Detail modulu Spoříme

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Spoříme

Kód modulu

SV-m-4/AL08

Typ vzdělávání

Všeobecné vzdělávání

Typ modulu

všeobecně vzdělávací

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

L0 (EQF úroveň 4)

Vzdělávací oblasti

SV - Člověk a svět práce

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

Délka modulu (počet hodin)

20

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Bez nároků na vstupní předpoklady.

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Modul je zaměřen na rozvoj dovedností v oblasti rozpočtové a peněžní gramotnosti. Modulovými tématy jsou rozpočet domácnosti, spoření, investování, pojištění a zabezpečení na stáří.

Očekávané výsledky učení

Žák

a) sestaví podrobný domácí rozpočet s přesným rozlišením příjmů pravidelných a nepravidelných a výdajů pevných a kontrolovatelných;

b) rozliší vyrovnaný, přebytkový a schodkový rozpočet;

c) orientuje se v možnostech pro nakládání s přebytkem domácího rozpočtu;

d) navrhne vhodný způsob řešení přebytku;

e) rozliší jednotlivé druhy bankovních vkladů;

f) vypočítá úroky z vkladů;

g) orientuje se v nabídce služeb dalších finančních společností (doplňkové penzijní spoření, stavební spoření, soukromé životní pojištění, investování do cenných papírů, do majetku, do podnikání);

h) porovná jednotlivé možnosti nakládání s přebytkem na základě očekávaného výnosu, rizika a likvidity.

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Modul se vztahuje k možnostem spoření v domácnosti. Žáci si osvojují dovednosti v oblastech sestavení domácího rozpočtu, zvolení vhodné formy spoření, investování, pojištění a zabezpečení na stáří. Modul přispívá ke zlepšení úrovně finanční gramotnosti žáků. Podstatnou složkou modulu je důraz na orientaci v nabídkách různých finančních institucí.

Učební činnosti žáků a strategie výuky

  • práce se soubory úloh zaměřených na sestavení domácího rozpočtu a rozlišení vyrovnaného, přebytkového a schodkového rozpočtu
  • práce s pracovními listy zaměřenými na rozvoj a ověřování výsledků učení a)–e) a následná analýza řešení pod vedením vyučujícího
  • výpočty úroků z vkladů (jednoduché a složené úročení) pomocí tabulkového kalkulátoru
  • práce s webovými stránkami poskytujícími informace o nabídce jednotlivých finančních společností
  • řešení modelových situací
  • podle možností diskuse / exkurze (stavební spořitelna, banka, pojišťovna, finanční poradce…)

Zařazení do učebního plánu, ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Průběžně je prováděno hodnocení s využitím prvků formativního hodnocení, na konci modulu je využito nástrojů sumativního i formativního hodnocení.

Výsledky učení a), b) a d) jsou ověřovány prostřednictvím komplexní úlohy, v jejímž rámci žák sestaví podrobný domácí rozpočet; vypočítá, zda se jedná o rozpočet vyrovnaný, schodkový nebo přebytkový. V případě přebytkového rozpočtu navrhne vhodný způsob, jak s tímto přebytkem naložit.

Výsledky učení c), e) a f) jsou ověřeny prostřednictvím souhrnného testu.

Výsledky učení g) a h) jsou ověřeny souborem pracovních listů, jejichž specifikací jsou dovednosti v získávání a zpracování informací.

Kritéria hodnocení

Vzhledem k rozsahu modulu se průběžně provádí pouze formativní hodnocení.

Při závěrečném ověřování jsou všechny výsledky učení hodnoceny na škále splnil – nesplnil, přičemž mezní hranice úspěšnosti je u souhrnného testu / souboru pracovních listů stanovena na 40 %. 

Pokud vyučující potřebuje vyjádřit úspěšnost žáka v souhrnném testu / souboru pracovních listů / komplexních úloh známkou, jsou doporučená kritéria nastavena následovně:

Převodník dosažené úspěšnosti na známku

úspěšnost žáka v testu pod 40 % = nedostatečný 

úspěšnost žáka v testu od 40 do 55 % = dostatečný 

úspěšnost žáka v testu od 56 do 70 % = dobrý 

úspěšnost žáka v testu od 71 do 85 % = chvalitebný 

úspěšnost žáka v testu od 86 do 100 % = výborný

Žák splnil modul, pokud dosáhl minimálně 40% úspěšnosti.

Doporučená literatura

www.penizenauteku.cz; www.financnivzdelavani.cz

KLÍNSKÝ, P.; MÜNCH, O.; CHROMÁ, D.: Ekonomika – ekonomická a finanční gramotnost pro střední školy (Eduko, 2018 akt.)

deskové hry: Finanční svoboda (www.financnisvoboda.cz), LIFE (Komerční banka), Cesta životem

Uvedené zdroje jsou pouze ilustrativním příkladem. Výběr studijní literatury je v kompetenci vyučujícího v závislosti na konkrétních podmínkách školy.   

Poznámky

Obsahové upřesnění

VV - Všeobecné vzdělávání

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Klára Matějovská. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné