Detail modulu Nakupujeme a platíme

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Nakupujeme a platíme

Kód modulu

SV-m-4/AL05

Typ vzdělávání

Všeobecné vzdělávání

Typ modulu

všeobecně vzdělávací

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

L0 (EQF úroveň 4)

Vzdělávací oblasti

SV - Člověk a svět práce

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

Délka modulu (počet hodin)

12

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Bez nároků na vstupní předpoklady.

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Modul je zaměřen na rozvoj dovedností v oblasti peněžní gramotnosti. Modul je orientován na rozvoj kompetencí v oblasti hotovostních a bezhotovostních transakcí, na rozvoj znalostí nástrojů určených k jejich správě a znalostí týkajících se práv a povinností spotřebitele.

Očekávané výsledky učení

Žák:

a) rozliší hotovostní a bezhotovostní způsoby placení;

b) rozezná jednotlivé formy peněz;

c) prokáže znalosti postupu zřízení účtu, jednotlivých druhů platebních karet, dovede chránit platební karty před zneužitím;

d) orientuje se v různých formách digitálních plateb, bezkontaktních plateb, on-line plateb, mobilních platebních systémů;

e) orientuje se v problematice „ochrany spotřebitele na finančním trhu“; 

f) rozpozná mezinárodní platební styk, orientuje se v kurzovním lístku, používá kurzovní lístek pro přepočet Kč na cizí měny;

g) sestaví finanční plán domácnosti.

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Modul se vztahuje k jednotlivým způsobům placení v domácnosti. Žáci si osvojují znalosti o hotovostním a bezhotovostním způsobu placení, o formách peněz. Rozvíjejí se dovednosti žáků v oblastech zadání on-line plateb. Žáci se učí rozlišovat jednotlivé druhy platebních karet, učí se orientovat v kurzovním lístku a v problematice ochrany spotřebitele. Modul přispívá ke zlepšení úrovně peněžní gramotnosti žáků. Podstatnou složkou modulu je důraz na orientaci v jednotlivých možnostech bezhotovostního placení.

Učební činnosti žáků a strategie výuky

  • práce se soubory úloh zaměřených na sestavení finančního plánu domácnosti a na mezinárodní platební styk
  • práce s pracovními listy zaměřenými na rozvoj a ověřování výsledků učení a)–e) a následná analýza řešení pod vedením vyučujícího
  • práce s webovými stránkami poskytujícími informace o nabídce jednotlivých finančních společností
  • simulování modelových situací v oblasti prací s účty a penězi
  • podle možností diskuse/exkurze (banka, finanční poradce…)

Zařazení do učebního plánu, ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Průběžně je prováděno hodnocení s využitím prvků formativního hodnocení, na konci modulu je využito nástrojů sumativního i formativního hodnocení.

Výsledky učení c), d), f) jsou ověřovány prostřednictvím zadané úlohy.

Výsledky učení a), b), e) jsou ověřeny na základě souhrnného testu.

Výsledky učení g) jsou ověřeny na základě pracovního listu, jehož specifikací jsou dovednosti v získávání a zpracování informací.

Kritéria hodnocení

Vzhledem k rozsahu modulu se průběžně provádí pouze formativní hodnocení.

Při závěrečném ověřování jsou všechny výsledky učení hodnoceny na škále splnil – nesplnil, přičemž mezní hranice úspěšnosti je u souhrnného testu / souboru pracovních listů  / úloh stanovena na 40 %. 

Pokud vyučující potřebuje vyjádřit úspěšnost žáka v souhrnném testu / souboru pracovních listů známkou, jsou doporučená kritéria nastavena následovně:

Převodník dosažené úspěšnosti na známku

úspěšnost žáka v testu pod 40 % = nedostatečný 

úspěšnost žáka v testu od 40 do 55 % = dostatečný 

úspěšnost žáka v testu od 56 do 70 % = dobrý 

úspěšnost žáka v testu od 71 do 85 % = chvalitebný 

úspěšnost žáka v testu od 86 do 100 % = výborný

Doporučená literatura

www.penizenauteku.cz; www.financnivzdelavani.cz

KLÍNSKÝ, P.; MÜNCH, O.; CHROMÁ, D.: Ekonomika – ekonomická a finanční gramotnost pro střední školy (Eduko, 2018 akt.)

deskové hry: Finanční svoboda (www.financnisvoboda.cz), LIFE (Komerční banka), Cesta životem

Uvedené zdroje jsou pouze ilustrativním příkladem. Výběr studijní literatury je v kompetenci vyučujícího v závislosti na konkrétních podmínkách školy.

Poznámky

Obsahové upřesnění

VV - Všeobecné vzdělávání

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Klára Matějovská. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné