podílí na formování postojů žáků k národnostním menšinám v České republice a učí je vhodnému společenskému chování v konkrétní situaci.

Očekávané výsledky učení

Žák

a) porozumí obsahu pojmů kultura, lidové umění a užitá tvorba;

b) porovná typické znaky kultur národnostních menšin na našem území; 

c) orientuje se v kulturních institucích v regionu a v České republice;

d) respektuje a dodržuje zásady společenského vystupování.

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Obsahem vzdělávání modulu je kultura. Pozornost je věnována zejména přímému kontaktu žáků s kulturním prostředím (výstavy, koncerty, divadelní představení, exkurze, besedy s umělci, návštěvy kulturních památek), vedení k porozumění obsahu pojmů kultura, užité umění, užitá tvorba, k orientaci v nabídce kulturních institucí (zejména v regionu) a rozvíjení kulturního a společenského vystupování.

Učební činnosti žáků a strategie výuky

  • výukové postupy vedoucí k osvojení základních pojmů z oblasti kultury (kultura, národnostní kultura, společenská kultura, kultura bydlení, kultura odívání, lidové umění, užitá tvorba, ochrana kulturních hodnot, reklama a její vliv na životní styl člověka) s využitím různých tištěných i elektronických zdrojů informací
  • exkurze po památkách regionu s následným vyhodnocením (pomocí krátké zprávy, popř. ověření jednoduchým testem, pracovním listem)
  • návštěva divadelního představení, filmu, koncertu, výstavy… a vyhodnocení formou besedy, včetně hodnocení společenského chování

Zařazení do učebního plánu, ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Průběžně je užíváno prvků formativního hodnocení, na konci modulu je využito nástrojů sumativního i formativního hodnocení. Závěrečné hodnocení  je výsledkem různých způsobů ověřování jednotlivých výsledků učení.

Žák

a) porozumí obsahu pojmů kultura, lidové umění a užitá tvorba;

v průběhu modulu užíváno prvků formativního hodnocení, případně prostřednictvím pracovních listů

b) porovná typické znaky kultur národnostních menšin na našem území; 

v průběhu modulu užíváno prvků formativního hodnocení, případně prostřednictvím pracovních listů

c) orientuje se v nabídce kulturních institucí v regionu a v České republice;

v průběhu modulu užíváno formativního hodnocení, případně prostřednictvím pracovních listů

d) respektuje a dodržuje zásady společenského vystupování;

v průběhu modulu užíváno zásadně prvků formativního hodnocení

Kritéria hodnocení

Při průběžném hodnocení jednotlivých výsledků učení se doporučuje využít především prvků formativního hodnocení, přičemž důraz je kladen na skutečnost, že hodnocení je nástrojem vedoucím ke zvyšování míry osvojení úrovně daných dovedností. 

Při závěrečném ověřování dosažených výsledků učení a), b) a c) lze případně využít objektivizovaného evaluačního nástroje, tedy souhrnného testu nebo pracovního listu / pracovních listů. V takovém případě jsou doporučená kritéria nastavena následovně:

mezní úroveň úspěšnosti je stanovena na 40 %, doporučuje se postupovat podle následujících kritérií:

Nedostatečný: úspěšnost žáka pod 40 %

Dostatečný: úspěšnost žáka od 40 do 55 %

Dobrý: úspěšnost žáka od 56 do 70 %

Chvalitebný: úspěšnost žáka od 71 do 85 %

Výborný: úspěšnost žáka od 86 do 100 %

Nastavená obtížnost testu / pracovního listu musí odpovídat dovednostem žáků, jejichž studium je zakončeno maturitní zkouškou, tzn. doporučuje se používat úlohy s průměrnou a vyšší úrovní obtížnosti. Zařazení nepřiměřeně snadných úloh by vyvolávalo potřebu posunovat mezní hranici úspěšnosti a použitý evaluační nástroj (test / soubor úloh) by vykazoval nevyhovující psychometrické charakteristiky.

Celkové hodnocení modulu

Doporučeným způsobem celkového hodnocení modulu je hodnocení na škále uspěl – neuspěl.

V modulu uspěl každý žák, který splnil výsledky učení a), b), c) i d).

Pokud chce vyučující vyjádřit výsledek žáka v modulu známkou, doporučuje se postupovat podle následujících kritérií:

Nedostatečný: žák neuspěl v žádném výsledku učení 

Dostatečný: žák uspěl pouze v jednom výsledku učení 

Dobrý: žák uspěl ve dvou výsledcích učení 

Chvalitebný: žák uspěl ve třech výsledcích učení 

Výborný: žák uspěl ve všech výsledcích učení

Doporučená literatura

Smejkal V.; Schelová Bachrachová H.: Lexikon společenského chování. Praha, Grada 2011. 

Langhammerová, J.: České tradice v proměnách času. Praha, Lidové noviny 2017. 

učebnice a další výukové materiály dle potřeb vyučujícího

Poznámky

Obsahové upřesnění

VV - Všeobecné vzdělávání

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Hana Bolechová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné