Detail modulu Pěstování venkovních květin

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Pěstování venkovních květin

Kód modulu

41-m-3/AA98

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

(odborný) teoreticko–praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

E (tříleté, EQF úroveň 3)

H (EQF úroveň 3)

Skupiny oborů

41 - Zemědělství a lesnictví

Komplexní úloha

Pěstování letniček, dvouletek, trvalek a venkovních květin

Profesní kvalifikace

Květinář (kód: 41-037-H)

Ruční práce v produkčním zahradnictví (kód: 41-004-E)

Platnost standardu od

05. 09. 2018

Obory vzdělání - poznámky

41-52-E/01 Zahradnické práce (3 letý)

41-52-H/01 Zahradník

Délka modulu (počet hodin)

96

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Žák disponuje základními znalostmi a dovednostmi v oblasti zahradnických prací, které se týkají: pěstebního prostředí rostlin, povětrnostních činitelů, půdy a zahradnické zeminy, výživy a hnojení rostlin, rozmnožování rostlin, zpracování půdy, ochrany rostlin, apod.

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

V průběhu modulu bude žák připraven na množení, předpěstování, výsadbu a ošetřování venkovních rostlin.

Modul spojuje teoretické znalosti (témata letničky, dvouletky, trvalky, cibulnaté a hlíznaté květiny) s praktickými dovednostmi, které žák získá při práci ve skleníku a na pozemku (zejména letničkové a trvalkové záhony).

Po ukončení modulu by měl žák zvládat předpěstování květin, jejich výsadbu a ošetřování na stanovišti. Rovněž by měl zvládat jak jednotlivé druhy květin dále využívat, např. k aranžování (v rámci dalšího modulu)

Očekávané výsledky učení

Na konci tohoto modulu bude žák schopen provést:

 • výsev vybraných druhů letniček, dvouletek a trvalek do truhlíku, pařeniště nebo na přímé stanoviště
 • řízkování a dělení trvalek
 • množení cibulemi a hlízami
 • přepichování či jednocení výsevů letniček, dvouletek, trvalek
 • vysazování letniček a dvouletek na stanoviště nebo do nádob
 • vysazování cibulnatých, hlíznatých a trvalek na záhony
 • ošetřování jednotlivých skupin během vegetace zálivkou, okopávkou, pletím, přihnojením apod.
 • další zpracování vhodných letniček a trvalek vazbou a aranžováním (možno v dalším modulu)

Kompetence ve vazbě na NSK

41-004-E Ruční práce v produkčním zahradnictví:

 • Ošetřování rostlin ručním nářadím
 • Rozmnožování a předpěstování zeleninové sadby, květin a dřevin
 • Ošetřování rostlin včetně hnojení
 • Výsadba a ošetřování rostlin po výsadbě

41-037-H Květinář:

 • Využití taxonů a skupin květin při jejich produkci
 • Rozmnožování květin
 • Výsadba a ošetřování různých skupin a taxonů květin během vegetace ve venkovních podmínkách i krytých prostorách

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Učivo / obsah výuky

 • osivo a sadba
 • generativní a vegetativní množení, jeho specifika u různých skupin květin
 • odborné práce při pěstování mladých květin
 • pěstování letniček, dvouletek, trvalek, cibulnatých a hlíznatých květin

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Výukové strategie a učební činnosti žáků (postupy výuky)

Při teoretickém vyučování je použit frontální způsob výuky.

V úvodu modulu je vhodné pomocí diskuse zopakovat znalosti ze základů zahradnické výroby (témata rozmnožování rostlin, výsevy, výsadba apod.) teoretické vyučování je vhodné doplnit vhodnými pomůckami, nejlépe vzorky právě kvetoucích květin, případně vzorky z herbáře a doplněné exkurzemi do květinářských podniků apod. Preferuje se názornost, praktické ukázky, schémata. Vhodné je využití didaktických her (pro nácvik názvosloví a poznávání jednotlivých druhů květin lze použít didaktickou hru pexeso (na kartičkách jsou obrázky květin a žák při každém otočení musí říct český, resp. latinský název). K opakování je vhodné používat mimo jiné pracovní listy.

V teoretickém vyučování žák:

 • popíše vegetační cyklus letniček
 • vysvětlí význam letniček
 • vyjmenuje možnosti použití letniček
 • pojedná o nárocích letniček na světlo, vodu, půdu, teplo
 • vysvětlí, kdy se používá výsev do skleníku, jak se provádí
 • vysvětlí, které druhy se vysévají do pařeniště a jak postupujeme
 • vysvětlí, kdy a proč vyséváme letničky přímo na stanoviště
 • vysvětlí, pro jaké výsadby jsou letničky vhodné
 • určí základní druhy letniček a popíše jejich vzhled s použitím správné botanické terminologie
 • charakterizuje jejich nároky, způsob pěstování a možnosti použití
 • vyjmenuje druhy vhodné pro výsadbu do nádob, na hroby, na skalky, na ornamentální výsadby apod.
 • zhotoví jednoduchý plánek osázení záhonu letničkami
 • vyjmenuje druhy vhodné jako solitéry
 • charakterizuje význam a použití dvouletek
 • vysvětlí způsob pěstování dvouletek
 • vyjmenuje je a popíše jejich vzhled
 • popíše možnosti uplatnění jednotlivých druhů dvouletek
 • charakterizuje trvalky a popíše jejich význam
 • vyjmenuje příklady použití trvalek
 • popíše způsoby rozmnožování trvalek
 • popíše péči o trvalky na stanovišti
 • pojmenuje a popíše nejdůležitější nízké, polovysoké a vysoké trvalky, uvede nároky na stanoviště, způsob jejich množení a použití
 • pojmenuje a popíše nejdůležitější trvalky k řezu, uvede nároky na stanoviště, způsob jejich množení a použití
 • pojmenuje a popíše nejdůležitější okrasné traviny, uvede nároky na stanoviště, způsob jejich množení a použití
 • charakterizuje skupinu cibulnatých a hlíznatých květin, popíše způsoby použití a nároky na stanoviště
 • pojmenuje nejdůležitější cibulnaté květiny a popíše jejich vzhled, způsob pěstování a použití
 • pojmenuje nejdůležitější hlíznaté květiny a popíše jejich vzhled, způsob pěstování a použití

Při praktické výuce je nutné zaměřit se prvořadě na kvalitu prováděných prací za jejího striktního dodržování.

Žáci pracují samostatně nebo ve skupinách dle charakteru činností.

V úvodu vyučující zopakuje nejvýznamnější teoretickou část učiva. Základní metodou je instruktáž, postupuje se od jednoduchých pracovních úkolů ke složitějším, úkoly se nejdříve provádí na cvičné, později na produktivní práci, výuka může být doplněna odbornými exkurzemi.

V praktickém vyučování žák provede:

 • výsev vybraných druhů letniček, dvouletek a trvalek do truhlíku, pařeniště nebo na přímé stanoviště
 • řízkování a dělení trvalek
 • množení cibulemi a hlízami
 • přepichování či jednocení výsevů letniček, dvouletek, trvalek
 • vysazování letniček a dvouletek na stanoviště nebo do nádob
 • vysazování cibulnatých, hlíznatých a trvalek na záhony
 • ošetřování jednotlivých skupin během vegetace zálivkou, okopávkou, pletím, přihnojením apod.

Pro efektivně vedenou výuku je zapotřebí mít připraveno přiměřené množství materiálu, a hlavně zahradnické nářadí v dostatečném počtu.

Nejvhodnějším způsobem realizace modulu je forma cvičení, ve které je propojena teorie s praxí.

Materiálně technické zabezpečení

Pro teoretickou výuku bude k dispozici standardní učebna. Nezbytné pomůcky:

 • názorné obrazové tabule, resp. trojrozměrné pomůcky, audiovizuální technika
 • vzorky právě kvetoucích květin jednotlivých skupin, případně herbář
 • pro nácvik názvosloví a poznávání jednotlivých druhů květin lze použít didaktickou hru pexeso (na kartičkách jsou obrázky květin a žák při každém otočení musí říct český, resp. latinský název)

Pro praktickou výuku je vhodné zajistit dostatek nářadí, truhlíků, osiva a sazenic, plochy pro výsadbu ve školní zahradě.

Zařazení do učebního plánu, ročník

Využití modulu je doporučené ve 2. ročníku. Hodinová dotace modulu je pro oba obory vzdělání totožná, tj. 96 hodin. Část modulu by měla být realizovaná na podzim a část na jaře s ohledem na vhodnou dobu množení jednotlivých druhů. Modul vychází z obsahového okruhu Základy sadovnictví a květinářství v RVP pro obor vzdělání  41-52-E/01 Zahradnické práce, popř. je možné jej využít v oboru 41-52-H/01 Zahradník v rámci realizace obsahového okruhu Sadovnictví, venkovní květinářství. V případě předmětového uspořádání ŠVP se modul doporučuje zařadit do výuky ve vyučovacím předmětu zaměřeném na květinářství a do odborného výcviku.

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Předpokládané výsledky učení budou hodnoceny společně na základě zadaných úkolů.

Hodnocení zahrnuje:

 • průběžné formativní hodnocení, ve kterém je žákovi sdělováno, v čem jsou jeho slabiny, jak by je měl odstranit;
 • klasifikaci;
 • písemné a ústní zkoušení;
 • samostatné práce žáků: pracovní listy, referáty;
 • praktické zkoušení zvládnutí činností.

Kritéria hodnocení

Parametry pro hodnocení výsledků učení

 • osivo a sadba

Hodnocení: výborně

Žák samostatně, věcně správně a jasně popíše přípravu osiva květin, přípravu sadby květin k výsadbě.

Hodnocení: chvalitebně 

Žák správně popíše přípravu osiva květin, přípravu sadby květin k výsadbě.

Hodnocení: dobře

Žák s dílčí pomocí učitele uvede a věcně správně popíše přípravu osiva květin, přípravu sadby květin k výsadbě.

Hodnocení: dostatečně

Žák uvede alespoň některé práce spojené s přípravou osiva a sadby, které za značné pomoci učitele vysvětlí a zdůvodní.

 • generativní a vegetativní množení, jeho specifika u různých skupin květin

Hodnocení: výborně

Žák samostatně, věcně správně a jasně vysvětlí všechny způsoby množení u jednotlivých skupin květin a konkrétních druhů květin. Bez chyb samostatně provede jednotlivé úkony.

Hodnocení: chvalitebně 

Žák vysvětlí všechny způsoby množení u jednotlivých skupin květin a konkrétních druhů květin. Bez chyb samostatně provede jednotlivé úkony.

Hodnocení: dobře

Žák s dílčí pomocí učitele uvede a věcně správně popíše jednotlivé druhy množení. S dílčí pomocí učitele provede jednotlivé úkony.

Hodnocení: dostatečně

Žák uvede alespoň některé způsoby množení, které za značné pomoci učitele vysvětlí a zdůvodní.

 • odborné práce při pěstování mladých květin

Hodnocení: výborně

Žák samostatně, věcně správně a jasně vysvětlí všechny technologické postupy u jednotlivých skupin květin (výsev, přepichování, ošetřování sadby). Bez chyb samostatně provede jednotlivé úkony.

Hodnocení: chvalitebně 

Žák vysvětlí všechny technologické postupy u jednotlivých skupin květin (výsev, přepichování, ošetřování sadby). Bez chyb samostatně provede jednotlivé úkony.

Hodnocení: dobře

Žák s dílčí pomocí učitele věcně správně vysvětlí všechny technologické postupy u jednotlivých skupin květin (výsev, přepichování, ošetřování sadby). S dílčí pomocí učitele provede jednotlivé úkony.

Hodnocení: dostatečně

Žák uvede alespoň některé technologické postupy u jednotlivých skupin květin (výsev, přepichování, ošetřování sadby), které za značné pomoci učitele provede.

 • pěstování letniček, dvouletek, trvalek, cibulnatých a hlíznatých květin

Hodnocení: výborně

Žák samostatně, věcně správně a jasně vysvětlí všechny technologické postupy při pěstování jednotlivých skupin květin (výsadba, ošetřování po výsadbě, ošetřování v průběhu vegetace). Bez chyb samostatně provede jednotlivé úkony.

Hodnocení: chvalitebně 

Žák vysvětlí všechny technologické postupy při pěstování jednotlivých skupin květin (výsadba, ošetřování po výsadbě, ošetřování v průběhu vegetace). Bez chyb samostatně provede jednotlivé úkony.

Hodnocení: dobře

Žák s dílčí pomocí učitele věcně správně vysvětlí některé technologické postupy při pěstování jednotlivých skupin květin (výsadba, ošetřování po výsadbě, ošetřování v průběhu vegetace).  S dílčí pomocí učitele provede jednotlivé úkony.

Hodnocení: dostatečně

Žák uvede alespoň některé technologické postupy při pěstování jednotlivých skupin květin (výsadba, ošetřování po výsadbě, ošetřování v průběhu vegetace), které za značné pomoci učitele provede. 

Hodnotí se kvalita a odbornost vykonávané práce, úroveň a schopnost kooperace, samostatnost, zručnost, pracovní tempo, schopnost nápravy chyb, dodržování BOZP, dodržování technologických postupů.

Doporučená literatura

PIPPALOVÁ, E. Květinářství pro odborná učiliště. Praha: Septima, 2001, 160 s. ISBN: 80-7216-167-9

VÍT, J. Květinářství. Praha: Květ, 2001, 439 s. ISBN 80-853-6241-4.

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV NSK - Odborné vzdělávání ve vztahu k NSK

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiřina Šafářová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné