Detail modulu Chceme pracovat (M)

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Chceme pracovat (M)

Kód modulu

SV-m-4/AL03

Typ vzdělávání

Všeobecné vzdělávání

Typ modulu

všeobecně vzdělávací

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

L0 (EQF úroveň 4)

Vzdělávací oblasti

SV - Člověk a svět práce

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

Délka modulu (počet hodin)

16

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Vstupním předpokladem je osvojení odpovídajících očekáváných výstupů RVP ZV v oblasti základních jazykových dovedností v mateřském jazyce.

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Vzdělávací modul pokrývá obsahový okruh Pracovní předpoklady.

V průběhu modulu si žáci osvojují dovednosti, které jsou potřebné k verbální i písemné sebeprezentaci při vstupu na pracovní trh. Vyhledávají a zpracovávají informace potřebné k uplatnění na trhu práce.

Očekávané výsledky učení

Žák:

a) napíše profesní životopis;

b) napíše motivační dopis;

c) prokáže orientaci v možnostech, kde hledat zaměstnání, a porozumění informacím souvisejícím s uplatněním na trhu práce;  

d) vede dialog s druhou osobou ve vztahu k uplatnění na trhu práce.

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

V rámci modulu se žáci naučí psát motivační dopis a profesní životopis. Budou rozvíjeny jejich dovednosti v oblasti porozumění textu, přičemž se používají texty související s trhem práce. Žáci budou také rozvíjet dovednosti vedení dialogu s osobami, které mohou spolurozhodovat o jejich uplatnění na trhu práce.

 • Pracovní trh;
 • předpoklady k výkonu práce;
 • profesní životopis;
 • motivační dopis;
 • zdroje informací; 
 • pracovní pohovor;
 • strategie a postupy při hledání práce.

Učební činnosti žáků a strategie výuky

 • práce se vzorovými životopisy
 • samostatné psaní profesního a motivačního životopisu, jejich rozlišení; doporučuje se psaní v elektronické podobě
 • práce s tematickými soubory úloh / pracovními listy zaměřenými na rozvoj a ověřování výsledků učení c) a následná analýza řešení pod vedením vyučujícího
 • práce s texty inzerátů, pracovních nabídek aj.
 • modelové komunikace s tematikou vstupu na trh práce (potenciální zaměstnavatel, personální agentura, úřad práce…)

Zařazení do učebního plánu, ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Průběžně je prováděno hodnocení s využitím prvků formativního hodnocení, na konci modulu je využito nástrojů sumativního i formativního hodnocení.

a) napíše profesní životopis
ověřováno prostřednictvím žákem vytvořeného textu

b) napíše motivační dopis
ověřováno prostřednictvím žákem vytvořeného textu

c) prokáže orientaci v možnostech, kde hledat zaměstnání, a porozumění informacím souvisejícím s uplatněním na trhu práce 
průběžně ověřováno soubory úloh, závěrečné hodnocení na základě testu, jehož specifikací jsou dovednosti práce s informacemi

d) vede dialog s druhou osobou ve vztahu k uplatnění na trhu práce
v průběhu modulu hodnoceno prostředky formativního hodnocení

Kritéria hodnocení

Závěrečné hodnocení výsledků učení a) a b) (tedy žákova písemného projevu) se provádí podle kritérií hodnocení, která zahrnují:

 • adekvátnost formy písemného projevu účelu textu;
 • funkčnost užitých jazykových prostředků;
 • výstavbu textu;
 • jazykovou správnost.

Každé kritérium má v celkovém hodnocení písemného projevu váhu 25 %. Všechna kritéria jsou hodnocena na škále uspěl – neuspěl. Případné bodové hodnocení v rámci jednotlivých kritérií je v kompetenci vyučujícího v závislosti na podmínkách konkrétní školy. Žák uspěl, pokud uspěl ve všech kritériích. 

Při hodnocení dosahovaných jednotlivých výsledků učení c) je průběžně využíváno souborů úloh, při závěrečném hodnocení testu. Tento nástroj zaručuje vysokou objektivitu hodnocení – hodnocení na úrovni stanovení mezní hranice úspěšnosti a od ní odvozených bodových rozmezí pro případné vyjádření výsledku žáka známkou nebo jiným číselným či slovním způsobem je u jednotlivých výsledků učení v kompetenci vyučujícího. Zároveň se doporučuje souběžně využít prvků formativního hodnocení. 

Při závěrečném ověřování dosaženého výsledku učení c) testem jsou doporučená kritéria nastavena následovně:

Mezní úroveň úspěšnosti je stanovena na 40 %. 

Převodník dosažené úspěšnosti na známku 

úspěšnost žáka v testu pod 40 % = nedostatečný 

úspěšnost žáka v testu od 40 do 55 % = dostatečný 

úspěšnost žáka v testu od 56 do 70 % = dobrý 

úspěšnost žáka v testu od 71 do 85 % = chvalitebný 

úspěšnost žáka v testu od 86 do 100 % = výborný

Výsledek učení d) je hodnocen na základě průběžného hodnocení, a to na škále uspěl – neuspěl.  

Při závěrečném hodnocení lze postupovat celkovým hodnocením uspěl – neuspěl. Žák uspěl, jestliže uspěl u všech výsledků učení v modulu.

Variantním postupem je vyjádření známkou. Ta se stanovuje podle výsledku testu při ověřování výsledku učení c) + žák musí být hodnocen uspěl u výsledků učení a), b) a d).

V případě, že vyučující využije hodnocení známkou podle vlastních kritérií u výsledků učení a) a b), pak je celkové hodnocení žáka v modulu vyjádřeno váženým průměrem hodnocení žáka u výsledků učení a)–c) + hodnocením uspěl u výsledku učení d).   

Doporučená literatura

Např.: http://www.hledampraci.cz/poradna-zamestnani/pohovor-vyber-zamestnavatel.php

Uvedený zdroj je pouze ilustrativním příkladem. Výběr studijní literatury je v kompetenci vyučujícího v závislosti na konkrétních podmínkách školy.  

Poznámky

Doporučuje se využít výsledků učení z modulu Víme, co říkáme a píšeme (vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace).

Obsahové upřesnění

VV - Všeobecné vzdělávání

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je František Brož. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné